Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2022

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022055732 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van DE CLERCK, Freddy Leon Florent Mijnheer DE CLERCK, Freddy Leon Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2021, wordt mevrouw Gilke DE MIDDELEER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veil Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021022713 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 september 2021, wordt de heer Nicholas ASHTON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021022595 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr 3743 van 16 november 2021: Wordt mevrouw Maud Kestemont, administratief assistent, benoemd tot Ridder in de Orde van Leo Zij neemt haar rang in de Orde in op datum van 8 april 2021. type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021033251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021022830 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 november 2021 zijn benoemd : Leopoldsorde RIDDER De heer ADAMS Jean-Pierre Attaché Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2018. Mevro Attaché Zij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt rang in de Orde in op 15 november 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021034474 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 2 september 2021 wordt de heer Karl DHAENE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België Bij koninklijk besluit van 2 september 2021 wordt de heer Guy L.J. HAMBROUCK ontheven uit zijn (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021043280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt mevrouw Sarah MARIEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021204752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019 betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021204759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021204808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020 inzake de regeling jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021205102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022020018 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 december 2021 is machtiging verleend aan mevrouw Danssaert, Pearl, geboren te Antwerpen, district Merksem op 17 april 1993, wonende te Turnhout, om haar naam in die van "Cop&quo Bij koninklijk besluit van 16 december 2021 is machtiging verleend aan juffrouw Verlinden Henot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022020022 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 december 2021 is machtiging verleend aan de heer Yeshi Nyendark, geboren te Lokha op 15 maart 1981, wonende te Oostende, om zijn naam in die van "Nyendark" te veran(...) Bij koninklijk besluit van 16 december 2021 is machtiging verleend aan de heer Darmawan, Agung,(...) type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021205092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privérusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen" type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021205103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privéziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 17/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2022030247 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 599.400 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2022030216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken en het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021043477 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 22 juli 2021 wordt Mevrouw Séverine de POTTER de ten BROECK ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt bij toegevoegd bij het Diplomatiek Bureau van België te M Bij ministerieel besluit van 28 juli 2021 wordt de heer Francis SOBRY ontheven uit zijn functie(...) type ministerieel besluit prom. 18/01/2022 pub. 26/01/2022 numac 2022020085 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde structuren voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 14/01/2022 pub. 26/01/2022 numac 2022030290 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht

beschikking

type beschikking prom. 10/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021034390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021034442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan `Vlaamse Veerkracht"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2022030180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2022030167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2021 houdende aanstelling van de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2022030168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2022 pub. 26/01/2022 numac 2022030274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2022 pub. 26/01/2022 numac 2022030287 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/12/2021 pub. 26/01/2022 numac 2021034360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 700. - De vaststelling van de brugdagen voor 2022 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021043509 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels heeft de schorsing en de nieti(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021043511 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het medisch huis van Sint-Joost c.s. heeft de nietigverkla Dat besluit is op 15 oktober 2021 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021043510 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels heeft de schorsing en de nieti(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022030385 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw DROITS ET LIBERTES heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk be(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022200244 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 januari 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 januari 2022, heeft de vzw « Sec Die zaak is ingeschreven onder nummer 7720 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022200188 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 10 september 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de schorsing van de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afva Bij beslissing van 10 september 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022200392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wercontroleurs bouw (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : ANG20310 Solliciteren kan tot en met 08/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2022 numac 2022030181 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/1989 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III en in afdeling 8 van hoofdstuk IV van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2021022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2021, wordt mevrouw Yana DESCHUTTER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022030151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, wordt mevrouw Nele DESPLENTER benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022200309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wor Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie, de heer DE RUYCK Patrick, i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022200354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16

document

type document prom. -- pub. 26/01/2022 numac 2022030471 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van directeur van de dienst Dienstverlening Zorginstellingen bij het Departement Beleid Zorginstellingen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeensc In het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2022, acte nr. 2022/30139, blz. 3348, moet volgende para(...)
^