Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021021691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Bernardo HERMAN als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032614 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032802 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de vzw "Greenpeace Belgium" type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032874 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2021, wordt mevrouw Manon MEYER bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een Bij koninklijk besluit van 21 juli 2021, wordt de heer Pierre-Christophe GABELICA bevorderd doo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032873 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt de heer Tony VAN LATHEM, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt de heer David SCHOENMAEKERS, bevorderd door verh(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032879 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 3576 van 6 september 2021, wordt definitief op pensioen gesteld op 1 augustus 2021: LUCHTMACHT Kapitein-commandant van het vliegwezen S. **** de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032881 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3577 van 6 septembre 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032889 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt **** koninklijk besluit ****. 3583 van 6 september 2021: **** **** **** ****. **** **** op 1 september 2021 ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de **** type koninklijk besluit prom. 08/09/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021033014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021041865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021042794 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021 wordt de heer Jack Hamande aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 " Directeur-Generaal Digitale Transformatie », met klasse 5, voor de duur van zes jaar bij de Federale Overh Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021203363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de invoering en organisatie van de halve overbruggingsploeg in de textielsector type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021203594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021 betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204354 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 12 september 2021, dat in werking treedt op 15 september 2021, wordt aan de heer Nicolas BERNARD, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om een deeltij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032833 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 135 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032852 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 1 september 2021 is het reglement van 26 maart 2021 voor de verdeling van de type ministerieel besluit prom. 01/09/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032929 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 1 september 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen te vervullen aan mevr. Maes K., assistent bij de griffie van dit hof; Dit besluit tree Bij ministerieel besluit van 1 september 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt in de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204224 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 juli 2021 wordt het gewone provinciebedrijf "Hainaut analyses", gelegen rue Paul Pastur 11, te 7800 Aat, erkend als laboratorium gemachtigd voor de meting van de hoeveelheid potentieel spoelba

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/09/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 42.375.000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juin 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest, wat betreft het gewestelijk comité voor gelijke kansen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032921 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 wordt een subsidie van 20 000,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Project : & type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 wordt een subsidie van 27 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Pr

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021033015 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce"

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 tot va Het besluit treedt in werking op 1 september 2021. Verslag van de activiteiten van het College v(...) type bericht prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204321 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 juli 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 augustus 2021, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel « 1. Schendt artikel 72, vierde lid, van de wet van 15 december 1980, in de interpretatie volgens w(...) type bericht prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204337 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 juli 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 augustus 2021, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de volgen « 1. Schendt artikel 39 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brus(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204284 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-assistenten (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21263 Solliciteren kan tot 29/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 21/08/2019, wordt de heer ECONOMIDIS, Eleuthere, met als ondernemingsn Bij besluit van 6 juli 2020, wordt de onderneming ALARM ADVIESBUREAU, met als ondernemingsnumme(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032899 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Samenstelling van een **** van commissarissen-**** "****" Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en **** **** **** **** wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032883 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 3579 van 6 september 2021: Wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse K. Clevers benoemd in de graad van vaa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Hannelore ANDRIES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest en handvaardigheid) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader (...) Op 10 maart 2022, in PLOT - Limburg (Locatie : Oefenhal PLOT - Zwarte Goudlaan 1 - 3600 Genk - test(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor d(...) Op 19 maart 2022, in PLOT - Limburg (Locatie : Oefenhal PLOT - Zwarte Goudlaan 1 - 3600 Genk - test(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) Op zaterdag 22 januari 2022 in PLOT - Limburg (Horizonlaan 42 - 3600 Genk - testen in het Nederland(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021032980 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van directeur van de dienst Dienstverlening Zorginstellingen bij het Departement Beleid Zorginstellingen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeensc Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021203706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen Bij besluit van de Directeur- worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der gr(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdient voor Arbeidsvoorziening Supervisors Frontoffice (m/v/x). - Selectienummer: BFG21118 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te so(...) Solliciteren kan tot en met 29/09/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204338 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor alle federale overheidsinstelling. - Selectienummer: AFG21118 Deze selectie werd afgesloten op 07/09/2021. Er zijn 1471 laureaten. De lijst is 1 ja(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 5 gesl(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204340 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Supervisors Frontoffice (m/v/x). - Selectienummer: BNG21273 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om(...) Solliciteren kan tot 29/09/2021 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204339 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Procesbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BNG21272 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sol(...) Solliciteren kan tot 29/09/2021 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 15/09/2021 numac 2021204352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Analisten (niveau A1) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer: AFB21034 Solliciteren kan tot 28/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...)
^