Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2018 pub. 23/07/2021 numac 2021031767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 20/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031985 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk type wet prom. 19/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031996 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, van richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021032013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2000 pub. 23/07/2021 numac 2021021483 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes inzake het gebruik van de maatschappelijke enquête en het beknopt voorlichtingsrapport in strafzaken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/07/2021 numac 2021021484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 23/07/2021 numac 2021021485 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/02/2016 pub. 23/07/2021 numac 2021021486 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021021535 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 6 juli 2021, dat uitwerking heeft op datum van 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr. Van Mieghem Chr., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arr Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring (...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 23/07/2021 numac 2021031915 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031976 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021031907 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021 wordt mevrouw Pauline VACHAUDEZ, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021032015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 19 juli 2021, wordt de heer Jacques JAUMOTTE, voorzitter van de Raad van State die zijn mandaat met toepassing van artikel 74/3, § 4, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raa type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021042443 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 juni 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, **** **** ****, geboren te **** op(...) Bij koninklijk besluit van 9 juni 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021042441 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, om haar naam in die van &(...) Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021042442 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beid Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021042573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het zorgouderschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021042604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt de heer Mourad MEFTAH, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021202993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt aan de heer LINGIER Frank op het einde van de maand november 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt aan de heer HERBERIGS Olivier op het einde van de maand november 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt aan de heer FRANS Johnny, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021021314 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 tot vernieuwing van de leden van het Comité voor de begeleiding van mishandelde kinderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021021536 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 16 juli 2021, - dat uitwerking heeft sedert 1 april 2021, is er, op gezamenlijk verzoek van dhr. De Clercq M. en mevr. Callaerts C., een einde gesteld aan de associatie "Maarten De Clercq en Carol Mevr. Callaerts C., neemt de hoedanigheid opnieuw in van kandidaat-notaris. - dat uitwerking hee(...) type ministerieel besluit prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Blegny type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 juli 2021 worden de cursussen van niveau type ministerieel besluit prom. 22/02/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203558 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 24/02/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203561 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 19/02/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203563 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 26/02/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203562 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mini

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021200339 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2021 van 14 januari 2021 Rolnummers 7229, 7278, 7283, 7302, 7303 en 7308 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 115 van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in str Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021202071 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2021 van 21 januari 2021 Rolnummer 7222 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 120bis van de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 en artikel 30/2 van de wet van 29 juni 1981 « houdende de alg Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021202710 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 39/2021 van 4 maart 2021 Rolnummer 7396 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 47 van de wet van 20 juli 1990 « betreffende de voorlopige hechtenis » en de artikelen 247 en 248 van de algemene wet inzake douane Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 25/06/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021021451 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 25/06/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021021475 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft type decreet prom. 19/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021021587 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België type decreet prom. 19/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021021585 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België type decreet prom. 15/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021021589 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België type decreet prom. 19/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021021588 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België type decreet prom. 22/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021042674 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

beschikking

type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021042673 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België type beschikking prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021202831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 1 juni 2021 werd de heer LINGIER Frank, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om h type beschikking prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 15 maart 2021 werd de heer HERBERIGS Olivier, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van p

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021021444 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031791 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan leden van de diensten van de Hoge raad voor de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031795 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beroepsraad tegen de beslissingen tot weigering van de toekenning van het « Certificat d'Etudes de Base » op het einde van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031793 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2020 tot machtiging van de organisatie van bachelor- en masterdiploma's in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031796 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2020 tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de collectieve structuren van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031808 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2020 betreffende de toelating tot de subsidies van een inrichting voor gewoon secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de godsdienst als nieuwe opleiding van de Evangelische Theologische Faculteit, vestiging Leuven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031849 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsrisicokaarten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021032014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tijdelijke toekenning van de opdrachten van de hoge ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014, aan de leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203688 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Attachés economisch advies macro-economie (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21151 Deze selectie werd afgesloten op 14/07/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021031872 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 09/07/2021, werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van RAMBOLL BELGIUM B.V.B.A. gelegen Meersbloem-Melden, (...) De erkenning draagt het nummer AGR/ EPS/001461504.

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021031997 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** assistenten (niveau ****) voor de Dienst **** **** **** Zaken. - ****: ****21165 Solliciteren kan tot 16/08/2021 via ****.****.****. De gedetailleerde ****(...) Een lijst van maximaal 40 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Na(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Duurzaam Ondernemerschap (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21145 Solliciteren kan tot 06/08/2021 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203654 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0442.315.644 FERME CASTRALE D'HERMALLE intrekking van de ambtshalve doorhaling in(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203699 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige java developers - application architects (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG21142 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2021. De lijst van ges(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 ja(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203695 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer: BN(...) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2021. De lijst van laureaten is(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021021534 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu [14.07.2021] Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betr Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 5, §(...) type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021021533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu [14.07.2021] Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ALGEMENE TOELICHTING Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de uitbraak va(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203564 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2021 van 10 juni 2021 - Erratum In de Nederlandse versie van het bericht betreffende het arrest nr. 84/2021, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2021 dienen de woorden « Rolnummer 7(...) De griffier, F. Meersschaut

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021021403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021, wordt mevrouw Silke VAN CAENEGEM benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité: - Mevr. REYNDERS Heidi, in (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021031807 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vacantverklaring van betrekkingen door bevordering naar en mutatie binnen niveau A 1. DOELSTELLING EN CONTEXT Onze FOD is een creatieve, lerende, coherente en verantwoordelijke organisatie die rekent op autonome en competente medewerkers met In dit kader wil het directiecomité de huidige medewerkers belonen en hun loopbaanmogelijkheden bie(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021202994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Frank LINGIER De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Olivier HERBERIGS De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Johnny FR De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directie Secretaressen (niveau B2) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaatschapij. - Selectienummer: AFB21017 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2021. Er zijn 5 laur(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsondersteuners gezondheidszorg (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG21147 Deze selectie werd afgesloten op 08/07/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 23/07/2021 numac 2021203691 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financien. - Selectienummer: AFG20065 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2021. Er zijn 60 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^