Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021042037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het oprijden van overwegen wanneer het verkeer belemmerd is type wet prom. 27/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021042583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021020912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het reglement van de groepsverzekering die het sociale sectorale pensioenstelsel uitvoert en van de sectorale technische nota - verduidelijking bij een aantal aspecten van het sectorale pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 07/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021031811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wegvergunning. - Bruegel - Heliport op het grondgebeid van de gemeentes Dilbeek en Asse in het Vlaamse Gewest, en gemeentes Ganshoren, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, en de stad Brussel in het Brussels Gewest. - Elektrische verbindingen. - Wegverg Een koninklijk besluit van 18 juni 2021 verleent een bijvoegsel aan de wegvergunning met index 235/(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031928 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor artikel 214 van de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, wat betreft de gegevens die in de briefwisseling van de Federale Overheidsdienst Financiën moeten voorkomen type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitzonderlijke verhoging in 2020 van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren in Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021201905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de toeristische attracties, betreffende de instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021201928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021201926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2018 betreffende de betrekking tot het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021202008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021202042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de syndicale premie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 06/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van elf vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze elf vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021031963 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021, is de heer Gharbi W., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brus Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021, is mevr. Degryse V., referendaris in het rechtsgebied (...) type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021203556 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 08 en 12 van de organisatieafdelingen 10, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 09/02/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021203553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021203554 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021203555 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021203557 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 12 van de organisatieafdelingen 10 en 17 en van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203626 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 24 april 2021 wordt de beraadslaging van 22 maart 2021 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen beslist de volgende maatregelen te nemen voor het boekjaar 2021: - de n - de niet-toepassing van de belasting op afvalwater voor handelaren niet-inwoner; - de niet-toep(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203205 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2021 van 11 maart 2021 Rolnummer 7193 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 314 van het Strafwetboek, gesteld door de Franstalige Correctionele Rechtbank te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, sam wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203206 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2021 van 11 maart 2021 Rolnummer 7311 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2244, 2246 en 2247 van het oude Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters T. Merckx-Van Goey, T. Giet(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Vlaams Open Science beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs vanaf 1 september 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking, voor het jaar 2020, van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest om rekening te houden met de gezondheidstoestand in verband met de COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 10 februari 2020 als een algemene natuurramp beschouwd wordt en waarbij diens geografische uitgestrektheid bepaald wordt type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021203576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021031875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor de productie van elektriciteit. - Individuele vergunning. - EP-2020-0053-A. - Turbine gaz-Vapeur. - Saint Ghislain Bij ministerieel besluit van 6 juli 2021 wordt een individuele vergunning verleend aan la SA Electrabel voor de v

document

type document prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021031902 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelt Het is de bedoeling te voorzien in de vervanging van drie leden wier mandaat in mei 2021 is afgelop(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021031903 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vervanging van de ontslagnemende leden van de Brusselse Controlecommissie . - Oproep tot kandidaten voor een informaticus Op 6 januari 2020 heeft het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement beslist om (...) Deze oproep beoogt een informaticus aan te duiden binnen de bovengenoemde commissie. 1. Opdracht(...)

document

type document prom. 18/04/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031819 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 06/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031821 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Justitieel Applicatiemedewerkers GEJO (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21193 Deze selectie werd afgesloten op 06/07/2021. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC Antwerpen (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21118 Deze selectie werd afgesloten op 25/06/2021. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203658 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Deskundige Bouw (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20309 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2021. Er is 1 laureat. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Deskundigen Elektriciteit of HVAC (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20305 Deze selectie werd afgesloten op 14/06/2021. Er zijn 2 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203674 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige audiovisuele techniekers (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG21015 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2021. Er zijn 5 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 22/07/2021 numac 2021203682 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau B) voor Persopoint. - Selectienummer: ANG21136 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2021. Er zijn 21 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^