Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032387 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van artikel 66 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht type wet prom. 02/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032388 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van bepalingen betreffende de werving van militairen type wet prom. 02/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032399 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht type wet prom. 02/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032389 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader en tot opheffing van de beroepsproeven van de vorming voor kandidaat hoofdofficier voor de beroepsofficieren van niveau A

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022031739 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 maart 2022, wordt de heer Bram VANCOMPERNOLLE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022032170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel Bij koninklijk besluit van 28 april 2022 wordt er akte genomen van het einde van de functie van de heer Jean-Luc Stassen, directeur van de Proefbank voor Vuurwapens met ingang van 1 april 2022, wegens het bereiken van de wettelijke pen type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032379 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022201760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de waarderingspremie in de niet-geconventioneerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022201779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 20 jaar in een regeling van nachtarbeid, zwaar beroep met 35 jaar loopbaan of lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022201764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot instelling van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022201816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022201851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers van 62 jaar en ouder (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022041579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2020 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de sector van gezondheid en sociale actie in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203471 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 mei 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 mei 2022, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vr « Schenden artikel 2.6.5, 1° en 2.6.10, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in de in(...)

beschikking

type beschikking prom. 19/05/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolfheffingssystemen voor het wegverkeer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032365 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst met het uitzonderlijke onroerende erfgoed van Wallonië

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022041323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2021 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/05/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022041578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises "

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022041593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de taalvoorwaarden voor exploitanten en bestuurders van individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203426 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 mei 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 mei 2022, is beroep tot vernietigi Die zaak is ingeschreven onder nummer 7812 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203425 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 mei 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 mei 2022, heeft de nv « Allianz Be Die zaak, ingeschreven onder nummer 7808 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203424 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 mei 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 mei 2022, is beroep tot gehele of Die zaak is ingeschreven onder nummer 7804 van de rol van het Hof. De griffier, F. Mee(...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203469 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 mei 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 mei 2022, heeft de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling « Schenden de artikel 59 § 1, 2° en 59 § 4 WIB 1992 het gelijkheidsbeginsel vastgelegd in(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203406 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Onderzoeksprogramma's (niveau A4) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : AFG22030 Deze selectie werd afgesloten op 31/05/2022. De lijst van geslaagden, zo(...) Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203432 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren non take up (niveau A1) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectie-nummer : ANG22276 Solliciteren kan tot en met 04/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203507 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bioinformatica Specialists (niveau A1) voor Defensie. - Selectienummer : AFG22144 Solliciteren kan tot en met 03/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203508 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers communicatie en public relations (niveau B) voor Defensie. - Selectie-nummer : AFG22157 Solliciteren kan tot en met 27/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203509 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Data Analysts (niveau B) voor Defensie. - Selectienummer : AFG22169 Solliciteren kan tot en met 26/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022041280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 3 juni 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022031799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022, wordt de heer Gregory DENDAS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022031913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, wordt mevrouw Silke RAVESLOOT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022031914 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, wordt de heer Torben CHERLET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022032455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Benoemingen **** koninklijk besluit van 12 mei 2022 wordt **** **** **** benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor ****, met ingang van 1 juni 2022. **** **** **** Raad, verenigd in algemene vergadering op 19 mei 2022, heeft **** **** ****, rechter ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022032430 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Henegouwen : 1. Toelicht Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...)

document

type document prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203299 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers nationale economie (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG22132 Deze selectie werd afgesloten op 30(...) Er zijn 11 laureaten. De lijst blijft 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden de dames RODRIGUS Inez, STREEL Soph type document prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Logistiek (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer: ANG22172 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2022.(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/06/2022 numac 2022203407 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders met expertise in diversiteit (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer : AFG22085 DG R&O van de FOD Bosa heeft besloten de selectieprocedure AFG22085 te annule(...)
^