Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021034451 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021022808 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, wordt mevrouw Martina BAUMANS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verl Mevrouw Martina BAUMANS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van at(...) type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034252 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap" type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 25.000 euro aan de stichting van openbaar nut "Stichting voor Toekomstige Generaties" type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2021 aan TRAFFIC Internationaal voor het beheer van het Elephant Trade Information System type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2021 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma voor biociden type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034471 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2021 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2021 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelagevan 22.000 euro aan de vzw "Europees Milieubureau" type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw Friendship Belgium voor het project "Blue Mangrove Fund" type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage van 30.000 euro voor 2021 aan het werkprogramma van de Internationale Walvisvaartcommissie om bijvangst te verminderen type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een Belgische financiële bijdrage van 15.000 euro aan de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten voor het Sponsored Delegates Project type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034480 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een Belgische financiële bijdrage van 15.000 euro aan het Special Voluntary Trust Fund van het Verdrag inzake biologische diversiteit ter gelegenheid van COP15 type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021034481 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 12.000 euro aan "Health & Environment Alliance" vzw type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043389 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, dat in werking treedt vanaf heden, is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2022 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol: 18; - voor de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021043376 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 6.031.514,00 EUR aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021043468 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 40 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, met het oog op de versnelling van de controle en de betaling van de kostenstaten van de prestatieverleners type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 en 16 december 2021, -zijn benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen: ? mevr. Ade S., licentiaat in de rechten, eerste substituut-procureur des Koning ? de heer Wijns M., licentiaat in de rechten, eerste substituut-procureur des Konings bij het par(...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021043529 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2008 houdende bepaling van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, mededeling doet van de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het mededelen van gegevens die met de inrichting verband houden type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043700 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 december 2021, - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: ? de heer Borms P., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken; ? mevr Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. - (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021205922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling in een mandaat Bij koninklijk besluit van 17 december 2021 wordt Mevr. Linda AIT-AMEUR, met ingang van 1 februari 2022 aangesteld in het mandaat van stafdirecteur bij de Algemene Directie Ondersteunende diensten. Een type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021206047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt met ingang van 1 juni 2020, aan Mevrouw Catharina Vandersteegen, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043701 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 23 december 2021, - dat in werking treedt op 2 januari 2022, is de aanwijzing van heer Verelst J.-M., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket - dat in werking treedt op 2 januari 2022, is de aanwijzing van heer Quirynen W., eerste substituut(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043703 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 december 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van de heer Deprez S. als geassocieerd notaris ter standplaats Seneffe, is het verzoek tot associatie van de heer Debouche G., notaris De heer Deprez S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Seneffe. Het beroep tot(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043702 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministeriële besluiten van 23 december 2021, - is het kantoor van de heer Verbijlen M., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, gevestigd te Antwerpen. - is het kantoor van de heer Demont - is het kantoor van de heer Rutten K., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Leuv(...)

decreet

type decreet prom. 23/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021022887 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 12 oktober 2021 werd de heer Van Raemdonck A., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, Bij beschikking van 15 oktober 2021, werd mevr. Transaux K., erekamervoorzitter in het hof van (...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021206131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 december 2021, dat uitwerking heeft met inga wordt de heer Thierry RADERMECKER, te Clavier, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2022020001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden om de jacht op klein hert en kaalwild voor het jachtjaar 2021-2022 te verlengen type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2022020002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke vervanging van de Voorzitter van het Directiecomité van de "Société Publique de Gestion de l'Eau"

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043587 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer J. Chaudoir c.s. heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 234.546/XIII-9407. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043662 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorder Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking.

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021022813 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Risicoanalisten A2 (niveau A2) voor de Nationaal Crisiscentrum. - Selectienummer: AFG21313 Solliciteren kan tot 24/01/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Een lijst van maximaal 30 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Na(...) type lijst prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2022200020 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Wegbeheerders in het hypercoördinatiegebied (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21048 Solliciteren kan tot en met 20/01/2022 via www.selor.be. De gedetail(...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2022200025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service Managers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21442 Solliciteren kan tot en met 24/01/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021206057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Beheers-comité. - Ontslag en benoeming van de werkende leden Bij koninklijk besluit van 15 december 2021 dat in werking treedt op 1 januari 2022: - wordt aan de heer Ivo Van Damme eervol on - wordt Mevrouw Hanne De Roo, benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Zie(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021206155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor dermato-venerologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, dat in werking treedt - de dames BAECK Marie, DE HAES Petra en PIRARD Delphine en de heer LAMBERT Julien, in de hoedanigh(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2022200019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor neurologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 december 2021, wordt de heer VAN BUGGENHOUT

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021022712 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2022. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd moet de kandidaat : 1° houder zijn(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043517 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - Attaché selectie bij de **** **** **** ****: 3. Attesten **** de plaatsen ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021043667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - **** ****2 **** en **** (**** ****2 **** - ****033) bij de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2021205696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de landbouw Bij besluit van de Directeur-generaal van 1 december 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad w worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de landbouw : 1. als vertegenwoordigers v(...) type document prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2022200032 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleaders voor de projectpool PMO (niveau A1) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG21338 Deze selectie werd afgesloten op 25/12/2021. Er zijn 2 laureaten. type document prom. -- pub. 07/01/2022 numac 2022200043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Windows System Engineers & Windows Support Engineers (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21262 Deze selectie werd af(...) Er is 1 laureaat.
^