Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022033290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde in verband met de ziekteverzekering en de individuele levensverzekering beperkingen op te leggen aangaande de verwerking van persoonsgegevens inzake de levensstijl of de gezondheid die door met het internet verbonden apparaten worden verzameld. - Duitse vertaling type wet prom. 06/03/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/01/2021 pub. 03/10/2022 numac 2022041679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 22/05/2019 pub. 03/10/2022 numac 2022041759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type wet prom. 12/06/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 08/07/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/12/2021 pub. 03/10/2022 numac 2022041920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, met betrekking tot de bevoegdheden van dat Agentschap inzake de algemene regels en acceptatiecriteria bedoeld in artikel 179, § 2, 4°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. - Duitse vertaling type wet prom. 03/09/2017 pub. 03/10/2022 numac 2022041957 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022015630 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, is machtiging verleend aan mevrouw Morue, Aline Daphné Sarah Anaïs, geboren te Luik op 25 februari 1988, wonende te Angleur, om haar naam in die van « Moure » te verandere Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, is machtiging verleend aan mevrouw Hammouda Cloes, Ame(...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022021164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 10/07/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022032785 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 03/10/2022 numac 2022033274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 14/12/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022033291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden die gelden voor de terugbetaling van de eventuele resterende tegoeden in het kader van artikelen 11, § 7, zesde lid, en 111/2, § 1, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten inzake de verwarmingspremie, en van hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan, alsook desgevallend de in acht te nemen procedure voor het bekomen van een vergoeding, met inbegrip van de termijnen, de gevolgen bij overtreding en het bewijs dat dient geleverd te worden aan de commissie om aan te tonen dat zij voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de betaling bedoeld in artikel 24, § 2 van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de melding aan de administratie van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041951 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/02/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022042060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 22 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling betreffende het gebruik van Am-241 voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 03/10/2022 numac 2022033295 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022042170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 14 september 2022 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022042179 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 2,75% - 22 april 2039" type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022042203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Proceduregeschriften Ondertekening. - Eensluidende verklaring. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 23 september 2022, wordt het hoofd van de Juridische dienst bij de Interne Ondersteuningsdienst van de Federale Overhei 1° verzoekschriften die alle vorderingen inleiden, alsmede alle andere geschriften en procedurestu(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205728 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 22 september 2022, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wo - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd ten titel va(...)

decreet

type decreet prom. 25/04/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022205783 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, gedaan te Brussel op 28 juli 2016

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022041871 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. - M 5 Bij beschikking van de Voorzitter van het Benelux comité van Ministers, van 15 juni 2022, die(...) - is mevr. Vanderkerken C., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, plaatsvervangend rechter in(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basis- en secundaire school voor gespecialiseerd onderwijs « Robert Dubois » in de basisschool voor gespecialiseerd onderwijs « Robert Dubois » en de secundaire school voor gespecialiseerd onderwijs « Robert Dubois » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022041488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de schoolradio van het "Lycée Intégral Roger Lallemand"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/06/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022015448 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022042091 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN, de cvba ANT Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2022. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205292 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Depotbeheerders collectiereserves met ervaring (niveau C) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG22362 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be. De gedetaillee(...) Een lijst van 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205557 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectie-nummer : AFG22289 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205552 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders van de militaire infrastructuur (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG22384 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundig-controleurs (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG22232 Solliciteren kan tot en met 24/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205640 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor het BIPT. - Selectienummer: ANG22415 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige logistiek deskundigen (niveau B) voor Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer : ANG22402 Solliciteren kan tot en met 16/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van franstalige Business analisten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : MFG22058 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : MNG22054 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205689 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Wegcontroleuren (niveau C) voor Brussel Mobiliteit - GOB Selectienummer : REQ159 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205715 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen sociaal recht (m/v/x) (niveau A1) voor eHealth-Platform. - Selectienummer : ANG22420 Solliciteren kan tot en met 13/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205717 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectie-nummer : AFG22296 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205724 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Wagenparkbeheerders (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG22290 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205716 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG22411 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205782 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** van de vergelijkende selectie van **** ****/**** **** **** **** (****/****/****) (niveau ****2) voor de **** **** en Vervoer. - **** : ****22234 Deze selectie werd afgesloten op 23/09/2022. De lijst van(...) Deze lijst wordt door de **** **** en **** verstuurd naar de **** van de **** ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022033289 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire vergadering van de Raad van Europa. - Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing . - Oproep tot kandidaten (M/V/X) Het mandaat van België bij het Europees Comité ter(...) Het CPT, dat werd opgericht door het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022042143 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende Nederlandstalige plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Griffier bij de ondernemingsrechtbank Gent : 3 A(...) Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat stellen wannee(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022042205 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende franstalige plaats van deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Documentalist deskundige voor parket bij het Hof van Cassatie : 1. Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st

document

type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG22307 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2022. Er zijn 40 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205555 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers voor de ondernemingsrechtbank Gent (m/v/x) - BNG22141 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/202(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG22308 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2022. Er zijn 34 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205622 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 5 augustus 2022 wordt de SRL LA BELLE VIDANGE, gevestigd rue du Wainage 47, te 5060 Velaine-sur-Sambre, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205727 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : AFG22191 Deze selectie werd afgesloten op 20/09/2022. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205734 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossier beheerders personeels- en loonsadministratie - HR Officers (niveau B) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG22304 Deze selectie werd afgesloten op 23/09/2022. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A3) voor de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG22421 Solliciteren kan tot en met 17/10/2022 via www.se(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 03/10/2022 numac 2022205785 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen - Medische Diensthoofden (niveau A4) voor de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG22422 Solliciteren kan tot en (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^