Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2021

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021055698 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Coomans, Christiane Emilie Berthe Mevr. Coomans, Christiane Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021021531 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Inscert Partner, Rue Hayeneux 6 G-011 "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector van de voedingssuppleme(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021021596 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt de heer Didier VANDER GUCHT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale overheidsdienst Justitie, in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021021597 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt mevrouw Isabelle DUPUIS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale overheidsdienst Justitie, in een betrekking va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021021637 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3536 van 30 juni 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2019 pub. 04/08/2021 numac 2021021642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021021639 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3537 van 30 juni 2021, wordt aan mijnheer Marc Piette, op 1 augustus 2021 eervol ontslag uit zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Hij wordt de toestemming verleend om de titel van "ere-gewoon hoogleraar". type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021031135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021031510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021032017 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt mevrouw Sharon BEAVIS bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt mevrouw Veronique DESMET bevorderd door verhogin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021032018 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt de heer Wilfried VERREZEN bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een be Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt de heer Lorenzo BRIGANTI bevorderd door verhogin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021032067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, wordt mevrouw Laura STRIEGEL, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij het Centrum voor Cybersecurity België, in een betrekking Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, wordt mevrouw Katrien Eggers, bevorderd door verhoging(...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021032088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wegvergunning Ketenisse - Lillo op het grondgebeid van gemeente Beveren en Stad Antwerpen. - Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 18 juli 2021 verleent een wegvergunning met index 235/80933 aan de nv Elia Asset, type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021032110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wegvergunning Kallo - Ketenisse Bop het grondgebied van gemeente Beveren en gemeente Zwijndrecht. - Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 18 juli 2021 verleent een wegvergunning met index 235/80935 aan de nv Elia type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021032114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wegvergunning Kallo - Beveren Waas op het grondgebied van gemeente Beveren en gemeente Zwijndrecht. - Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 18 juli 2021 verleent een wegvergunning met index 235/80925 aan de nv El type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021042667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021042666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 betreffende de vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de modaliteiten van de opleiding voor zorgkundigen in het kader van vijf bijkomende handelingen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117354/CO/320 van 24 september 2013 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen" type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarspremie in de sector voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. 08/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021604 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten van het niet-dringend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden type arrest prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021201317 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2021 van 4 maart 2021 Rolnummer 7319 In zake : het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 mei 2019 « in verband met het Schoolcontract », ingesteld door de vzw « Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 02/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021558 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (1) type decreet prom. 16/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021648 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

beschikking

type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021042612 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende diverse bepalingen met betrekking tot gezinsbijslagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021021507 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Omzendbrief met betrekking tot het administratief toezicht op de akten van de gemeentelijke vzw's in het kader van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten Mevrouw, De ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwe(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021032194 bron waalse overheidsdienst Bericht Bij beslissing van 30 juli 2021 heeft de Waalse Regering de heer Luc Vandendorpe, inspecteur-generaal expert van het Departement Economische Ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek, aangewezen om (...) In die hoedanigheid zal hij tijdens de afwezigheid van de huidige directrice-generaal, Mevrouw Isab(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021031943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 19 november 2018, wordt de heer Baens Nicky, met als ondernemingsnumme Bij besluit van 19 november 2018, wordt de heer Balanck Bernard, met als ondernemingsnummer 052(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021021561 bron leefmilieu brussel Officiëlle kennisgeving Op 19/6/2020 heeft de Directieraad van Leefmilieu Brussel zijn goedkeuring gegeven aan de volgende wijziging in zijn Intern Huishoudelijk Reglement : in artikel 2, vierde lid, worden de woorden &q(...)

document

type document prom. 18/04/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021600 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021031874 bron federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangaande de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politi Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Commissaris-generaal van de federale politie. Ter(...) type document prom. -- pub. 04/08/2021 numac 2021203704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 juli 20 worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen(...)
^