Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021021448 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen type wet prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021021687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021021692 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021031949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021032349 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het betreft taken inzake controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021042749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt mevrouw Leen DEPUYDT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021042797 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 30 juli en 6 augustus 2021, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder: ? voor de Nederlandse taalrol: - de heer Verjans R.; - mevr. Vranckaert J.; - de heer Crauwels T.; - de - de heer Van der maelen S.; - de heer Meiresonne J.; - de heer Goerlandt J.; - mevr. Torr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021042796 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2021, - dat uitwerking heeft sedert 1 juli 2021, is aan dhr. Bloemen Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Katelijne-Waver. - dat in werking tre Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021042800 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2021, - is het verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan mevr. Reynders D., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, verlengd voor de duur van één - is de aanwijzing van mevr. Boxho F., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik,(...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021042802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt aan mevrouw MEUWS Marie-Claire, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt aan de heer VERBOOM Marc, op zijn verzoek, met ingang van 1 maart 2022 eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bedie Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt aan mevrouw JAMOUL Ann, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 19/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021042681 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de handleiding voor de evaluatie van de graad van verminderde zelfredzaamheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021042815 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal. - Tijdelijke aanwijzing Bij ministerieel besluit van 16 augustus 2021 wordt Mevr. Annick SOOLS, adviseur-generaal aangewezen om tijdelijk voor de maximale duur van é(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204030 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 juni 2021 wordt het Bureau AC.CO.R.D, gevestigd Rue Pierre Curie 143, te 4630 Soumagne, vanaf 15 juni 2021 voor drie jaar erkend inzake geluidshinder voor de categorieën 1°, 2° en 3°. Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204031 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 19 juli 2021 wordt het bedrijf CHALLENGE HANDLING SA voor een termijn van tien jaar die ingaat op 19 juli 2021 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te - administratieve grondafhandeling en supervisie; - vracht- en postafhandeling; - afhandeling(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021042801 bron federale overheidsdienst justitie Officiële Berichten. - Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg. Bij beschikking van 17 juni 2021 werd de heer Parmentier B., door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de Bij beschikking van 16 augustus 2021 werd de heer Monhonval A., vrederechter van het kanton Neufchâ(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2021-2022

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/08/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032567 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2021 waarbij aan Infrabel een afwijking wordt toegestaan voor het gebruik van pesticiden voor het spooronderhoud type besluit van de waalse regering prom. 12/08/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032588 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2019 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en het "SePAC", in het kader van de overstromingen van de zomer van 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/08/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032571 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 42 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende de erkenningsvoorwaarden van begeleidingsondernemingen en van begeleiders van uitzonderlijk vervoer en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021042799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, ingevolge het Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204012 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG21213 Solliciteren kan tot 10/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0728.961.829 EXPERTS DES NATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT Op 19/08/2021 werd het onde(...) type lijst prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204040 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Bijzondere Invorderingen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG21231 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0438.356.262 ANIMATIONS THEATRE ACTIONS CONCEPTS Op 30/07/2021 werd het ondernemin(...) type lijst prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204066 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés strategische gegevens (niveau A1) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG21229 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204102 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technici CNC-machine (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG21162 Solliciteren kan tot 10/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 14/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032561 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake de bestrijding van de coronacrisis, het Europees herstelplan, de Kansengelijkheid, de Schoolgebouwen, Wallonie-Bruxelles Enseignement, de Vrouwenrechten, het Hoger Onderwijs, het Wetenschappelijk Onderzoek, de Non-profitsector, het Onderwijs en de Begrotingsfondsen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, is mevrouw DOSSCHE Ann benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, is de heer VAN HOECKE Piet benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt hernieuwd als lid van het technisch comité voor de preventie g Mevrouwen DAWANCE Marie-Pierre en BRUYNINCKX Marijke gekozen op voorstel van de werkgeversvertegenwo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw Marie-Claire MEUWS De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Marc VE De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021203634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw Ann JAMOUL De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021032592 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****21253 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via ****.****.****. (...) type document prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204123 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG21087 Deze selectie werd afgesloten op 26/05/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 27/08/2021 numac 2021204125 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés personeelsadministratie - Teamchef (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21126 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2021. Er zijn 3 laureaten. (...) De lijst is 1 jaar geldig.
^