Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022015218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt de heer Camille VANDERHOEFT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol on Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022015168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 april 2022, wordt mevrouw Lucia DECUYPER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontsla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022015382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022042074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het addendum van 13 juni 2022 aan de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsenspecialisten in opleiding worden afgesloten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 15/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033499 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing en benoeming van de regeringscommissaris en tot ontheffing en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagent-schap type ministerieel besluit prom. 06/10/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022042255 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over een oproep voor 2022 tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten type ministerieel besluit prom. 04/10/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022042273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022200873 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2022 van 3 februari 2022 Rolnummer 7679 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 oktober 2021 « betreffende de u Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter P. Nihoul, en de rechters-ve(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022201079 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2022 van 10 februari 2022 Rolnummer 7475 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 74 van de wet van 31 juli 2020 « houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie », ingesteld door Charles Huylebrou Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022202435 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2022 van 3 februari 2022 Rolnummer 7534 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022202436 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2022 van 3 februari 2022 Rolnummer 7538 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van het Vlaamse decreet van 3 maart 1976 « betreffende de monumenten en de stads- en dorpsgezichten » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022203147 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2022 van 3 februari 2022 Rolnummer 7532 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 37/1, § 1, derde lid, van de wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer », zoals dat artikel vervan Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022204647 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 54/2022 van 21 april 2022 Rolnummer 7379 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 17, 67 tot 72 en 117, § 3, van de wet van 15 mei 2007 « betreffende de civiele veiligheid » en het koninklijk besluit v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters J.(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205544 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2022 van 9 juni 2022 Rolnummer 7509 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 17, § 1, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 « betreffende de taxidiensten en de die Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022041934 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoersprijzen te innen vanaf 1 februari 2023 op het reizigersnet van de "Opérateur de Transport de Wallonie"

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205710 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 september 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 september 2022, is beroep to Die zaak is ingeschreven onder nummer 7856 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor jaarlijkske vakantie (RJV) : Coördinatoren-coaches vakantierekeningen (m/v/x) - BNG22154 Er is 1 laureaat. Deze select(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205729 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****3) voor **** ****. - **** : ****22264 Deze selectie werd afgesloten op 07/09/2022. De lijst van geslaagden, zonder rang(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Direct(...) type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205787 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal inspecteurs (niveau A2) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG22387 Solliciteren kan tot en met 24/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Een lijst van 30 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze(...) type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205827 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige HR assistent te Rocourt (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG22295 Solliciteren kan tot en met 28/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205889 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal Inspecteurs Walonië (niveau B) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG22280 Solliciteren kan tot en met 24/10/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesc(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205845 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Data Officers (niveau B) voor FOD Beleid & Ondersteuning. - Selectie-nummer : AFG22310 Solliciteren kan tot en met 24/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205890 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal Inspecteurs Brussel (niveau B) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG22281 Solliciteren kan tot en met 24/10/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesc(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205899 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Financieel databeheerders (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer : AFG22236 Solliciteren kan tot en met 25/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

vergunning

type vergunning prom. 08/07/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022015569 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 22-01 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2020, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20212022-0847 type vergunning prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022015306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. 08/07/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022032927 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 22-03 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/1 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20212022-0797

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022033650 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n° 206 van 16 juli 2020, akte n° 2020/15146, pagina 54003, in de Nederlandse en Franse teksten, dient "de titel van adviseur" g

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022015105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2022, wordt mevrouw Tatjana DEBATS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in een betrekking van het Nederlandse taa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022015106 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 2022, wordt mevrouw Marthe DE SMET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in een betrekking van het Nederlandse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022015433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 juni 2022, wordt mevrouw Silke SMEETS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, is mevrouw VENKEN Heidi benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022033345 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - **** van gerechtelijke stagiairs . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen(...) **** vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is bedoeld om de voor de uitoefening ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022042215 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef: **** bij de vredegerechten van **** ****: 1. Toelichting: Attesten Voor - een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau **** (****22203),(...)

document

type document prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205764 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige griffiers bij de vredegerechten van Waals Brabant (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : AFG22203 Deze selectie werd afgesloten op 23/09/2022. Er zijn 7 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205908 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Stafmedewerkers ICPB (m/v/x) - BFG22194 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden(...) Solliciteren kan tot 24/10/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205954 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22229 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2022. Er zijn 25 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205907 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Stafmedewerkers ICPB (m/v/x) - BNG22183 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren wo(...) Solliciteren kan tot 24/10/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205988 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT servicedesk experten (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG22292 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2022. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205989 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés (niveau A2) voor het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : ANG22171 Deze selectie werd afgesloten op 03/10/2022. type document prom. -- pub. 10/10/2022 numac 2022205994 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders (niveau B1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : REQ147 Deze selectie werd afgesloten op 27/09/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst(...)
^