Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041777 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA en tot opheffing van het artikel 1, § 4, van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021031546 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te **** **** koninklijk besluit van 21 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021031551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021 wordt de heer Karim BENSEGHIR bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021031580 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021 wordt de heer Ben Smeets aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 " Directeur-Generaal Rekrutering en Ontwikkeling », met klasse 5, voor de duur van zes jaar bij de Federale Ov Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021031581 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021 wordt de heer Luc Mabille aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 " Directeur-Generaal Begroting en Beleidsevaluatie », met klasse 5, voor de duur van zes jaar bij de Federale Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 10/06/2021 numac 2021031589 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021031634 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2021, - Is dhr. Vanbelle J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Jette, met ingang van 1 september 2020 eveneens benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vrede - Is mevr. Haegeman A., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brussel, (...) type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 10/06/2021 numac 2021041732 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 10/06/2021 numac 2021041767 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de morele hoedanigheden van de kandidaten van de krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021041840 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Numéro d'agrément de l'organisme d'encadrement (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021041855 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te **** **** koninklijk besluit van 12 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021042032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 21/05/2021 wordt er met ingang van 01/05/2021 een einde gesteld aan de functie van de heer Thierry VAN DEN BERG, Wetenschappelijke Directeur a.i. bij Sciensano. De heer Thierry VAN DEN BERG, is ertoe gerech type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedure van de eerste vergadering van de algemene vergadering van het Instituut voor Octrooigemachtigden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 01/06/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021202815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021031596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2020 houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Sport type ministerieel besluit prom. 04/06/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021031644 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende corrigerende maatregelen naar aanleiding van een dringend veiligheidsprobleem inzake burgerluchtvaart in de FIR Minsk type ministerieel besluit prom. 05/06/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021031645 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende beperkende maatregelen in het domein van de burgerluchtvaart naar aanleiding van de situatie in Belarus type ministerieel besluit prom. 19/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers van aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad

decreet

type decreet prom. 23/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041946 bron vlaamse overheid Decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021202792 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de gebruikers in de adviesorganen van de mobiliteitsgebieden type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202789 bron waalse overheidsdienst "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" . - Personeel **** besluit van de **** **** van 27 mei 2021 wordt mevr. **** ****, Adjunct-****(...) type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021202793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021202796 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021202798 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de profielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in het eerste kwartaal van 2021

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021042031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2021-2022 Met toepassing van artikel 2 van het **** ****: 297,47 **** **** 399,46* = 678,93 **** 175,02 naar boven afgerond tot op de ****: 679 (...) type bericht prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202834 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 mei 2021, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende pre « Schenden de artikelen 2 en 4 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame finan(...) type bericht prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202835 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 april 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 mei 2021, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d « - Schendt artikel 12 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 november (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202821 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Adjuncten van de Directeur juridische zaken (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE21004 Solliciteren kan tot 01/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021031578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2021, bladzijd « 2. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties: » vervangen door : « 2. als verte(...) type erratum prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202818 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderwijsassistenten-repetitors (niveau A2) voor Defensie. - Selectienummer: ANG21112. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 mei 2021. De uiterste in(...) Solliciteren kan tot 24/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021042045 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, wordt mevrouw Floor VAN DEN EIJNDEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021 wordt Mevr. SEMAL Elisa, met ingan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021042035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt mevrouw Anne-Sophie PIETTE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021042022 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Juridisch-administratief medewerker NL . - Brussel Plaatselijke Besturen. - Directie Algemene en Juridische Zaken (ref. 40002492) Er is een betrekking van (...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type document prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202795 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Elektriciteit (niveau A2) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21083 Deze selectie werd afgesloten op 06/05/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 10/06/2021 numac 2021202843 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20053 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2021. Er zijn 106 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...)
^