Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 september 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 21/08/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022033235 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022032781 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot machtiging van de Nationale Loterij NV van publiek recht om haar dochteronderneming Scooore NV te kunnen betrekken bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022033219 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter verbetering van drie materiële fouten van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 26/09/2022 numac 2022041921 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022091309 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand september 2022 is samengesteld als volgt : Index A (sc(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022033403 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van het productdossier "Porc plein air" als gewestelijk systeem van gedifferentieerde kwaliteit type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205479 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 juli 2022 wordt de srl ARTESIA Environnement, gelegen Parc scientifique du Sart-Tilman, Rue du Bois Saint-Jean, 15/1 te 4102 SERAING vanaf 5 juli 2022 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectond

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022204651 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2022 van 21 april 2022 Rolnummer 7647 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2.7.7.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, vóór de opheffing ervan bij artikel 16 van het Vlaamse dec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters J.(...) type arrest prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022204650 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2022 van 21 april 2022 Rolnummer 7618 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1004/1, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, same wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205537 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 september 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 september 2022, heeft Agnès Sa Die zaak is ingeschreven onder nummer 7853 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...)

decreet

type decreet prom. 25/04/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022204045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010

beschikking

type beschikking prom. 16/06/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022032500 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2020 type beschikking prom. 16/06/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022032502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2019 type beschikking prom. 16/06/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022032501 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2018 type beschikking prom. 16/06/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022032503 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022021115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de zomervakanties voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel in ambten van selectie en bevordering in het basis-, secundair, secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan en in het onderwijs voor sociale promotie voor de school- en academiejaren 2023-2024 en 2024-2025 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022041651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verlofdagen van het personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten van de PMS-centra voor de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022041912 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanpassing van de jaarlijkse schoolritmes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke schorsing van de jacht in sommige gemeenten ten gevolge van talrijke sterfgevallen bij vogels wegens de vogelgriep, waargenomen op het grondgebied van de gemeente Clavier type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het verkrijgen en het erkennen van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot wijziging en intrekking van diverse bepalingen op dit vlak

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022021062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Het spilindexcijfer 118,36 wordt in de maand juli 2022 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, e(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk (...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205538 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 september 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 september 2022, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 7854 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205536 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 juli 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 augustus 2022, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Has « 1. Schendt artikel 65/1 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205350 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen (niveau B) voor de FOD WASO. - Selectienummer: ANG22328 Solliciteren kan tot en met 10/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van 45 lau(...) type lijst prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205473 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Luchtvaart (niveau A4) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG22245 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2022. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205535 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Financieel analysten gezondheidsbeleid (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG222177 Solliciteren kan tot en met 10/10/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205540 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige recruiters (niveau B1) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ190 Solliciteren kan tot en met 10/10/2022 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205430 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Afdelingshoofden tactisch leidinggevenden communicatie, onderzoek, vorming (niveau A3) voor Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Selectienummer: ANG22403 Solliciteren kan tot (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022021104 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2022 : Met ingang van 1 juli 2 - Mevrouw Bouckaert, Eline, bij de buitendiensten; Bij ministerieel besluit van 28 juli 2022 :

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022033407 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van attaché data analist worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd. Attaché bij de **** ****(...) Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...)

document

type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masterprofielen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22239 Deze selectie werd afgesloten op 10/08/2022. Er zijn 58 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205389 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: - Attaches P&O - BNG22191 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om(...) Solliciteren kan tot 07/10/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205476 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG22217 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2022. Er zijn 308 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 3 gesl(...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205475 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidscoördinatoren (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG22171 Deze selectie werd afgeslot(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de per(...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG22218 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2022. Er zijn 251 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205478 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij administratieve beslissing van 14 juni 2022, wordt het laboratorium INASEP, gevestigd rue de l'Hôpital 6 te 5600 Philippeville, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5100 Naninne, rue des Viaux1b, erkend als laboratori Het laboratorium INASEP is erkend voor de categorieën A en B, met inbegrip van de ecotoxiciteitstes(...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205480 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 11 juli 2022 wordt de SA DH-LOCATION, rue du Berceau 4 te 7387 Honnelles, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 53083/0001/1043. type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205534 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige operationeel leidinggevenden (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: BNG22059 Deze selectie werd afgesloten op 16/09/2022. Er zijn 3 laur(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205539 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Operationeel leidinggevenden (m/v/x) - BFG22062 Deze selectie werd afgesloten op 16/09/22. De lijst (...) type document prom. -- pub. 26/09/2022 numac 2022205556 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Hoofd van het Nationaal Coördinatiecentrum (niveau A3) voor Centrum voor Cybersecurity België. - Selectienummer : AFG22182 Deze selectie werd afgesloten op 19/09/2022. Er zijn (...)
^