Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032679 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van datum van ondertekening van KB promotie wordt Mevrouw Sophie QUOILIN, geboren op 4 mei 1966, bevorderd met ingang van 1ste september 2020, door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032680 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van datum van ondertekening van KB promotie wordt de heer Monsieur Marc DISPAS, geboren op 27 december 1959, bevorderd met ingang van 1ste september 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Ee type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032681 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van datum van ondertekening van KB promotie wordt Mevrouw Françoise RENARD, geboren op 5 oktober 1958, bevorderd met ingang van 1ste augustus 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van eerstaanw type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032682 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van datum van ondertekening van KB promotie wordt de heer VAN DEN BULCKE Marc, geboren op 20 oktober 1961, bevorderd met ingang van 1ste september 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van eers type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032692 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021, is mevr. Solbreux A. substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 21 september 2021 Bij koninklijke besluiten van 2 april 2021 die in werking treden op 30 september 2021 's avonds(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel Besluit tot vaststelling binnen de Directie Vervoerinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van de overdrachten van bevoegdheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake de toekenning en aanwending van subsidies en inzake de ondertekening van protocollen type ministerieel besluit prom. 26/07/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032704 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de akoestische studies van windmolenparken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021021816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van individuele afwijkingen met betrekking tot de betaling van kraamgeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen en het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, wat de goedkeuring van voertuigen betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021204238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het wijzigingsbesluit van de Waalse regering van 26 november 2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan elke natuurlijke persoon voor de aankoop van een fiets of een aanpasbare elektrische kit en het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032653 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw C. VRIGNON heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032656 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Nandrin heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.774/XIII-9290. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032654 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer C. NIHON heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.797/XIII-9293. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032655 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbe Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2021. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032657 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba D.I.G. heeft de nietigverklaring gevorderd van o.a Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032658 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba D&D CONSULTING heeft de nietigverklaring gevor Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2021. Deze zaak is ingeschr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021204287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21266 Solliciteren kan tot 27/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. 02/07/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032693 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 2021-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 2020-2021-0962 type vergunning prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 augustus 2019, wordt de heer POLSPOEL Dirk, met als ondernemingsnum Bij besluit van 30 augustus 2019, wordt de heer ROSSEEL Jens, met als ondernemingsnummer 069052(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021032545 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 juli 2021, wordt mevrouw Loran VAN DER VENNE benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juni 2021.

document

type document prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021204264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21154 Deze selectie werd afgesloten op 31/08/2021. Er zijn 28 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 08/09/2021 numac 2021204267 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ergotherapeuten voor de penitentiaire inrichtingen (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21172 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2021. Er zijn 8 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^