Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2020 pub. 14/09/2021 numac 2021021767 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032848 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2021 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1970 betreffende de algemene organisatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032952 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021041853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021041997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus voor de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021042758 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt de heer Nick DE REGGE, geboren op 7 maart 1980, bevorderd met ingang van 1 augustus 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van eerstaanwezend werkleider in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Vrijwillig ontslag van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt het vri Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Vrijwillig ontslag van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt het vrijwil Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de **** en van het ministerieel besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de **** inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de **** type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032797 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032800 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 07/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032985 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Urbike CV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/04/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021202810 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Acerta Sud Secrétariat social asbl", te 1020 Brussel type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021203720 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4780 Sankt Vith, Prümer Straße 39

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 24/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, wat betreft activiteiten door lokale besturen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204331 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 augustus 2021, heeft de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, d « Schendt artikel XX.173, § 2 WER in de interpretatie volgens welke het verzoek tot kwijtschel(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032659 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer. - Erkenningen van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Intrekkingen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen v Numéro d'agrément de l'école de conduite Date (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204344 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: Attachés financiën, beheerscontrole en management support office - A2 (m/v/x). - Selectienummer:(...) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2021 (datum PV). De lijst van l(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204357 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau C) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG21202 Solliciteren kan tot 29/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

document

type document prom. 15/07/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2020-2021 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032917 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Ludovic RIGAUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 september 2021, wordt mevrouw Marjolijn VAN SANDT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032940 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Simon DE PRIL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032947 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Chloë VAN KERCKHOVE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032115 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Oproep tot Duitstalige magistraten die kandidaat zijn voor de functie van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie die bevoegd is voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken Bij wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017 werd een aanvaardingscommissie (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar Brussel-Preventie & Veiligheid voor een betrekking van directieassistent (ref: BPS90) Er is een betrekking van Assistent (rang B1) behorend tot het Franstalige taalkader vacant verklaard bij Brussel-Preven(...) De externe mobiliteit geldt voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van de federale ov(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032933 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector en het ministerieel besluit van 30 augustus 2021 betreffende de org Standplaats : Antwerpen. Vijf jaar veelzijdige beroepservaring in het diamantvak, alsook kennis (...)

document

type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032876 bron federale overheidsdienst financien Federaal agentschap van de schuld. - Vergelijkende selectie "Trader voor de marktenzaal van het Federaal Agentschap van de Schuld " Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een administratieve deskundige aan met een contract(...) De toelaatbaarheidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake de diploma zijn als volgt : ? U beantwoo(...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032903 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Urban.brussels. - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed. - Gedeeltelijk afschaffing van de buurtweg nr. 3 te Brussel . - Goedkeuring BRUSSEL (HAREN). - Bij regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 0(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032977 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider (niveau A) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MFG21029 Deze selectie werd afgesloten op 21/06/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terugbegeleiders (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21183 Deze selectie werd afgesloten op 07/09/2021. Er zijn 33 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032992 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Vlaams-Brabant (niveau C) voor de noodcentrales (101) voor FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG21167 Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2021. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032993 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Oost-Vlaanderen (niveau C) voor de noodcentrales (101) voor FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG21168 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2021. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021032994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor Dienst Vreemdelingenzaken. - **** **** Zaken. - ****: ****21131 Deze selectie werd afgesloten op 03/09/2021. Er zijn 46(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ****(...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021203573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 juli 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel: 1. als v(...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204223 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 1 juli 2021 wordt de heer Benoît HAUPTMANN, rue du Calvaire 4, te 5550 Vresse-sur-Semois, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 91143/0001/4 Bij beslissing van 5 juli 2021 wordt de door de heer Martin MEYER, Ins Flostal 23, te 4770 Amel(...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: Attachés vertalers-revisors (m/v/x). - Selectienummer: BFG21090 Er is geen laureaat. Deze selectie we(...) type document prom. -- pub. 14/09/2021 numac 2021204346 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van deb vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole (niveau A4) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21186 Deze selectie werd afgesloten op 08/09/2021.
^