Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2019 pub. 02/09/2021 numac 2021031897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 25, § 1, van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021032533 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2021 De Federale O De aanvragen tot inschrijving moeten binnen een termijn van dertig dagen vanaf bekendmaking in het (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/09/2021 numac 2021021424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021021693 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, is benoemd in de graad van secretaris bij het federaal parket, de heer De Tandt B., assistent bij dit parket; Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietig(...) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021031543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van consumptiecheques (1) type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 02/09/2021 numac 2021031896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 02/09/2021 numac 2021032497 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021032546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2021, bladzijde 86333, lijnen 23 tot 25 dient men te lezen : Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, in werking tredend op 31 december 2021 `s avonds, is de heer Kips K., griffier bij Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;. ». Het verzoekschrift tot nieti(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021032547 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 19 août 2021, bladzijde 86333, lijnen 23 tot 25 dient men te lezen : Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2022 `s avonds, is mevr. Discart M., griffi Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;. ». Het verzoekschrift tot nieti(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032556 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen type koninklijk besluit prom. 30/08/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032555 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032675 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de algemene verhoging van het kapitaal van de Internationale Financieringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 02/09/2021 numac 2021042764 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021042804 bron centrum voor cybersecurity belg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, wordt de heer Mathieu COTON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij het Centrum voor Cybersecuriy België, in een betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/08/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021021695 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het directiecomité van het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. 25/08/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032672 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van elf vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze elf vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032678 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

decreet

type decreet prom. 14/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032599 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 17 augustus 2021 werd de heer DE RUYVER Patrice, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door M

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/08/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de uitsluiting van de gebruiker

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021204177 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op automatische ontspanningstoestellen Belasting op de automaten Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2022. De bedragen worden jaarlijks 1. Belasting op automatische ontspanningstoestellen Op 1 januari 2022 te indexeren bedragen die (...) type bericht prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021204178 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten; Gelet op het besluit van de Waalse Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzak(...)

erratum

type erratum prom. 22/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032638 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 7 mei 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport. - Erratum

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021032705 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Bedragen van 1 september 2021 Overeenkomstig Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te ve 1) Volledige kosteloosheid juridische bijstand : Alleenstaande persoon : maandelijks netto-inkom(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021204213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** ****-generaal Studiedienst voor de Stafdienst BEO (klasse ****4) voor de **** ****. - ****18050. - Erratum Deze vergelijkende selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 ****(...) De selectieprocedure werd stopgezet. **** **** werden gewijzigd. Er zijn geen geslaagd(...) type erratum prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021204214 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** ****-generaal Studiedienst voor de Stafdienst BEO (klasse ****4) voor de **** ****. - ****18059. - Erratum Deze vergelijkende selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1(...) De selectieprocedure werd stopgezet. **** **** werden gewijzigd. Er zijn geen geslaagd(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021032605 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2021, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevrouw Laura MOTTE op bladzijde 90959 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 6 au

document

type document prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021032534 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2021 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voo Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. Het taale(...) type document prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021204189 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Contract Manager - Rocourt (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21151 Deze selectie werd afgesloten op 25/08/2021. Er zijn 3 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 02/09/2021 numac 2021204192 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventie Instructeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21144 Deze selectie werd afgesloten op 25/08/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1(...)
^