Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 december 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021043330 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2022 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 120,65 _____________________________________ 185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638 Dit res(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021022252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 27/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021022150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021022278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2021 type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021022279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021, betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 1, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021033914 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de wijze en de organisatie van de interne controle en van de interne audit van het Federaal Agentschap van de Schuld type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021033952 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 november 2021 is machtiging verleend aan de genaamde Bogaert Van Hauwaert, Sies Heikky, geboren te Tielt op 23 oktober 2020, er wonende, om zijn naam in die van "Van Hauwaert&qu Bij koninklijk besluit van 15 november 2021 is machtiging verleend aan de heer Abdulrahman, Iva(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021033991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 november 2021 : LEOPOLDSORDE Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde: Mevrouw : DE BRUYNE Chantal, adviseur-generaal Zij Worden benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde: De heer: DEBIERE André, attaché type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021033992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 november 2021 : ORDE VAN LEOPOLD II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II: Mevrouw: PETRE Laure-Anne, adviseur M De heer: VANDENBERGH Jean-Marc, administrateur-generaal Met terugwerkende kracht op 8 april 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021033993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 november 2021 : KROONORDE Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde: De heren: GODART Xavier, Adviseur-generaal Met terugwerken KINIF Philippe, Adviseur Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Kroonorde: Mevrouw: type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034057 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr 3742 van 16 november 2021: Wordt mevrouw Cécile Debauve, administratief deskundige, benoemd tot Ridder in de Kroonorde o Zij neemt haar rang in de Orde in op datum van 8 april 2021. type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing en benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Johan VERKAMMEN ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Canada, met standplaats te Ottawa. Hij w Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 wordt de heer Carl PEETERS ontheven uit zijn fun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021 wordt de heer Marc MICHIELSEN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2021 wordt de heer Jean-Jacques QUAIRIAT, Buitengewoon(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021 wordt de heer Antoine EVRARD ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Mexicaanse Verenigde Staten en in Belize, m Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021 wordt Mevrouw Anne VANDORMAEL ontheven uit haar functi(...) type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021042863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging tot 31 december 2021 van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021042976 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 1sexies van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, houdende de transparantie van de voorraad geneesmiddelen bestemd voor de verplichtingen van openbare dienstverlening en houdende diverse wijzigingen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de voorzitster en de plaatsvervangend voorzitster Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, worden aangewezen in de hoedanigheid van voorzitster en plaatsvervangend voo(...) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19ter, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021022548 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1MONSANTO op de spoorlijn nr. 223, km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 7.179 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021033840 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 21/09/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021033988 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en bijlage I, II en III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034076 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica type ministerieel besluit prom. 19/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034226 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring en tot verlenging van de erkenningen van de centra voor de erkenning van competenties in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 betreffende de erkenning van competenties type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021043345 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 3 december 2021, - is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "Van Bael & Dierickx", ter standplaats Antwerpen van de heren Van Bael A. en Dieri(...) De heer Godts P. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2021 wordt "Triangle solutions RH" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. 02/12/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205769 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021043346 bron federale overheidsdienst justitie Officiële Berichten. - Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van 22 november 2021, werd mevr. Van Hoeylandt I., ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, door de voorzitter van de re Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 18 oktober 2021, werd mevr. Fabr(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 25 november 2021 werd de heer DERON André, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement An Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 21 december 2021 tot en met 20 december 2022.(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021022646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2021 betreffende herstelsteun aan de nog zwaar getroffen ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021033987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding naar het Departement Werk en Sociale Economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 11 april 2019 houdende organisatie van diverse budgettaire en boekhoudkundige maatregelen, interne budgettaire en boekhoudkundige controles en audits, administratieve en budgettaire controle en de begrotingsstructuur van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021043325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034143 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Financiën. - Registratierechten Advies betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2022 De bedragen worden jaarlijks verhoudingsgewijs aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de A. Op 1 januari 2022 te indexeren bedragen die voorkomen in artikel 53ter, zoals gewijzigd bij arti(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034236 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerkarchitecten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21334 Solliciteren kan tot 10/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205634 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205765 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205764 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0425.400.131 ORIENTAL FOODS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205815 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Aankopers (m/v/x). - Selectienummer: BNG21351 Er is 1 la(...) Deze selectie werd afgesloten op 7 december 2021. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd g(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Media analisten (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21450 Solliciteren kan tot 03/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205825 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Aankopers (m/v/x). - Selectienummer: BFG21199 Er is geen laur(...) Deze selectie werd afgesloten op 7 december. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021043214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 december 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen » type vergunning prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021043215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 december 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 juli 20

document

type document prom. 26/08/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de vakjury voor de adviesverlening over de sportondersteuningsconcepten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2021, wordt mevrouw Evelien VAN MUYLEM benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021, wordt mevrouw Nathalie TEMMERMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022528 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. BARE SOFIE A L, met ingang van 15.09.2021 M. COBUT BERNADETTE L, met ingang van 15.09.2021 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022554 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 7 november 2021 en met ingang van 1 oktober 2021, wordt de heer Nils RAUWOENS in vast verband benoemd met de titel van attaché, in de klasse A1, in het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022594 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Johan A.A. DEVENYNS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021, wordt mevrouw Kelly KNAPEN, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 november 2021, wordt de heer Kévin ANDRZEJEWSKI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het franse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt de heer Anas BEN ABDELMOUMEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021043287 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2021 moet de standplaats Gent van Steven MEYNEN op pagina 2619, akte nr. [C - 2021/20151], vervangen worden door de standplaats Geel.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 november 2021, dat in we Bij hetzelfde besluit, wordt de heer PEN Jan benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemd(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022529 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021022632 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 november 2021, bladzijde 113623, regel 6, lezen : « Assistent dossierbeheer bij het parket Charleroi : 2 » i.p.v. « Assistent dossierbeheer bij het parket Ch type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034041 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Oproep tot kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context Bij wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en Dit instituut staat in voor de opstelling van de opleidingsprogramma's, de uitvoering en de evaluat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021034130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021043312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Metrologie. - Alcolock LR van het merk Alcohol Countermeasure Systems. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de t Een alcoholslot Alcolock LR met zijn toebehoren, van het merk Alcohol Countermeasure Systems (ACS).(...) type document prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 november 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf : 1. als vertegenwoordige(...) type document prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205715 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés strategische gegevens (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG21229 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2021. Er zijn 6 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205751 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ergotherapeuten voor de penitentiaire inrichtingen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21371 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2021. Er is 1 laureaat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205806 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken van mobiele-, televisie- en postdienst voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21330 Solliciteren kan tot 31/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/12/2021 numac 2021205773 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 24 november 2021 wordt de vennootschap BACKX NV vanaf 24 november 2021 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en): - boring voor gron(...) - installatie van geothermische sondes; - geologische erkenning en prospectie. Deze erkenning(...)
^