Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021031627 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van rechter Een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof zal op 15 september 2021 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari Overeenkomstig artikel 32 van dezelfde bijzondere wet zal de lijst met twee kandidaten worden voorg(...) type wet prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031633 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031665 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende room type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021040979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 18/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2021 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden, ontslag van drie plaatsvervangende leden en benoeming van vier plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021042109 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 3481 van 21 mei 2021: In het koninklijk besluit nr. 8739 van 1 februari 2012 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021042112 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 3482 van 21 mei 2021: In het koninklijk besluit nr. 8738 van 1 februari 2012 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen dienst type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, tot opheffing en vervanging, wat het toepassingsgebied betreft, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de eindejaarstoelage voor de Brusselse ambulante sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt de vrijstelling voorzien in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan de heer DERRIKS Guy, geboren te Tongeren op 2 oktober 1966, kandidaat rechter in s type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt de vrijstelling voorzien in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan de heer DERRIKS Thierry, geboren te Hasselt op 22 maart 1961, rechter in sociale z type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021202177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens en op zijn werknemers type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 tot toekenning van de attractiviteitspremie, geregistreerd onder het nummer 83937/CO/305 en hernomen via de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, met registratienummer 85666/CO/330, en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt aan de heer VAN BOGAERT Peter op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt aan de heer REYSKENS André op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt aan de heer CAMMAERT Philip op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt aan de heer STROBBE Luc op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt aan de heer VERSCHELDEN Peter, op zijn verzoek, met ingang van 30 september 2021 eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgeve Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt aan de heer QUINTENS Guido op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze zeven vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021031649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 31 mei 2021 wordt de heer Alexander VAN STEENBERGE, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van 25 februari 2021, het ambt uit te oefenen va type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021041448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van de artikelen 65 en 66 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. 09/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 09/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming

arrest

type arrest prom. 06/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021041761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Arrest van de Raad van State Vernietiging koninklijk besluit van 16 juni 2019 type arrest prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202175 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2021 van 22 april 2021 Rolnummer 7299 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 2 mei 2019 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202291 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2021 van 29 april 2021 Rolnummer 7231 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 6 en 49 van het programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 « houdende verschillende maatregelen inz Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. 26/06/2020 pub. 16/06/2021 numac 2021202816 bron waalse overheidsdienst Advies van de Raad van State. - Vernietiging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202825 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 mei 2021, heeft het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende « Schendt de toepassing van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet zoals uitgevoerd door het kon(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202826 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 mei 2021, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vr 1. « Schenden de artikelen 2.6.4.,2 en 2.6.10 (in het bijzonder de paragrafen 1 en 2), 2.6.4.11, 2.(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202836 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 mei 2021, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag geste « Schendt artikel 23, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit de artik(...)

decreet

type decreet prom. 28/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031680 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg Bij beschikking van 26 april 2021 werd de heer REYSKENS André, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limb

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 15 maart 2021 werd de heer VAN BOGAERT Peter, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten houdende steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de verdeling van de overgedragen provinciale investeringsmiddelen voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031658 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van twee vaste leden van de uitgebreide Commissie Personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031666 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming, overeenkomstig artikel D.II.49, § 3, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, van de ontwerp-herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz , met het oog op de uitbreiding van de bedrijfsparken "Leuze Europe" en "Leuze Vieux-Pont", en van de daaraan gekoppelde compensaties op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021041813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021041948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het agentschap Opgroeien en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wat betreft de voorwaarden waaronder het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren is toegestaan type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het kleuter- en leerplichtonderwijs, de internaten, de academies deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021021052 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba DENDER DEVELOPMENT II die woonplaats kiest bij Mrs Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2021. Deze zaak is ingeschr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202932 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché's interne auditor (niveau A1), voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer : AFG21128 Solliciteren kan tot 30/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202962 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige PHP Applicatieontwikkelaars GEJO (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21187 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. 03/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042131 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 696 Startbaanovereenkomst verduidelijking van het kader en aanbevelingen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Peter VAN BOGAERT De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer André REY De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Philip CAMMAERT De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Luc ST De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Guido QUINTENS type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Peter VERSCHELDEN De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 16/06/2021 numac 2021202919 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Risicoanalisten met scheikundige achtergrond (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG20098 Deze selectie werd afgesloten op 31/05/2021. Er is 1 laureaat. (...) De lijst is 1 jaar geldig.
^