Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022040477 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type wet prom. 21/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022201199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van personen die zich prostitueren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030705 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3827 van 26 januari 2022, worden de sergeanten van het reservekader van wie de namen volgen, op 1 november 2021 aangesteld in de graad van onderluitenant in ****'**** ****. (****), **** ****., **** S., **** S. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030812 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3834 van 28 januari 2022: De Gouden Palmen in de Kroonorde worden verleend aan: mevrouw: Annick Lindebrings, Administratief medewerker Zij nee type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030817 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3835 van 31 januari 2022, wordt de sergeant van het reservekader, ****. ****, op 1 augustus 2021 aangesteld in de graad van kapitein in het reservekader, in **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030860 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 januari 2022, wordt de heer Jozef VERMESEN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontsl De heer Jozef VERMESEN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van att(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030906 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Haacht. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van kapelaan en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 23 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2021. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt mevrouw Karen SCHROEF, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, wordt mevrouw Kim SCHRYVERS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 9 februari 2022, wordt mevrouw Anika MESKENS, rijksambtenaar in de klasse A2 bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022040132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Isabelle MASSON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022040341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de maandelijkse teruggaaf van btw-kredieten aan bepaalde belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen. - Errata type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022040203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 24/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022200999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022201000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2022, wordt aan de heer DE WAEGENEER Dieter, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige arbe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022020385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 18/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022020438 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 1,40% - 22 juni 2053" type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022031197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022031200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2021205053 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2021 van 14 oktober 2021 Rolnummer 7313 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 5 mei 2019 « tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft », ingeste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters J.(...) type arrest prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2021205052 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2021 van 14 oktober 2021 Rolnummer 7195 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen D.2, 56°bis, D.33/1, D.34, D.37 en D.40, § 1, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter L. Lavrysen, de rechters R. Leysen, M. Pâque(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022200872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 17 december 2021 werd de heer LEFRANCQ Benoit, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt v

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 15 februari 2022 werd mevrouw SCAILLET Martine, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023. type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 15 februari 2022 werd mevrouw ROBERT Anne-Marie, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitte Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 26 mei 2022 tot en met 25 mei 2023. type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 15 februari 2022 werd de heer CLOSSET Jean-Gérard, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 26 mei 2022 tot en met 25 mei 2023.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022020532 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022030973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 704

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030980 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzak Bij de RT- en RI-projecten wordt een "top-down" benadering gevolgd op basis van gerichte (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Havenbeveiliging (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG22142 Solliciteren kan tot en met 04/04/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesch(...) Een lijst van maximaal 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Ministerie van Defensie. - Dossierbeheerders. - Bevordering niveau B (m/v/x). - Selectienummer: BFG21092 Er zijn 8 laureaten. (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Nationaal beheerders van de militaire infrastructuur (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22149 Solliciteren kan tot en met 11/04/2022 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201569 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Klantenbeheerders (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22170 Solliciteren kan tot en met 17/04/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201620 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige audiologen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22092 Solliciteren kan tot en met 04/04/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. 28/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022020503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken . - Erratum type erratum prom. 28/02/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022020502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum type erratum prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pneumologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden. - Erratum Het uittreksel verschenen in het Be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030709 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3828 van 26 januari 2022, wordt mevrouw Eleonore Toye, op 1 december 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2021, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030943 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2021, wordt mevrouw Elisa MURIQI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022030974 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 2022, wordt mevrouw Eline VAN AGTMAAL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022040572 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2022, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket Leuven, mevr. Michiels N., attaché op arbeidsovereenkomst bij het parket Leuven; Dit bes type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022200692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2022, is de heer CAMPISI Giovanni benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022200693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2022, is de heer DE COMMER Nicolas benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel t

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022020511 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaren voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. **** maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 20 kandidaten **** (****/****/****) bij parket voor de verkeersveiligheid: 1 (****) Toelichting: ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022020512 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 50 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de parket voor (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022020513 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 60 Assistent dossierbeheer bij parket voor de verkeersveiligheid : 1. Toelichting: **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022031205 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats word vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. **** maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 30 kandidaten Attaché (welzijn op het werk) (****/****/****) bij het parket ****: 1 (****); Toelichting: At(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022031236 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Mechelen: 1 - Dendermonde: 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2021. De kandidaturen voor een benoeming(...) De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandidatuur te richten aan de dienst HR Magis(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022031229 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 50 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de **** on(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Dieter DE WAEGENEER De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022020464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen 2022-2024. - Oproep tot plannen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Griffiers bij de franstalige arbeidsrechtbank Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BFG22030 De medewerkers die voldoen aan de deel(...) Solliciteren kan tot 05/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201448 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Secretarissen bij auditoraat-generaal Brussel (m/v/x) - BFG22031 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te (...) Solliciteren kan tot 05/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de griffie van de franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x) - BFG22029 De medewerkers die voldoen aan (...) Solliciteren kan tot 05/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201452 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen (m/v/x) - BFG21105 De medewerkers die voldoen aan de deeln(...) Solliciteren kan tot 05/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201449 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Expert bij federaal parket (m/v/x). - Selectienummer: BFG22032 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te so(...) Solliciteren kan tot 05/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201453 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Griffiers bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen (m/v/x) . - BFG21106 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden(...) Solliciteren kan tot 05/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201454 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Griffiers bij de politierechbank Henegouwen en griffiers bij de vredegerechten Henegouwen (m/v/x). - Numéro de sélection : BFG21185 (...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201455 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretaris bij het parket Charleroi (m/v/x) - BFG22024 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren(...) Solliciteren kan tot 05/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201491 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Dossierbeheerders (m/v/x) (bevordering niveau B). - Selectienummer : BNG22027 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Attachés (m/v/x) (bevordering niveau A) - BNG22028 De medewerkers die voldoen aan de deel(...) Solliciteren kan tot 04/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201492 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Dossierbeheerders (m/v/x) (bevordering niveau C). - Numéro de sélection : BNG22(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG22033 De medewer(...) Solliciteren kan tot 04/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Namen (m/v/x). - Selectienummer: BFG22034 De medewe(...) Solliciteren kan tot 04/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Deskundigen bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg (m/v/x). - Selectienummer: BFG22035 De medewerkers die voldoen aan de de(...) Solliciteren kan tot 04/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201524 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Deskundigen bij het arbeidsauditoraat Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG22036 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorw(...) Solliciteren kan tot 04/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretarissen bij het parket Luxembourg (m/v/x). - Selectienummer: BFG22037 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaar(...) Solliciteren kan tot 04/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201526 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretarissen bij het parket Luik et het parket-generaal en het auditoraatgeneraal Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG22038 De me(...) Solliciteren kan tot 04/04/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201532 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Network Security Specialist (niveau A2) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21305 Deze selectie werd afgesloten op 11/03/2022. Er is 0 laureat. type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201540 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Tandartsen-sociaal inspecteurs (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG22016 Deze selectie werd afgesloten op 04/03/2022. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201545 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken boekhouding (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG22160 Solliciteren kan tot en met 04/04/2022 via www.s(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201546 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken boekhouding (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: AFG22051 Solliciteren kan tot en met 04/04/2022 via www.selor.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201541 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 9 maart 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de s.c.r.l. BEP-ENVIRONNEMENT, gevestigd Avenue Sergent Vrithoff 2 te Bij beslissing van 9 maart 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Over(...) type document prom. -- pub. 21/03/2022 numac 2022201579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Dossierbeheerders (m/v/x) voor de dienst Budget en beheersco(...) Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2022. Het aantal la(...)
^