Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 november 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022033492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022021072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022, wordt de heer Philip MAES, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022042222 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 september 2022 is machtiging verleend aan de genaamde Vanmackelbergh, Kobe, geboren te Gent op 23 augustus 2016, wonende te Merelbeke, om zijn naam in die van "De Weerdt" t Bij koninklijk besluit van 18 september 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Vanden Broecke,(...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022042374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 april 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022042223 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 september 2022 is machtiging verleend aan Aan mevrouw Lulendo, Anne-Marie, geboren te Kikwit , op 21 mei 1985; de genaamde Taki, Ahmed Raef, geboren te(...) Bij koninklijk besluit van 18 september 2022 is machtiging verleend aan mevrouw De Haes, Prisci(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022042439 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 oktober 2022, -dat in werking treedt op 30 november 2022's avonds, is aan de heer Vermeulen L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton K - de aanwijzing van de heer De Loof F., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank va(...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022202694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022202697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022202730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de coronapremie-cheques type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022202717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming, de innovatie en de technologische dienst- en adviesverlening type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2023, 2024 en 2025 (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022202733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de aanvullende bijdrage voor opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven - bedrag, inningswijze en gebruik type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maatregelen ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende oprichting van een sociale dienst bij de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022 wijzigend het koninklijk besluit van 14 juni 2022. - Medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming. - Erratum De woorden "vertegenwoordigster van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022033778 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van de rekenplichtige bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022033797 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van Vereniging Bureau Veritas vzw als organisme in de activiteitsdomeinen voor de controle van de huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van inst Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2022 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmer(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022042592 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 14 september 2022 en 14 oktober 2022, is het verzoek tot associatie van de heer Grosfils B., notaris ter standplaats Charleroi , en van mevr. Grosfils A., kandidaat-notar(...) Mevr. Grosfils A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van(...)

decreet

type decreet prom. 06/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022206412 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt en tot vervanging van artikel 9 van het decreet van 17 februari 2022 tot wijziging van de artikelen 2, 33bis/1, 34 en 35 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en tot invoeging van de artikelen 33bis/3 en 33bis/4

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022042664 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Directiecomité en van het Uitgebreid Directiecomité van de Maatschappij bedoeld in artikel 1 van het decreet van 19 oktober 2022 betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseur psychosociaal welzijn (niveau A2) voor FOD BOSA. - Selectie-nummer : ANG22468 Solliciteren kan tot en met 17/11/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analist Ontwikkelaars (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22476 Solliciteren kan tot en met 21/11/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206345 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken voor harmonisatie van praktijken (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: AFG22347 Solliciteren kan tot en met 18/11/2022 via www.selor.be D(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze lij(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206362 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Service managers e-facturatie (niveau A2) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG22256 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2022. De lijst van geslaagden, zon(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectingenieurs speciale technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22485 Solliciteren kan tot en met 18/11/2022 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters speciale technieken (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22487 Solliciteren kan tot en met 18/11/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206407 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundig-controleurs - regio Oost-Vlaanderen (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG22488 Solliciteren kan tot en met 18/11/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschr(...) Een lijst van maximaal 16 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...)

erratum

type erratum prom. 15/12/2021 pub. 07/11/2022 numac 2022205735 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2021. - Erratum type erratum prom. 24/01/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205737 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport. - Erratum type erratum prom. 12/12/2019 pub. 07/11/2022 numac 2022205736 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2019. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022015551 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 11 juli 2022 : Met ingang van 1 juli 2022 - Mevrouw Dewilde, Babane, bij de buitendiensten; - Mevrouw Van Eynde, Benigna, bij de buitendie(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022041870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022, wordt de mevrouw Rebecca HASSON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022042414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar ACTIRIS Een functie als eerste attaché « Manager van de juridische dienst » (M/V/X - rang A2) voor het Franse of Nederlandse taalkader werd bij ACTIRIS vacant ver(...) De intraregionale mobiliteit is gericht op vastbenoemde medewerkers, m.u.v. medewerkers die een man(...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206129 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken (Rechtelijke Order) : Attaché A2 - (Staff Movement Managers) (m/v/x) - BFG22221 De medewerkers die voldo(...) Solliciteren kan tot 27 november 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206244 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technici - gebouwen buitenland (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG22463 Solliciteren kan tot en met 21/11/2022 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206288 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Administrateur generaal voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). - Selectie-nummer : ANG22734 Solliciteren kan tot en met 22/11/2022 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206289 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Adjunct Administrateur generaal voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). - Selectie-nummer : ANG22735 Solliciteren kan tot en met 22/11/2022 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206322 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coordinateur safety & security (niveau A1) voor directie infrastructuur van Directoraat Generaal Rechterlijke Organisatie. - Selectienummer: AFG22302 Solliciteren kan tot en met 21/11/2022 via (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206323 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor aanwijzing in een mandaatfunctie voor de Rechtelijke Orde - Hoofdsecretarissen voor het parket Oost-Vlaanderen (m/v/x) - BNG22233 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te s(...) Solliciteren kan tot en met 4/11/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Wetenschappelijke experten vegetatie & voeding (niveau A1) voor het Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG22325 Solliciter(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206344 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige operationeel leidinggevenden Leuven (niveau A) voor het RVA. - Selectienummer: ANG22383 Deze selectie werd afgesloten op 20/10/2022. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaa(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT service manager (niveau A2) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG22273 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 j(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 07/11/2022 numac 2022206392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het War Heritage Institute - Attachés Collectiebeheerder - BNG22218 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun perso(...) Solliciteren kan tot 21/11/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^