Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 27/10/2021 numac 2021021766 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 27/10/2021 numac 2021032709 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 27/10/2021 numac 2021032499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021032727 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanduiding van een Regeringscommissaris bij de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022277 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2021, is machtiging verleend aan mevrouw Esteves, Emily, geboren te Urus-Martan op 1 februari 1995, en mevrouw Esteves, Laura, geboren te Urus-Martan (U.S.S.R.) (...) Bij koninklijk besluit van 29 september 2021, is machtiging verleend aan de heer Esteves, Kévin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022281 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2021, is machtiging verleend aan mevrouw Kiyimba, Mable, geboren te Namirembe op 5 juli 1969, wonende te Montaigu-Zichem, om haar naam in die van « Kawooya Mbowa (...) Bij koninklijk besluit van 29 september 2021, is machtiging verleend aan mevrouw Lerat, Delphin(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2021 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033596 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de derde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033598 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de auto experts type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033599 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033615 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 24/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033670 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021042880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021204534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Ontslagen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 oktober 2021 wordt De heer CHRISTIAENS Anthony met ingang van 1 augustus 2021 definitief overgeplaatst via vrijwillige externe mobiliteit in de hoeda Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 oktober 2021 wordt De he(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij ministerieel besluit van 27 september 2021 wordt het mandaat van de heer Rudi LECOUTRE als extern plaatsvervangend bijzitter voor Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 oktober 2021. type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033653 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt bij de gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie te vervullen aan Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietigverk(...)

beschikking

type beschikking prom. 30/09/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021022147 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de diensten van de Regering voor het jaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021022329 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de civiele noodsituatie en van de termijn van de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de uitrol van de vaccinatiestrategie in het kader van het COVID-19 virus

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033606 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033681 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021205059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de opdrachten van het Betaalorgaan type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033668 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021 tot aanwijzing van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de stuur- en positioneringsinstantie van het "Cadre Francophone des Certifications"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021042821 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden met stemrecht en van de deskundigen van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033605 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-21/0020: Belgian Pork Group NV/Van Bogaert BV - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 18 oktober 2021 ontving de audit Volgens de aanmeldende partij heeft de concentratie betrekking op de sector van de verkoop van vers(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033639 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2022 in uitvoering van artikel 414, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Bericht De r type bericht prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021204734 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 september 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 september 2021, is beroep b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 oktober 2021 ter post aangetekende br(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205064 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bouwkundig tekenaars/BIM-modelers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21337 Solliciteren kan tot 10/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205035 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21362 Solliciteren kan tot 17/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205098 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Experten voor de centrale directie (niveau A2) voor het FAVV. - Selectienummer: ANG21354 Solliciteren kan tot 05/11/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 05/10/2021 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - Statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 18/10/2021, wordt het enig artikel van het besluit van 09/ "Enig artikel In artikel 1 van het besluit van 09 juni 2021 tot vernieuwing van de vergunni(...)

erratum

type erratum prom. 16/06/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten. - Erratum type erratum prom. 15/09/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021042911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033643 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2021, bladzijde 108450, lijn 39 dient men te lezen : « De Metsenaere » ; Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022283 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3636 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats o In de graad van kolonel stafbrevethouder, luitenant-kolonel stafbrevethouder T. Laermans. In de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022285 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3639 van 25 september 2021, heeft in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgend In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, luitenant-kolonel van het vliegwezen s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022284 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3637 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van de luchtwapensystemen" de volgende be In de graad van kolonel vlieger stafbrevethouder, de luitenant-kolonels vlieger stafbrevethouder M.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022286 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3638 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, de luitenant-kolonels van het vliegwez(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022287 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3640 van 25 september 2021, heeft in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoemi In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, luitenant-kolonel van het vliegwezen s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022288 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3641 van 25 september 2021, heeft in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoeming plaats op 26 september In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, luitenant-kolonel van het vliegwezen s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022290 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt de heer Eric J.L. MALENGREAUX, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. B type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022291 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt mevrouw Lenne GOSSYE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022289 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3642 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats o In de graad van apotheker-kolonel stafbrevethouder, apotheker-luitenant-kolonel stafbrevethouder J.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022292 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt de heer Christophe H.M.M.G. OPHOVEN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 oktober 2021, die uitwerking heeft me(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022297 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Cathérine DELMOTTE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022299 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt mevrouw Kristel M.A.J. SWEECK, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. B type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022296 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt de heer Louis-Jean LECOMTE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022293 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Nathalie C.M. BIBOT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022307 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Karoline M. BASSEZ, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022306 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt de heer Bernard MASY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 26 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022300 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Valérie C.Y.G. LAMBERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021022308 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Damien E. DE VISCH, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v Bij koninklijk besluit van 30 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033492 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3643 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "medische steun" de volgende benoemingen plaats op 26 s In de graad van kolonel, luitenant-kolonel K. Paesen. In de graad van kolonel stafbrevethouder, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033494 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt de heer Dominique P.G. PLUQUET, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033504 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Wendy LEYRE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033503 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt mevrouw Aurore BERTHOLET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 23 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033510 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Nathalie E.J. BRAUNS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 30 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033511 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt de heer Florian B.C. VAN AUBEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij besliss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021042908 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3634 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op In de graad van kolonel, de luitenant-kolonel J. Drossart. In de graad van kolonel stafbrevethou(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021042909 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3635 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen p In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouder G. Boudry, C. Bruy(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021204533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2021, is de heer SEYNNAEVE Willem benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend artsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2021, dat in werki Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd college, als vertegenwoordigsters van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. VASSEUR Sabine, benoemd tot lid bij genoemd comité, als vertegen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor kindergeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2021, worden benoemd tot leden - mevr. MICHEL Marianne, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een repres(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, dat uitwerking heeft met Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. NG Gianinna, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021205079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor radiotherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 okto Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd paritair comité, vanaf de dag van deze (...)

document

type document prom. -- pub. 27/10/2021 numac 2021033499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve ondersteuning labo (niveau C) voor de BRUCEFO. - Selectienummer: ANB21025 Solliciteren kan tot 04/11/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft.
^