Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 september 2021

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021055703 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Pillet, Jean Gustave De heer Pillet, Jean Gustave, geboren te M Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021032860 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controle van de kwaliteit van rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021033037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones met het oog op de optrekking van het geboorteverlof type koninklijk besluit prom. 12/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021033110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de definitie van pyrotechnisch artikel in het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen type koninklijk besluit prom. 12/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021033111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken bedoeld in artikel 117, eerste lid, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur belast zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de regeling van de jaarlijkse vakantie - doelgroepwerknemers - werknemers uit doorstromingsprogramma's en dienstenchequewerknemers type koninklijk besluit prom. 09/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021204397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vervanging van de Duitstalige effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad van Vrijwilligers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021203358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021203365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021203367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi type ministerieel besluit prom. 20/07/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 20/07/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204394 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 1 september 2021 wordt het bedrijf AERO SERVICES SRL erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor de volgende categorieën: administratieve - afhandelingsdiensten "reizigers"; - bagageafhandeling; - vracht- en postafhandeli(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 7 september 2021 werd de heer VANDERAUWERA Constant, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 2 september 2021 werd de heer Marcel RULOT, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen o

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 02/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021032970 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de taalkaders van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021033201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 63, § 2, 6°, van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021204391 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het kappen van bomen in het domaniale natuurreservaat "Tiennes de Rouillon" in Anhée en Profondeville om redenen van openbare veiligheid wordt toegelaten type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021204393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021033193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de beslissing van de Europese Commissie van 27 augustus 2021 met als titel "THE AID SCHEME SA.54915 - 2020/C Belgium. - Capacity remuneration mechanism" ("C(2021) 6431 final") Dit bericht wordt gepubl(...) 1. Goedkeuring Belgisch capaciteitsmechanisme door Europese Commissie De Europese Commissie heef(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204456 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel analisten gezondheidsbeleid (niveau A1) voor de RIZIV. - Selectienummer: ANG21254 Solliciteren kan tot 13/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau C) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG21202. - Erratum Een lijst van maximaal 6 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie wor(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021203800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 september 2021, is mevrouw VAN SINAY Katrien benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021203839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 September 2021, is de heer LIENARD Frédéric benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer ROMAIN Bruno type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raadgevende afdeling: - Mevr. DE S(...)

document

type document prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkge Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor de banken (nr. 310) 16.01.2022 2. Paritair(...) type document prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204432 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Psychosociale managers voor het cluster Luik en Luxemburg (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG21208 Solliciteren kan tot 06/1(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 22/09/2021 numac 2021204445 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Nationaal Geografisch Instituut. - IT Specialisten Back Office (m/v/x). - Selectienummer : BNG21274 De medewerkers die voldoen aan de deelnemin(...) Solliciteren kan tot 6 oktober 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zi(...)
^