Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/02/2022 pub. 22/08/2022 numac 2022020788 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020 (2)(3) type wet prom. 10/04/2022 pub. 22/08/2022 numac 2022031954 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, gedaan te Faro op 27 oktober 2005 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/2021 pub. 22/08/2022 numac 2021034373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Maatwerkbedrijven type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/08/2022 numac 2021034374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Gemeenschappelijk stads- en streekvervoer type koninklijk besluit prom. 29/09/2021 pub. 22/08/2022 numac 2021034375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Gemeenschappelijk stads- en streekvervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022020875 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022, - is Mevr. Welcomme A., ontlast uit haar functie als plaatsvervangend lid in de jury belast met het afnemen van taalexamens voor de kandidaten tot het ambt van gerechtsdeurwaarder - is Mevr. De Bruyn V., lector Nederlands bij Odisee hogeschool, aangesteld als plaatsvervangend li(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022020876 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 31 maart 2022, - is de heer Lagasse D., professor in de rechten aan de Université libre de Bruxelles, ontlast uit zijn functie als plaatsvervangend lid in de jury belast met het afnemen van de examens over - is de heer Lalière F., docent recht aan de faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022032167 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit nr. 3959 van 29 april 2022: Het Militair Kruis van 1ste klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 21 juli 2021: LANDMA kapiteins-commandanten Desantoine E., Tuytschaever J. kapitein-commandant van het reservekader P(...) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/08/2022 numac 2022041636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022032327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden type ministerieel besluit prom. 09/08/2022 pub. 22/08/2022 numac 2022204815 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil

decreet

type decreet prom. 24/06/2022 pub. 22/08/2022 numac 2022015166 bron vlaamse overheid Decreet over de relancemaatregelen in het onderwijs type decreet prom. 14/07/2022 pub. 22/08/2022 numac 2022204664 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 2 augustus 2022 werd de heer FRAITURE Raoul, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 2 augustus 2022 werd de heer HUSTINX Guy-Michel, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204496 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Maatschappelijk Assistenten Expertise (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG22186 Solliciteren kan tot en met 05/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204662 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Facility Manager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG22229 Solliciteren kan tot en met 05/09/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204696 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectbeheerders met affiniteit voor IT (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectie-nummer : ANG22260 Solliciteren kan tot en met 12/09/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204666 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché aan de directie (m/f/x) (niveau A1) (m/v/x) (niveau A1) voor perspective.brussels. - Selectienummer : REQ 82 Solliciteren kan tot en met 05/09/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204754 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204753 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204752 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen wegens niet-neerlegging jaarrekening. Overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alin(...) Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022030508 bron ministerie van landsverdediging Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 25 januari 2022, wordt de heer Luc FRENKEN benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het War Heritage Institute in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022041404 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 april 2022, wordt de heer Andy STEYFKENS, benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 maart 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022021054 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking op het aantal deelnemers aan de bijkomende **** - ****-assistent bij het **** ****: 2 Attesten Voor de plaatsen die ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022021060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Assistent dossierbeheer bij de vredegerechten Oost-Vlaanderen, Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een atte(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022041757 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Oproep aan de kandidaten voor de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) 1. BIPT Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is opgericht bij w(...) De opdracht van deze Raad is beschreven in artikel 16 van deze wet: "De Raad is gemachtigd om (...)

document

type document prom. -- pub. 22/08/2022 numac 2022204694 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Masters (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : ADG22005 Solliciteren kan tot 29/09/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^