Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022033909 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot omzetting van de Richtlijn 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (1) type wet prom. 13/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022032946 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juli 2022, wordt mevrouw Carla RIJMENAMS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Ma Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 26/10/2022 numac 2022033752 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de dientsnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 18/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022033770 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van inwerktreding van de artikelen 98 tot 102 van de programmawet van 27 december 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022041756 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022, wordt mevrouw Ludivine FRIX, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022202701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet in 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022202715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022202713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022033012 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier voor de afdeling "Patronenmaker - gradeur" ingedeeld op het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan de houders van het getuigschrift van vakbekwaamheid "Polyvalent medewerker in de logistiek" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en het getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding ter verkrijging van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 22/09/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022042212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022042401 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 27 september 2022, wordt mevr. Wallenus B., assistent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de ondernemingsrechtbank Leuven te vervullen. Dit besluit treedt in werking op de d Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206170 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 5 juli 2022 worden de beraadslagingen van 23 mei 2022 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingsverordeningen vaststelt : Gemeentelijke heffing op de inschrijving voor spor(...)

decreet

type decreet prom. 09/07/2020 pub. 26/10/2022 numac 2022042380 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2020 tot vaststelling van het referentiesysteem van de initiële competenties en tot voorziening van een afwijkingsprocedure van het referentiesysteem van de initiële competenties overeenkomstig artikel 1.4.4-1, § 1, van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs. -Erratum type decreet prom. 19/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022206317 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022015590 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 68, § 1, 6° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en van artikel 15, § 2, 15 (...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 23 maart van de Belgian Arborist Associations vzw, met maat(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022021114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022033102 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een opsporingsvergunning voor aardwarmte in de regio Turnhout aan SPV GEO@Turnhout

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041715 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het confessioneel vrij bijzonder onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041718 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2020 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041719 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2018 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het vrij niet-universitair hoger onderwijs van confessionele aard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041722 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2020 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041721 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2021 houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041725 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het administratief personeel van de hogescholen, de hogere kunstscholen en de gesubsidieerde vrije hogere instituten voor architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041723 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd onderwijs van het voorschools en lager niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewoon en buitengewoon secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2020 tot benoeming van de leden van de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041781 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot aanstelling van de leden van de kamer van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie en voor socio-culturele promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot niet-verlening van een opsporingsvergunning voor aardwarmte in de regio Merksplas aan Koekhoven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022042182 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het vervoer via de weg en over de binnenwateren van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022042343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over een experiment voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap in prioriteitengroep twee

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206147 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Elektriciteit/Elektromechanica (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG22426 Solliciteren kan tot en met 16/11/2022 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206224 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Buyers Facilities (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : REQ255 Solliciteren kan tot en met 21/11/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde functi(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal (...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022042267 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vierde wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst van 16 november 2018 tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen PSY 2019quinquies - Ministerraad 30 september 2022. - Notificatie punt 8 BETREFT : M Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, in uitvoering van het artikel 51, § 1,(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers contactcenter (niveau B) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG22425. - Erratum Deze selectie is reeds verchenen in het Belgisch Staatsblad op 17/10/2022(...) Het slaagpercentage en het quota werd gewijzigd.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022015638 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4053 van 20 juli 2022, wordt mevrouw Manon Collignon, op 1 mei 2022, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit in Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022030595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 januari 2022, wordt mevrouw Valérie COLLARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met Bij koninklijk besluit van 17 januari 2022, wordt mevrouw Soukeyna GHOZLANI benoemd tot rijksambten(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022033679 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris niveau B voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Secretar(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022042397 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de greffie bij het hof van beroep te Bergen: 1. Toe Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat stell(...)

document

type document prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206149 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Juridisch dossierbeheerders - Paralegal (m/v/x) - BFG22218 - Juridisch dossierbeheerders - P(...) - Medewerkers budget en beheerscontrole (m/v/x) - BFG22217 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) type document prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206151 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Juridisch dossierbeheerders - Paralegal (m/v/x) - BNG22179, - BNG22204 - Juridisch doss(...) - Medewerkers budget en beheerscontrole (m/v/x) - BNG22204 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) type document prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Controleurs speciaal gereglementeerde stoffen (m/v/x) - BFG22226 De medewerkers(...) Solliciteren kan tot 09/11/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206152 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Controleurs speciaal gereglementeerde stoffen (m/v/x) - BNG22208 De medewerkers(...) Solliciteren kan tot 09/11/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 26/10/2022 numac 2022206169 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 18 augustus 2022, wordt de vennootschap G. SMEYERS NV vanaf 18 augustus 2022 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en): - Boring voo(...) - Installatie van geothermische sondes Deze erkenning heeft het nummer 091-22.
^