Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2018 pub. 25/06/2021 numac 2021031614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen. - Duitse vertaling type wet prom. 20/12/2019 pub. 25/06/2021 numac 2021042179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021020976 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juni 2021, die in werking treden op 1 juni 2021, - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor een termijn van drie jaar: o dhr. Bosmans o dhr. De Marez E., o dhr. De Preter F., o dhr. De Voeght M., o dhr. Hermans L., o me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021020977 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juni 2021, - is hernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2021, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen van: o dhr. Biesmans S., o dhr. Biot F., o dhr. Boiy J., o dhr. Breugelma type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021021094 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021021113 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 3496 van 6 juni 2021, wordt de kapitein-commandant ****. ****'**** op pensioen gesteld op 1 april 2022. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021021114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 - ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijksp - 1 betrekking van Attaché in de klasse A2 - Attaché Dossierbeheer - Dienst Klantenbeheer - Algemen(...) type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021124 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021021126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt mevrouw Stéphanie ETIENNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021031723 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021041955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het telewerk voor personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt de heer Michel SNYCKERS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van attaché, eervol on De heer Michel SNYCKERS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van at(...) type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 25/06/2021 numac 2021042193 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021, wordt de heer Lucas BEGINE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042263 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, is machtiging verleend aan meneer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, zijn naam in die van «*****» ****(...) Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, is machtiging verleend aan meneer ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 25/06/2021 numac 2021042270 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042372 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2021, - zijn aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2021: o mevr. Brull Ch., o de heer Mottet J.-M., o mevr. Vandeweerd N., rechters in deze rechtbank. - is mevr. H(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042401 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 3493 van 6 juni 2021, wordt kapitein-commandant van administratie S. Vanoverbeek op pensioen gesteld op 1 december 2021 in toepassing van de sameng type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042411 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 3494 van 6 juni 2021, wordt de kolonel van het vliegwezen militair administrateur ****. Van de Voorde op pensioen gesteld op 1 november 2021. type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2020 betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden type koninklijk besluit prom. 17/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2021 tot vaststelling, voor het jaar 2021, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021041478 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Anglicaanse eredienst. - Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België Bij ministerieel besluit van 22 april 2021 wordt de heer Paul Dick VROLIJK, kanunnik, door de h type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042373 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 11 juni 2021, - is het verzoek tot associatie van dhr. Van Bockrijck D., notaris ter standplaats Lint, en van dhr. Van Bockrijck G., kandidaat-notaris, om de associatie "VAN BOCKRIJCK DANIEL EN GI Dhr. Van Bockrijck G. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lint. Dit besluit t(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042376 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 juni 2021, dat in heden in werking treedt, is mevr. Thiry A., onderzoeker in rechtsgeschiedenis en geschiedenis van justitie , aangewezen als Franstalig lid van de Commissi(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042374 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 juni 2021, - artikel 1, C, 1° van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep, tot uitvoering van artikelen428ter, § 9, eer o Dhr. Teirlinck E., raadsheer in het hof van beroep te Gent; o Mevr., Deconinck B;, raadsheer i(...) type ministerieel besluit prom. 17/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervanger lid van het Nationaal Oliebureau

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021031721 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee raadsheren en twee plaatsvervangende raadsheren in het Benelux Gerechtshof. M 13 Bij beschikking van de Voorzitter van het Benelux comité van Ministers, van 16 juni 2(...) - is de heer Linden R., president van het Cour supérieure de Justice van Luxemburg, benoemd tot raa(...) type beschikking prom. 17/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, van de Bijlagen en van de Aanhangsels type beschikking prom. 17/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042326 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing alsook van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle type beschikking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042375 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen Bij beschikking van 17 juni 2021 werd de heer Van Laethem J.-P., erevrederechter van het kanton Andenne, door de voorzitter van de vrederechters e

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2006 houdende oprichting van een opvolgingscel voor de alternatieve financieringen en de financiële staten van de instellingen van openbaar nut

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021031701 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsgevoelige gebieden. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021031677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van uit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, worden beschermd als landschap de tuinen en de omgeving - binnenplaats en ommuring - van het Erasmushuis te Anderlecht wegens hun wetenschappelijke Dit goed is bekend ten kadaster te Anderlecht, 1e afdeling, sectie A, percelen 828a en 831m (gedeel(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042301 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van het "Ganzenhof" gelegen aan de Roodebeeksteenweg 388 en de Zuiderkrui Het goed is gekend in het kadaster van Sint-Lambrechts-Woluwe, afdeling 3, sectie D, percelen nr. 1(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het gebouw gelegen Paul Deschanellaan 20 in Schaarbeek, wegens zijn Het goed is gekend ten kadaster van Schaarbeek, 6de afdeling, sectie D, perceel nr. 4Y5.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de uitrol van de vaccinatiestrategie in het kader van het COVID-19 virus

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de dienst bedoeld in artikel 39 van het decreet van 4 februari 2021 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vrijwillige overheveling van een personeelslid van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar Wallonie Bruxelles Enseignement

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Beheerscommissie en de vertegenwoordiging van het Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot overdracht aan de Gemeenschappelijke Auditdienst van de Federatie Wallonië-Brussel en van Wallonië van de personeelsleden van de Algemene Auditdienst van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de Franse Gemeenschap van de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 37bis betreffende het beoefenen van sport binnen de geïntegreerde politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042425 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-21/0015: Louyet Brussels S.A./Etn. Vandeperre S.A. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 21 juin 2021, ontving de au Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de handel, onderhoud en her(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042327 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Secretarissen bij het parket Namen (m/v/x) - BFG21011 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042328 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg en de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondis(...) Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 15/06/2021. De lijst van laureaten is o(...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0416.673.495 WALTER DELL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde Secretarissen bij het parket-generaal Gent en het parket van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen (m/v/x). - (...) Er zijn 17 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2021. De lijst van laureaten i(...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203062 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectiedeskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21176 Solliciteren kan tot 26/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203084 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Expert Communicatiebeleid (niveau A1) voor KBR. - Selectienummer: ANG21192 Solliciteren kan tot 12/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203086 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ITS projectmanagers (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21019 Solliciteren kan tot 11/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042278 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 9 juni 2021 heeft de heer **** **** de nodige Volmacht ontvangen om het ambt van **** van **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** Gewest.

erratum

type erratum prom. 03/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de toelating tot de basisopleiding bedoeld in artikel 19 van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst. - Errata

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203008 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het RSVZ: Administratief deskundigen communicatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG21239 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 9/7/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich rich(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021021125 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3504 van 10 juni 2021, wordt mevrouw Joke Goris, Doctor in administratief recht, in tijdelijk verband, tot deeltijds docent bij het onderwijzend burgerpersoneel aan de Kon Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt de heer Andries REYSKENS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042202 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor één Franstalige magistraat voor de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België 1. Context Overeenkomstig art. 17 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut v De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aangeduid door de Koning: 1. één staatsraad of eresta(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042201 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor Franstalige magistraten voor mandaten voor de Waalse gewestelijke Kamer van beroep ingesteld door artikel L1218-1 van het Wetboek van de Plaatselijke democratie en Decentralisatie 1. Contexte Ar Artikel L1218-2 bepaalt dat de kamer van beroep bestaat uit één voorzitter, één plaatsvervangend vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042309 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van secretarissen zijn vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Leidinggevend secretaris die tevens wordt ingeschakeld in de primaire processen Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042308 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffiers zijn vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerechten(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - S(...) - Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042385 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2021, bladzijde 64112, akte nr. 2021/42196, Regel 13, lezen : " een attest van slagen voor de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen

document

type document prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021042344 bron federale overheidsdienst financien Vergelijkende selectie van een Juridisch adviseur Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Juridisch adviseur met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De vereisten voor toelating en diploma's zijn als volgt : ? Hou(...) ? Beschikken over 2 jaar relevante ervaring. Aanvragen moeten uiterlijk op 25 juli 2021 per e-ma(...) type document prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203056 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs labotechnicus (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG21100 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/2021. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch sectiechefen (niveau B) voor Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. - Selectienummer: AFE21002 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2021. Er zijn(...) type document prom. -- pub. 25/06/2021 numac 2021203083 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Attachés CNH (m/v/x). - Selectienummer: BNG21221 De medewerkers die voldoen aan de deelnem(...) Solliciteren kan tot 9 juli 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)
^