Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021034412 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2022 type wet prom. 19/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2022040007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021022858 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van datum van ondertekening van KB van de promotie wordt Mevrouw Karin De Ridder, geboren op 30 september 1972, bevorderd met ingang van 1 oktober 2021, door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eer type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021022859 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van datum van ondertekening van KB promotie wordt Mevrouw BOSSUYT Nathalie, geboren op 12 augustus 1972, bevorderd met ingang van 1 oktober 2021 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van eerstaanwez type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021034410 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt mevrouw Karen VAN LAETHEM ingevolge de hernieuwing van haar mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 14/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021034411 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043311 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3727 van 25 oktober 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043373 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 3752 van 23 november 2021, wordt de kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 september 2022. type koninklijk besluit prom. 21/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043465 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 15/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 12 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 15/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 31/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2022040017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen van die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type koninklijk besluit prom. 31/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2022040018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen die geregistreerd zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2022200134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging, wat de voorlopige bijdragen betreft, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022030141 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 23 december 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Bergen te vervullen aan mevr. Cuisinier M., assistent bij de griffie van dit hof; Dit besluit tr Bij ministerieel besluit van 22 december 2021, is mevr. Frankart A., referendaris op arbeidsove(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021022663 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021022855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N129a Frans de l'Arbrelaan tussen kilometerpunt 0,1 en 0,35 op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N1, N1a, N1b en N227a op het grondgebied van de stad Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 betreffende zorgstrategische planning, wat betreft de invoering van uniforme bepalingen en bepalingen over de complementariteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Erkenningen van praktijktestcentra in het kader van de pleziervaart Overeenkomstig artikel 4.17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart, werden bij ministerieel besluit van 3 december 2021 de volgende r 1° Immo Widam (NV), met KBO-nummer 0440.773.740 en erkenningsnummer CPC034; 2° Boattech (BV), (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200241 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige financiële analisten (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG22001 Solliciteren kan tot 27/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Een lijst van maximaal 6 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Na(...) type lijst prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200245 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten veiligheidsmachtiging (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22016 Solliciteren kan tot 18/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200247 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor alle federale departementen. - Selectienummer: ANG22011 Solliciteren kan tot en met 01/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze li(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 02/12/2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingson De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. Deze vergunning heeft betrekking op(...) type vergunning prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 01/10/2021, wordt het besluit van 30/09/2020 tot vergunnin "De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische(...) type vergunning prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 01/12/2021 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...) type vergunning prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 01/12/2021 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021022689 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit(...) Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

erratum

type erratum prom. 22/10/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

document

type document prom. 10/11/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021205991 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien G.m.b.H."

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen gespecialiseerd in Overheidsopdrachten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21035. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch S(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 25/01/2022. Solliciteren kan tot(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021022687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, wordt de mevrouw Céline GLORIEUX benoemd tot rijksambte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021033526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021, wordt mevrouw Sarah HEMDANE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043340 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt mevrouw Dorien DOCXK tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 november 2021 wordt Mevrouw **** ARTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse ****1 bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt mevrouw Kris RONSYN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021034256 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van **** **** over tot het rekruteren van een repetitor (****/****) voor het **** van de **** Militaire **** (****) ****(...) 2. Taakomschrijving: ****. **** **** als derde taal geven aan studenten van de Militaire School(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2021043270 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-onderofficieren muzikanten in 2022 1. In 2022 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het hoge 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 13 september 2021 en gebeurt bij voorkeur(...)

document

type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200145 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Operationeel medewerkster en operationeel medewerker (niveau D) voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. - Selectie-nummer : AFB21013 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/20(...) Er zijn 150 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200173 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel medewerksters en operationeel medewerkers (niveau D) voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. - Selectienummer: ANB21011 Deze selectie werd afgesloten op 06/(...) Er zijn 15 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200223 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ergotherapeuten voor de penitentiaire inrichtingen (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21431 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2021. Er zijn 2 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21322 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2021. Er zijn 11 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior business analysten (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21386 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200230 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analysten GEJO (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21363 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2022. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200239 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opvoeders voor de penitentiaire inrichtingen (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21370 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2021. Er zijn 3 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 18/01/2022 numac 2022200266 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur-generaal Digitale Innovatie en Oplossingen voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22701 Solliciteren kan tot en met 02/02/2022 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...)
^