Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2022

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022055735 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Borgilion Baudouin De heer Borgilion Baudouin, geboren te Et Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021022562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit van arbeidsovereenkomsten in de sector die valt onder de sociale akkoorden van 25 oktober 2017 en van 12 november 2020 type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021043125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021022649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021043126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2021205292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van wordt 13 juni 2021, de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheren in sociale zaken : De heer **** **** **** in sociale zaken bij het **** van De heer **** **** **** in sociale zaken bij het **** van **** type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot vaststelling van het bedrag van het saldo van de eindejaarspremie voor het jaar 2020 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 inzake de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de hospitalisatieverzekering voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 tot vaststelling, voor 2021-2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van 15 juli 2021 tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de landingsbanen - afwijkend stelsel met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van de Nationale Arbeidsraad voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 27/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2022020023 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2021 betreffende de toekenning van sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van Constructiv (1) type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021205792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar voor zware beroepen (2023-2024) (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022020252 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 november 2021, wordt mevrouw Nele BOSSUYT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatscha Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 27/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2022030048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021 wordt het mandaat van de heer Leo MARES als korpschef van de lokale politie van de politiezone WAASLAND-NOORD voor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030294 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, wordt de heer Seppe BRANTEGEM, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030457 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3762 van 13 december 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030426 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt mevrouw Yseult NAVEZ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt de heer Frédéric LEFEBVRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt mevrouw Joëlle PIETERS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligh Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030458 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3763 van 13 december 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt mevrouw Salima KEMPENAER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 09/02/2022 numac 2022200319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2022, 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 09/02/2022 numac 2022200320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 09/02/2022 numac 2022200424 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot beëindiging van bepaalde maatregelen vermeld in het besluit van de Regering van 4 maart 2021 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200639 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 december 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 januari 2022, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof « Schendt artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordeli(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 09/02/2022 numac 2022200391 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 85ter van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen

bericht

type bericht prom. 11/01/2022 pub. 09/02/2022 numac 2022030409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Leefmilieu Brussel. - Bericht. - Verhoging van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen overeenkomstig artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen type bericht prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200642 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 13 december 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 januari 2022, heeft een onderzoeksrechter van de Franstalige Re « A.1. Schenden artikel 11 van de wet van 22 december 2020 en artikel 2 van de wet van 2 april 2021(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Business Analists (niveau A2) voor FOD Beleid en ondersteuning. - Selectie-nummer : ANG21465 Solliciteren kan tot en met 23/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : Administratief deskundigen - ICT dienst (m/v/x) - BNG20035 Er zi(...) Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2022. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.(...) type lijst prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200765 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : Administratief deskundigen - ICT dienst (m/v/x) - BFG20047 Er zij(...) Deze selectie werd afgesloten op 03/02/2022 De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.(...) type lijst prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200767 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG22070 Solliciteren kan tot 02/03/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

document

type document prom. 27/05/2021 pub. 09/02/2022 numac 2021204417 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2021204802 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening

protocol

type protocol prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de cofinanciering van het COVID-19 vaccinatieprogramma Gelet op de respectievelijke bevoegdheden van de Federale Staat en de o Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt mevrouw Laetitia LEMPEREUR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van de houder van het adjunct-mandaat van stafdirecteur budget en beheer Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt de heer Christophe HENDRICKX benoemd als houder van het adjunct-mandaat van stafdirecteur bud

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022020145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor een detachering De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking zal weldra een Administratief Assistent aanstellen voo(...) De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking werd opgericht om toe te zien op de toepassi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022020146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor een detachering De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van een Bestuurssec De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking werd opgericht om de uitvoering van de bepal(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022020264 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig effectief lid en Franstalig plaatsvervangend lid met de hoedanigheid van arts van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor h Samenstelling De Centrale Toezichtsraad bestaat uit 12 effectieve (6N + 6F) en 12 plaatsvervange(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022030009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot kandidaatstelling via mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Er werd een betrekking van eerste assistent (m/v/x) bij de(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor vastbenoemde personeelsleden van het ministerie van het Bru(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022020157 bron ministerie van landsverdediging Werving van een repetitor voor de Leerstoel Recht van de Koninklijke Militaire School, in het domein van het internationaal publiek recht 1. Het Ministerie van **** **** voor de Leerstoel Recht van de Koninklijke Militaire S(...) 2. Algemeen kader De Koninklijke Militaire School is een militaire instelling van universitair ****(...)

document

type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022040054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Voorzitster van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen voor 2022 Mevrouw PEPERSTRAETE Sylvie. Leden van de Bestuurscommissie voor 2022 De heer BAUWENS Willy; De heer BOG De heer CAMELBEECK Thierry; De heer CAUWE Nicolas; De heer HENDRICKX Stan; De heer MEERTS (...) type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analisten Arabisch Schiereiland (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21274 Deze selectie werd afgesloten op 01/02/2022. Er zijn 1 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200734 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige managementassistenten (niveau B) voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectie-nummer : ANG21424 Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2022. (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten office management (niveau B) voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectie-nummer : ANG21408 Deze selectie werd afgesloten op 24/12/2021(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG21364 Deze selectie werd afgesloten op 01/02/2022. Er zijn 23 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200812 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Administrators (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG21296 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200766 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachéés Managementsondersteuning (niveau A1) voor FOD Kanselarij van de Eester Minister. - Selectienummer : ANG21418 Deze selectie werd afgesloten op 03/02/2022. Er zijn (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/02/2022 numac 2022200822 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A3 voor de Rechterlijke Orde : - Adviseurs HRM bij de steundienst van het openbaar ministerie - BNG22005 - Adviseurs planning en selectie (m/v/x) - BNG22006 De medewe(...) Solliciteren kan tot en met 23/02/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...)
^