Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2019 pub. 21/09/2021 numac 2021032875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/09/2021 numac 2021032878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft het kenniscentrum voor de civiele veiligheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021021909 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021031771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de taxi's, betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032777 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3604 van 6 september 2021: Worden bevorderd tot **** in de **** op datum van 21 juli 2021: LANDMACHT generaal-majoors: De **** ****., De LUCHTMACHT generaal-majoor vlieger: Van **** ****. MARINE ****: **** **** ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032834 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3605 van 6 september 2021: Worden bevorderd tot Groot Officier in de **** op datum van 21 juli 2021: LANDMACHT luitenant-generaals: **** ****., MARINE vice-admiraal: **** ****. Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032894 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale **** Bij koninklijk besluit ****. 3606 van 6 september 2021: Worden benoemd tot **** in de **** van **** **** op datum van 21 juli 2021: LANDMACHT luitenant-kolonel: **** ****. Worden bevorderd tot **** in de **** van **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032906 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3585 van 6 september 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032920 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen **** van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit **** 3608 van 6 september 2021: Het Militair **** van 1**** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende militair op datum LUCHTMACHT eerste sergeant-majoor van het reservekader: **** ****. Het Militair **** van 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032913 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt mevrouw Marie-Eve LERAT, attaché - klasse A2 met ingang van 1 oktober 2021, in het kader van federale mobiliteit, overgeplaatst van de Federale Overheidsdienst Vo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032924 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 3607 van 6 september 2021: **** Militair Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 8 april 2021: **** luitenant-kolonel van het reservekader: **** ****. MARINE **** van het ****(...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021032954 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Kenneth DE CLERCQ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag om medische redenen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021203518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021203520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021203532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de harmonisering van de loonschalen en de concordantie van de functies van toepassing op de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021203602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, tewerkgesteld in ondernemingen van individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 09/09/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021204398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021204406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 september 2021 wordt met ingang van 1 november 2021 eervol ontslag uit zijn a De heer DE NAEGEL Marc wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021032946 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 10/09/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021032953 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021033051 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vrijwillig ontslag Bij ministerieel besluit van 13 september 2021, vrijwillig ontslag uit haar functies van attaché bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt op 25 september 2021's avonds. type ministerieel besluit prom. 15/09/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021033163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de Vlaamse Overheid - Afdeling Kust, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021203622 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2021 van 29 april 2021 Rolnummer 7403 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 66bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 20 april 2001 « betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021033143 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de actualisering van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032868 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad La Louvière heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 234.128/XIII-9336. Namens de Hoofdgriffier,

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021204435 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie : Attachés Vertaler revisor (m/v/x). - Selectienummer : BNG21248 Er is 1 laureaat. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032990 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 08/09/2021 wordt de vergunning voor het organiseren v type vergunning prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 08/09/2021 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - Statische b(...)

erratum

type erratum prom. 21/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021032819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden . - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/09/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021033209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

document

type document prom. 10/06/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021204143 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032888 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 3582 van 6 september 2021: Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, van wie de namen volgen, worden op 26 juni 2020 benoemd in de **** **** van **** **** ****. "**** ****" en mobiliteit De(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032915 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer Thomas DE VOS, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 15 augustus 2021 met ranginneming op 15 augustus 2020, in het Franse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021032948 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt mevrouw Sylvie PAREYN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse SW1 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021204382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten Query & Reporting (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21134 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2021. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 21/09/2021 numac 2021204434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundigen facility Management (niveau B) voor Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: AFG21141 Deze selectie werd afgesloten op 09/09/2021. Er zijn 2 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^