Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van zieke Het ziekenfonds dat uit de fusie voortvloeit zal "Christelijke Mutualiteit Vlaanderen" (1(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021022890 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van vijf leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021022715 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 7 november 2021, wordt de heer Dirk GYSELS, rijksambtenaar bij Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu in de klasse A2 met de titel van attach De heer Dirk GYSELS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van attach(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021034265 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3751 van 23 november 2021: Worden ontslagen uit het ambt van militaire repetitor aan de **** Militaire ****: Op 2 augustus 2021: kapitein-commandant ****. **** kapitein-commandant van het vliegwezen ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021034251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer Jean-Marie NDIZEYE, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de FOD Financien, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A3, met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021034309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 7 november 2021 wordt het mandaat van de heer David DOYEN als korpschef van de lokale politie van de politiezone HERMETON ET HEURE, hernieuwd voor een termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021034310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 7 november 2021 wordt het mandaat van de heer Vincent LEONARD als korpschef van de lokale politie van de politiezone SEMOIS ET LESSE, hernieuwd voor een termijn v type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021034311 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 3758 van 3 december 2021, wordt definitief op pensioen gesteld op 1 november 2021: LANDMACHT kapitein-commandant ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021043418 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - Aanstelling. - **** Bij koninklijk besluit ****. 3753 van 23 november 2021: **** luitenant-generaal ****. **** **** op 1 december 2021 ontslagen uit het ambt van **** van de **** **** flottielje-admiraal ****. **** **** op 1 december 2021 ontslagen uit het ambt van attaché ****(...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021205083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021205099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021205100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021205110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021205112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030105 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is mevr. Deronne M.-Ch., licentiaat in de rechten, kandidaat-not De standplaats is gevestigd te Bergen (grondgebied van het eerste kanton). Het beroep tot nietig(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, wordt mevrouw Claire DENIS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A4 met de titel van adviseur- generaal, ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2022040000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022040035 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2022040012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van de toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2018 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022040036 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-023 "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horeca sector" . type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022091301 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand januari 2022 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2022 pub. 21/01/2022 numac 2022200328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021022851 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4029 Bij ministerieel besluit van 21 december 2021 wordt een verlenging van de vervoersvergunningen voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen A322-536 van 22 november 1971, A322-54 type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021033979 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Agence immobilière sociale à Bruxelles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021043502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de secretaris van de algemene vergadering van het Vast Elektrotechnisch Comité zoals ingesteld bij het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van het besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 10 januari 2022 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Luik van 13 december 2021 t type ministerieel besluit prom. 17/01/2022 pub. 21/01/2022 numac 2022030236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 17/01/2022 pub. 21/01/2022 numac 2022030237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/01/2022 pub. 21/01/2022 numac 2022030241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/01/2022 pub. 21/01/2022 numac 2022030242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021043611 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer en een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux Gerechtshof. M 17 Bij beschikking van de Voorzitter van het Benelux comité van Ministers, van 13 december 2(...) - is de heer Wylleman B., raadsheer in het Hof van Cassatie van België, benoemd tot raadsheer in he(...) type beschikking prom. 24/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021043636 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de invoering van een samenloopregeling in de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag met betrekking tot de betaling van de toeslag voor kinderen met een aandoening type beschikking prom. 24/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021043637 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021034273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van deel III van luik III van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de private geregionaliseerde revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021034276 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2022030173 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2022040008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2020 betreffende de samenstelling van de twee examencommissies van de certificeringsproef aan het einde van de beroepsintegratie-opleiding die wordt verstrekt aan de zonedirecteuren en de afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021034365 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021043588 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 234.520/XIII-9403. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021043592 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 234.609/XIII-9427. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021043593 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 234.729/XV-4864. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030332 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-220004: DPG Media en Rossel & Cie / RTL Op 13 januari 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentr Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector (i) programmeren en uitzenden v(...) type bericht prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200249 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bekendmaking overeenkomstig artikel 16 van het besluit van de Regering van 26 augustus 2010 betreffende de procedure tot toelating, erkenning en inspectie van de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en van de psychiatrische Bij een besluit van de Regering van 16 november 2021 werd de vergunning om een woonzorgcentrum voor(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0403.964.814 LE JARDIN PERDU intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande van(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Java Developers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21423 Solliciteren kan tot en met 07/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200305 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige kwaliteitscoördinatoren (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG22004 Solliciteren kan tot en met 07/02/2022 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System, network of database Engineers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21398 Solliciteren kan tot en met 07/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200310 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten internationale fiscaliteit A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22008 Solliciteren kan tot en met 14/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200321 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelorprofielen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG22019 Solliciteren kan tot en met 14/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200316 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten internationale fiscaliteit A3 (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22017 Solliciteren kan tot en met 14/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200322 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel analisten A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG21447 Solliciteren kan tot en met 07/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200330 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers A2 spoorveiligheid (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG22001 Solliciteren kan tot en met 07/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021034454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 15/12/2021 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021022709 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 07 december 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. CAMBILLARD CELINE M Y, met ingang van 15.10.2021 M. SIERENS ASTRID, met ingang van 01.11.2021(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021022707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021, wordt de Heer VANMIERLO Peter benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021022706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 november 2021, wordt mevrouw Elise VANMECHELEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021022708 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. HENRY BENJAMIN, met ingang van 01.10.2021 M. DE MIDDELEER FREJA, met ingang van 14.10.2021 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021043415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2021, wordt de heer Marijn BOONEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 7 november 2021 wordt de heer VERSTRAETE Dirk benoemd in de betrekking van "hoofdcommissaris-coördinator onderzoek&q type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 7 november 2021 wordt mevrouw CHRISTIAENS Tamara benoemd in de betrekking van "hoofdcommissaris-coördinator evaluatie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030116 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Financieel dossierbeheerder voor de erediensten FR m/v/x - Brussel Plaatselijke Besturen. - Directie Lokale Financiën (Cel Erediensten) (ref. 40002089) Er i(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030169 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te - Sint-Truiden: 1 - Sint-Pieters-Woluwe: 1 - La Louvière: 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post a(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : 1 . Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan d(...) Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030339 bron nationale bank van belgie Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij verzekeringsondernemingen Oproep voor kandidaten De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het Kandidaturen moeten uiterlijk op dinsdag 31 mei 2022 per e-mail worden gericht aan de Nationale Ban(...)

document

type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021022875 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsexperten (niveau B) voor de Stafdienst ICT. - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21374 Deze selectie werd afgesloten op 23/12/2021. Er zijn geen laureat(...) type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2021043613 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken De heer Buyle P., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, werd op 17december 2021 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zete type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. - **** **** Zaken. - ****: ****22022 Solliciteren kan tot 07/02/2022 via ****.****.****. Na(...) type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030335 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken. - **** **** Zaken. - ****: ****22018 Solliciteren kan tot 07/02/2022 via ****.****.**** **** gedetailleerde ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022030360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** adjuncten van de directeur (niveau ****1) voor de Dienst Vreemdelingenzaken. - **** **** Zaken. - ****: ****22021 Solliciteren kan tot 07/02/2022 via ****.****.****. **** ****(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. ****(...) type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200315 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Junior Developers (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG21243 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2022. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200332 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige A2 Projectleiders ICT (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21390 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 21/01/2022 numac 2022200325 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officer personeels- en loonsadministratie (niveau B) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG21348 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2022. Er zijn 1(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^