Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstcommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen van 30 maart 2021 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 27, van de nomenclatuur van de genees(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021031320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021031564 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 27/05/2021 tot bepaling van de praktische invulling van de nucleaire veiligheidsdoelstelling conform artikel 3/1 van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Comité van verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041830 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041773 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 26 februari 2021, wordt de heer Geert DEWULF, rijksambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontsla De heer Geert DEWULF mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041774 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2021, wordt de heer Paul VAN DER BORGHT, rijksambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ont De heer Paul VAN DER BORGHT mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel va(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041991 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de spoorwegen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042044 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2021, - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr. D'Hooghe L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is dhr. Steel M., rechter in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042042 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, dat in werking treedt sedert 1 april 2021, is het aan mevr. Gribomont V., kandidaat-notaris, vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren als geassocieerd notaris. Het beroep tot nietigv type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Jacques WIRTZ, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie `Directeur generaal Instellingen en Bevolking' bij de Federale Overheidsdie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt mevrouw Carolien SONCK, geboren op 26 augustus 1979 wordt aangeduid als houder van de managementfunctie N-1 "Directeur van de ondersteunende diensten", voor een periode van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering type koninklijk besluit prom. 07/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202705 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 07/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202703 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 07/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202702 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021031671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een specifieke toelage voor de sector personenvervoer type ministerieel besluit prom. 31/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041989 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de voorzitter van de wetenschappelijke raad van het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042043 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 18 mei 2021, is het kantoor van dhr. Grumbers Ph., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel, overgebracht van Elsene naar Oudergem. Bij ministerieel besluit van 26 me Bij ministeriële besluiten van 1 juni 2021, - is het kantoor van dhr. Houet J., gerechtsdeu(...) type ministerieel besluit prom. 09/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende doorhaling in het register van erkende gemachtigden met toepassing van de artikelen XI.71 en XI.72 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 07/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202706 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202808 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 januari 2021 betreffende de aanvraag tot registratie van de benaming "Boudin blanc de Liège" als beschermde geografische aanduiding type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde aanstelling Bij ministerieel besluit van 30 mei 2021, wordt van de heer Eric DE WINTER als regeringscommissaris bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, met ingang van 1 juni 2021 vervangen door de heer Guy VAN GYES.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202802 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 mei 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële « Schendt artikel 219 W.I.B. 1992 zoals gewijzigd door de programmawet van 19 december 2014, de art(...)

decreet

type decreet prom. 21/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041995 bron vlaamse overheid Decreet tot het invoeren van uitdovende maatregelen voor studenten van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type decreet prom. 03/06/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042077 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie , opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042041 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Namen Bij beschikking van 31 mei 2021 werd de heer Olivier P. ereonderzoeksrechter bij het rechtbank van eerste aanleg Namen, door de voorzitter van het rechtbank van eerste aanleg Namen, aangew

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021031574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsgevoelige gebieden. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202807 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Toerisme type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202806 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Comité van deskundigen betreffende het klimaat

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042053 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Bo Manderick 2. Matthias Van Der Haegen 3. Anne-Sophie Jadoul 4. Lisa Verhofstadt 5.(...) type bericht prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202803 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 31 mei 2021 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 1 juni 2021, zijn beroepen to Met toepassing van artikel 23 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof he(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0427.951.429 FORMANA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 19/0(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202814 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kinesisten-Medisch dossierbeheerders (niveau A1) voor Fedris. - Selectienummer: ANG21179 Solliciteren kan tot 25/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202853 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ergotherapeuten voor de penitentiaire inrichtingen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21127 Solliciteren kan tot 07/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202851 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ergotherapeuten voor de penitentiaire inrichtingen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21172 Solliciteren kan tot 07/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202855 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (niveau A4) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21186 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202859 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders HR (niveau B) voor Koninklijk Museum Midden Afrika. - Selectienummer: ANG21185 Solliciteren kan tot 25/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202866 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten Prijzendienst geneesmiddelen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: MFG21036 Solliciteren kan tot 25/06/2021 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202871 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants selectiemethologie (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21180 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202877 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige java developers - application architects (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21194 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202882 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - gevangenis Antwerpen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21160 Solliciteren kan tot en met 25/06/2021 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202883 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten - gevangenis Dendermonde en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21161 Solliciteren kan tot en met 25/06/2021 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202885 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten - regio Centrum (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21163 Solliciteren kan tot en met 25/06/2021 via www.selor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 10 augustus 2017 t Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - evenemente(...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 15 mei 2017 tot ve Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 4 november 2016 to Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 21 december 2016 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 20 februari 2017 t Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 3 mei 2017 tot vernie Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 6 juni 2017 tot vergu Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 20 juni 2017 tot v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - evenemente(...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 27 september 2017 Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 8 augustus 2017 to Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - evenemente(...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 21 oktober 2016 tot v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 6 december 2016 tot v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 7 december 2016 - statische type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 1 augustus 2016 to Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 14 juli 2016 tot v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 11 juli 2016 tot v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 7 juli 2016 tot ve Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20 april 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20 april 2021, wordt de vergunning voor het organiser Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041758 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij ministerieel besluit van 30 maart 2021 wordt de vergunning voor het organ Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakings-onderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 5 mei 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van type vergunning prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4 mei 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021041988 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 30 oktober 2020 tot aanduiding van vier effectieve e(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042073 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 03/06/2021, werd de registratie als bodemsaneringsaannemer aan POWERCONSTRUCT B.V.B.A. gelegen Destouvellesstraat, 46 / 1 te 1030(...) De registratie draagt het nummer ENR/EAS/001778807. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021031530 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt de heer Thomas CLAESEN met ingang van 1 april 2021 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attac Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021031605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021, wordt de heer Antoine ISEUX benoemd tot rijksambtenaar in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021031604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021, wordt de heer Quentin MATHY benoemd tot rijksambtenaar in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021042082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Koen VAN NOTEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse SW2 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 4 juni 2021, Mevr. LAMBERT Marie-Laurence, door functiewijziging, Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202867 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 4 juni 2021, wordt Mevr. VAN CAUWENBERGE Kristien Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021031664 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep te Bergen: 1. To Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...)

document

type document prom. 18/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202884 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten - regio Kempen (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21162 Solliciteren kan tot en met 25/06/2021 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 11/06/2021 numac 2021202886 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - regio Oost- en West-Vlaanderen (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21182 Solliciteren kan tot en met 25/06/20(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^