Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 september 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022015550 bron gegevensbeschermingsautoriteit Benoeming van een lid van het directiecomite In uitvoering van artikel 39 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit is de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens haar plenaire vergadering van donderdag * Directeur van het Kenniscentrum: Mevrouw Cédrine Morlière. Overeenkomstig artikel 12 van de we(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022015443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2023, 2024 en 2025 (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022015444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022015616 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vereniging « RainbowHouse » voor het begrotingsjaar 2022 in het kader van het federale plan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022021128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag en aanstelling leden van de wetenschappelijke raad van Sciensano Opgesteld in toepassing van de artikelen 13, § 1, tweede lid van de wet tot oprichting van Sciensano van 25 februari 2018 en 7, § 1bis van het koninklijk besluit Opgesteld in toepassing van de artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022021038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt mevrouw Liesbeth HOLLEVOET, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende extra verlofdagen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasbar zijn op de toekenning van een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022032555 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 12 MEI 2022. - Nationale Orden - Bij Koninklijk besluit van 12 mei 2022 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. § 1: De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan: - de heer MAES Hendrik René, Spelend lid bij Kon - de heer VAN KERCKVOORDE Martin Octaaf Maria, Spelend lid bij vzw Koninklijke Fanfare Iever en (...) type koninklijk besluit prom. 14/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022032877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022032795 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 7 juli 2022 wordt mevrouw BENSALAH Khadija, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klass Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 08/09/2022 numac 2022041512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen omtrent de verliespercentages bij het vervoer van accijnsgoederen in bulk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022205202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitster Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt het mandaat van mevrouw AVONTROODT Yolande, in de hoedanighei

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022015498 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage aan Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022033119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Waterstofvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4457 Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2022 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van waterstof door middel van leidingen verleend aan de nv Air Liquide Industries Belgium, met o

beschikking

type beschikking prom. 06/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022015324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022015094 bron ministerie van de franse gemeenschap Toelatingen tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2022 wordt met ingang van 1 mei 2022 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Linda ANNAERT, Directeur, mandaathouder als Adjunct-directeur- Vanaf 1 mei 2022 wordt betrokkene toegelaten haar rechten op een rustpensioen te laten gelden en de(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022021011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van een interuniversitaire vereniging voor de ondersteuning van sportprestaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022020999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding "Master of Medical Physics", met specificatie "of Science", als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2019 betreffende de openbare instellingen voor jeugdbescherming

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022033116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Bericht Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022 werd in laatste aanleg uitspraak gedaan over het op 14 oktober 2021 door de bvba Loots ingestelde hoger beroep tegen het besluit van de deputatie van de Met toepassing van het artikel 23, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1958 hou(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022205067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Industrieel ingenieurs - Speciale technieken (niveau 1) voor Franse Regering. - Selectienummer: AFC22009 Solliciteren kan tot en met 29/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022205066 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Industrieel ingenieurs - Bouw (niveau 1) voor Franse Regering. - Selectienummer: AFC22008 Solliciteren kan tot en met 29/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022205114 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren A2 - Team Studiefase (niveau A2) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: REQ168 Solliciteren kan tot en met 28/09/2022 via www.talent.brussels. De g(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022015093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022021004 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, wordt mevrouw Caroline VANDERELST benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022032529 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 mei 2022, wordt de heer Yann CALDOR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Centrum voor Cybersecurity België in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 februari 2 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022032443 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juni 2022, wordt de heer Lieven BECUE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022032686 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 3988 van 24 mei 2022: Worden benoemd in de hogere graad in het reservekader in hun vakrichting, op 28 ju In de graad van kapitein-commandant, de kapitein C. Alu. In de graad van kapitein-commandant vli(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022041473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 mei 2022, wordt de heer Lazare ASSIE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022041474 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022, wordt mevrouw Charline AZZOPARDI, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022041476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022, wordt mevrouw Anne BRASSEUR, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselkete Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022041475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 mei 2022, wordt mevrouw Marie BAERTS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022041477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022, wordt mevrouw Anastasia BURMISTROVA, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022205203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, dat in werking treedt de dag van deze bek Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BLANCKAERT Johan, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022205214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit v Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. VAN SNICK Sylvia, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022033128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2022, bladzijde 50697, akte nr. 2022/41471, is de vacante plaats van « Senior jurist kwalificaties voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022033129 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: - Senior jurist kwalificaties voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureu Toelichting: Attesten: Voor de plaats die vacant wordt verklaard via bevordering, kan men zic(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022015549 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** contractueel adviseur voor de ****. - **** **** bij het ****. - Annulering De selectieprocedure gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23/06/2022, eerste ****

document

type document prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022055781 bron federale overheidsdienst financien Erfloze nalatenschap van Van Mol, Willy Karel De heer Van Mol, Willy Karel, geboren te Baasrode op 25 december 1953, wonende te 1780 Wemmel, Zijp 20, is overleden te Vilvoorde op 16 maart 2021, zonder gekende erfopvolgers na te laten. Alvor Brussel, 8 augustus 2022. De adviseur-generaal van de Patrimoniumdiensten, Wim Servranckx type document prom. -- pub. 08/09/2022 numac 2022205065 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs Boekhouders of Schoolbevolking (niveau 2+) voor Franse Regering. - Selectienummer: AFC22001 Deze selectie werd afgesloten op 04/07/2022. Er zijn 11 laureaten. De (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^