Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022055745 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van De Prekel, Maurice De heer De Prekel, Maurice, geboren te An Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022031708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43/16 van 9 maart 2022, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007, nr. 43undecies van 10 oktober 2008, nr. 43duodecies van 28 maart 2013, nr. 43terdecies van 28 maart 2013, nr. 43quater decies van 26 mei 2015 en nr. 43/15 van 15 juli 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031878 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Evangelische protestantse eredienst. - Flémalle. - Omvorming van een plaats van predikant in een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022 wordt de p type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031879 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Evangelische protestantse eredienst. - Marcinelle. - Omvorming van een plaats van predikant in een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022 wordt de type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031881 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Sint-Truiden. - Omvorming van twee plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022, in artikel 1, wordt Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 februari 2022. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031890 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022, wordt mevrouw Marina VOS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag ui Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 15/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022040924 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 3917 van 4 april 2022, wordt de tweede meester van het reservekader, N. Léonard, op 1 oktober 2021 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022040926 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 3913 van 4 april 2022, wordt de sergeant van het reservekader, F. Hayois, op 1 oktober 2021 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022040925 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 3916 van 4 april 2022, wordt de tweede meester van het reservekader, F. Dupon, op 1 maart 2021 aangesteld in de graad van luitenant-ter-zee in het reservekad type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022041008 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, is machtiging verleend aan de heer Abudureyimu, Nijat, geboren te Urumqi-Xinjiang op 6 februari 1993, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, en de h(...) Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, is machtiging verleend aan de heer El Hajji, Abdeslam(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 10/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het tweede kwartaal van 2022 type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022201853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041540 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2023 type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022201856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022201854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de ploegenpremies en de namiddagpremie type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022201855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022203199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203337 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2022, wordt aan de heer Pieter CANNOOT, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, de toestemming verleend om van 1 apri type koninklijk besluit prom. 17/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022203529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022020993 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het referentiesysteem voor de validering van de vaardigheden verbonden aan het beroep van "huisknecht/kamermeid" type ministerieel besluit prom. 13/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de permanente commissies bedoeld in artikel 4/2 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 10/01/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 23/06/2022 numac 2022202657 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 11 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 23/06/2022 numac 2022202659 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 31 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 23/06/2022 numac 2022202658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 08 van de organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 23/06/2022 numac 2022202663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 04 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 23/06/2022 numac 2022202664 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 06/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022203255 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtspersoon die representatief is voor de Waalse duivenmelkers bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 september 1998 type ministerieel besluit prom. 27/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022203256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2021 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen wat betreft voorwaarden voor zaden van hybriden van tarwe die zijn geproduceerd door middel van cytoplasmatische mannelijke steriliteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Personeel. - Verlenging van de uitoefeningvan de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 16 juni 2022, dat in werking treedt op 19 juni 2022, wordt de uitoefeni Tegen bovengenoemde handeling van individuele strekking kan binnen zestig dagen na deze bekendmakin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal ad interim. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 16 juni 2022, dat in werking treedt op 19 juni 2022, wordt mevrouw Jocelyne Julémont ad interim Tegen bovengenoemd besluit kan binnen zestig dagen na de bekendmaking ervan bij de afdeling Bestuur(...)

arrest

type arrest prom. 29/03/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022031786 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Arrest van de Raad van State. - Vernietiging artikelen 1 en 4 van het koninklijk besluit van 29 juli 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de kwalificatieproef aan het einde van de initiële opleiding die toegang geeft tot de stage voor de bevorderingsambten van inspecteur overeenkomstig artikel 28 van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werkingsregels voor de examencommissies voor de certificeringsproef aan het einde van de initiële opleiding die toegang verleent tot de opleiding voor de bevorderingsambten van inspecteur, alsook de weging tussen de beoordelingscriteria en de nadere regels voor de organisatie en de beoordeling van de proef

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2020 houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022203666 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij de Haven van Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022032478 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-CC-22/0027: AG Insurance NV/Anima NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 14 juni 2022 ontving de auditeur-generaal va Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van holdings, rust- en verzorgi(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van lanoratoria Bij ministerieel besluit van 1 juni 2022 is het laboratorium Abesco bv , Tiensesteenweg 79 te 3380 Glabbeek, erkend geworden voor de volgende(...) Groep: 2 Methode : WI. 3.1.1 tot en met WI. 4.6.1 Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting e(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203288 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors voor diverse HR domeinen binnen de rechterlijke orde (niveau B). - Selectienummer : ANG22271 Solliciteren kan tot en met 07/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van 40 lau(...) type lijst prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke Orde : Assistenten voor de politierechtbank Waals Brabant - BFG22061 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesl(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs van het secretariaat bij de Kansspelcommissie (niveau A4) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21383 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2022. De lijst van(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...) type lijst prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203551 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Infrastructuurwerken (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG22278 Solliciteren kan tot en met 08/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203569 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige bosbouw-, vis- of tuinbouwtechnicus (niveau D) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW22001 Solliciteren kan tot 10/07/2022 via www.selor.be De ged(...) Een lijst van maximaal 80 laureaten, geldig voor 3 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A1) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : ANG22265 Solliciteren kan tot en met 05/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203572 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ongeschoolde arbeider (niveau D) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW22003 Solliciteren kan tot 10/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Een lijst van maximaal 300 laureaten, geldig voor 3 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022020755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 juni 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming Bij beslissing door de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 07 april 2022, wordt de heer Bram Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031858 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti M. BAEKE MIGUEL J C, met ingang van 15.01.2022 M. MASSE CHLOE, met ingang van 01.02.2022 M. M(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031861 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, wordt het hiernavolgend personeelslid benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A3, in een betrekking waaraan de titel M. STEUFKEN PHILIPPE A C J, met ingang van 02.03.2022 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031860 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, wordt het hiernavolgend personeelslid benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel M. NEMRY BERNARD J, met ingang van 15.02.2022 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022040923 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 3918 van 4 april 2022, wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse van het reservekader, J. Vandersteen, op 1 juli 2021 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tw

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022032400 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent voor de politierechtbank Waals Brabant : 1. Toelichting: Attesten

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022032481 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** contractueel adviseur voor de **** - **** **** bij het **** **** de loop van de maand juli 2022 zal de **** overgaan tot (...) De **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022032482 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** of **** contractueel adviseur voor de **** - **** **** ****.****.****. 31/05/2023 bij de **** **** de loop van de maand juli 2022 zal de **** De **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022020858 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Ganshoren. - Goedkeuring Bij besluit van 15/12/2021 wordt goedgekeurd de beslissing van 25/11/2021 waarbij de raad van de Gemeente Ganshoren de begrotingswijziging 04 voor het dienstjaar 2021 goedkeurt. type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022031804 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ukkel. - Goedkeuring Bij besluit van 15/12/2021 wordt goedgekeurd de beslissing van 25/11/2021 waarbij de raad van de Gemeente Ukkel de begrotingswijziging 06 voor het dienstjaar 2021 goedkeurt. type document prom. 10/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032494 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 3de kwartaal 2022 voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers type document prom. 10/06/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022032495 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 3de kwartaal 2022 voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022041415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, "Net Brussel" Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 27 januari 2022, Mevrouw SANTY Anny wordt bevorderd op 1 mei 2022, in de graad van eerste assistent van openba type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203458 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten overheidsopdrachten (niveau A1) voor POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer : ANG22206 Deze selectie werd afges(...) Er geen laureaten. type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203548 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : AFG22192 Solliciteren kan tot 12/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors met interesse in gezondheid, milieu of klimaat (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG22286 Solliciteren kan tot e(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203552 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren facility bij de Directie Infrastructuur (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : ANG22279 Solliciteren kan tot en met 24/07/2022 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een onbeperkte laure(...) type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige sluiswachter - monteur hydraulische liften (niveau D) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW22002 Solliciteren kan tot 10/07/2022 via www.selor.be type document prom. -- pub. 23/06/2022 numac 2022203587 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Teamleaders/financieel verantwoordelijken bij de Dienst Vereffeningen (m/v/x). - Selectienummer : BNG22148 De medewerkers die voldoen a(...) Solliciteren kan tot en met 07/07/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen kunnen de kandidaten z(...)
^