Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2022

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021055730 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Dewinter, Lea Francisca Maria Mevr. Dewinter, Lea Francisca Mar Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de functies van niveau a van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022740 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2020 tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021034254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021034415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 7 november 2021 wordt het mandaat van de heer Yves DELMARCELLE als korpschef van de lokale politie van de politiezone OUEST BRABANT WALLON, hernieuwd voor een term type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021043299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 november 2021, wordt de heer Roeland SLEURS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 27/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021043583 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022726 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 25/03/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022659 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022734 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proeven aan het einde van de derde stap van het pedagogische continuüm voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022736 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIressorteren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/12/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022860 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/972 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten voor niet-dringend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021022814 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, wordt de mevrouw Justine LEFEBVRE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021206098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pathologische anatomie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 decem 1° als vertegenwoordigers van de universiteiten : - de dames DRIESSEN Ann, FERDINANDE Liesbeth,(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021206032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidatuurstelling voor twee mandaten van vrouwelijk lid van het Auditcomité van de Federale Overheid Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) werd opgericht bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007. Het Auditco(...) Er zijn twee mandaten vacant, waarvan één behorend tot de Nederlandse taalrol en één behorend tot d(...)

document

type document prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021205695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 1 december 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in h worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid : 1. (...) type document prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021205987 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het DGRO (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG21456 Solliciteren kan tot en met 20/01/20(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021205983 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Psychosociale managers voor het cluster Luik en Luxemburg (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG21325 Solliciteren kan tot 26/0(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021206045 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen bij het parket en parket-generaal (m/v/x) (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG21464 Solliciteren kan tot en met 20/01/2022 (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021206100 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmanagers ICT bij de steundienst van het college van de hoven en rechtbanken (m/v/x) (niveau A2) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG21285 Deze selectie werd af(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 06/01/2022 numac 2021206117 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch-administratief medewerkers (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Brussel Plaatselijke Besturen. - Selectienummer: ANB21033 Solliciteren kan tot 19/01/2022 via w(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^