Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022020865 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 april 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Nimo Ali, Asma, geboren te Vlissingen op 15 december 1996, wonende te Antwerpen, om haar naam in die van "Chekkali"(...) Bij koninklijk besluit van 10 april 2022 is machtiging verleend aan de heer Van Loock, Dylan Er(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022032061 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3947 van 21 april 2022, worden de sergeanten van het reservekader van wie de namen volgen, aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in H. De Reu, 1 november 2021 S. Vandyck 1 december 2021. type koninklijk besluit prom. 29/05/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022032531 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ZorGGroep Zin ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 29/05/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022032532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022041140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022202322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022041577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 04/08/2022 numac 2022204352 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 04/08/2022 numac 2022204353 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 04/08/2022 numac 2022204354 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 31 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

beschikking

type beschikking prom. 30/06/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022015139 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022015601 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden, de voorzitter, de eerste ondervoorzitters en de ondervoorzitters van de afdelingen van de beleidsgroep "Leefmilieu"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/07/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022204478 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Leefmilieu Brussel in de Franstalige taalrol

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022015507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt - **** **** bij **** ****: 1 - **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022015508 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - **** dossierbeheer bij het **** ****, afdeling ****: 2. - **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022015634 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - S(...) Attesten Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022032750 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg West-**** - Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg West-****, afdeling ****: 4 type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022032846 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - Assistent administratieve ondersteuning bij de **** ****-****, afdelingen ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022041627 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: - Deskundige (Data Quality Control Officers) bij de gemeenschappelijke steundienst bij het college (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022041623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef - **** **** bij het Parket **** ****: 1 Attesten Voor de plaats (...)

document

type document prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022203897 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de War Heritage Institute (WHI): Assistent boekhouders (m/v/x). - Selectienummer: BNG22145 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden(...) Solliciteren kan tot 18/08/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022204362 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige businessanalisten (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG22197 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) type document prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022204449 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten bij het parket Oost-Vlaanderen (m/v/x). - BNG22171 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te(...) Solliciteren kan tot en met 18 augustus 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen kunnen de kandid(...) type document prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022204456 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij administratieve beslissing van 3 juni 2022, wordt het laboratorium ASBL CENTRE DE MICHAMPS, gevestigd Horritine 1 te 6600 Bastenaken, erkend als laboratorium belast met officiële analyses in het kader van de opsporing en de vasts Het laboratorium ASBL CENTRE DE MICHAMPS is erkend voor de categorie A volgens de indeling opgestel(...) type document prom. -- pub. 04/08/2022 numac 2022204486 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu (Tijdelijke aanduiding tot en met 31/01/2023). - Selectienummer: ANG22726 Solliciteren kan tot en met 22/08/2022 via www(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bi(...)
^