Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021042005 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021021029 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021, bladzijde 54866, lijnen 18 tot 23, van de Nederlandstalige versie, dient men te lezen : « Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de g Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021031579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021 wordt mevrouw Liliane Verreyen aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 " Directeur-Generaal Secretariaat voor personeels- en loonadministratie PersoPoint", met klasse 4, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021041684 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt de heer Ludovic DESCHAMPS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021042024 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, is machtiging verleend aan mevrouw **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in(...) Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021042028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt mevrouw Sabrina BRASSEUR, bevorderd door overgang naa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021042026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitzondering op artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers Bij ministerieel besluit van 10 mei 2021 strekkende t type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de verlenging van de sectorale regeling met betrekking tot de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de krachtlijnen omtrent de inrichting van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel met ingang van 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot aanduiding van het "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de textielnijverheid" als (multi-sectorale) inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders uit de textielnijverheid uit het administratief arrondissement van Verviers (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021020722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021041978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Aanstelling Bij ministerieel besluit van 27 mei 2021 dat in voege treedt de dag van de handtekening, wordt de Heer Pierre Bruyère, geboren op 8 mei 1958, Directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie bij de Programmatorische De aanduiding eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve aanduiding van een voorzitt(...) type ministerieel besluit prom. 25/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021042102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris die de Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, vertegenwoordigt bij de naamloze vennootschap "Relaunch for the Future"

arrest

type arrest prom. 07/06/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021010036 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President tot opheffing van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei 2021 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - mondmaskerplicht en alcoholverbod van 22u tot 5u type arrest prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021020602 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2021 van 4 maart 2021 Rolnummers : 7162 en 7206 In zake : de beroepen tot vernietiging van : - de artikelen 7 tot 11 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2018 « houdende de eerste aanpassing van de - de artikelen 9 tot 13 van het decreet van het Waalse Gewest van 30 november 2018 « houdende de al(...) type arrest prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021200752 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2021 van 11 februari 2021 Rolnummer 7268 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 « betreffende het jeugddelinquentierecht », ingesteld do Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021201316 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2021 van 4 maart 2021 Rolnummer 7312 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 16 en 18 van het decreet van het Waalse Gewest van 2 mei 2019 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en D Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202285 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2021 van 11 februari 2021 Rolnummer 7123 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2244, § 1, derde lid, van het oude Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwett samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters J.-P. Moerman, T. Merckx-Va(...) type arrest prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202463 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2021 van 25 februari 2021 Rolnummers 7116 en 7117 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 3, § 3, en 37 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, gesteld door de Rechtbank van eerste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202521 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 26/2021 van 25 februari 2021 Rolnummer 7242 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 171, 6°, tweede streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 , gesteld door de Rechtban(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202522 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2021 van 25 februari 2021 Rolnummer 7259 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202601 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 250.470 van 29 april 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 mei 2021, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële « Schenden artikel 58, tweede lid van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AJ-PR basisallocatie 1CB039 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 - herverdeling bijsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van besluiten van de Vlaamse Regering over strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, steun O&O met kennisintensief karakter, innovatiesteun en steun samenwerkingsverband, wat betreft de terugbetaalbare voorschotten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021042040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021, wordt beschermd als monument de totaliteit van de villa Schovaers en van haar tuin, gelegen Franklin Rooseveltlaan 89A in Brussel, wegens haar hi Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 22, sectie R, perceel nr. 257 T2.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021202748 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een ambtenaar die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moet vaststellen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202708 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 28 en 29 april 2021, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 6 mei 2021, hebben de Vrederechter van het kanton Fosses-la-Vi « 1. Schendt artikel 4, tweede lid, van afdeling 3 ' Regels betreffende de pacht in het bijzonder '(...) type bericht prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202804 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 april 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 mei 2021, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d « - Schenden de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet, in de interpretatie volgens welke u(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021031601 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht door een andere verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. - Erratum In de mededeling betreffende de fusie door opslorping van de verzekeringsondern Brussel, 31 mei 2021. De Gouverneur, Pierre Wunsch (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021041619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt de heer Bruno DEBACKERE, met ingang van 1 november 2020, benoemd in de betrekking van "hoofdcommissaris van politie, afdelingshoofd Managementondersteu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021041975 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Aangezien de oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsver - het mandaat van Franstalig, plaatsvervangend lid (arts) - drie mandaten van Nederlandstalig, p(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021042049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de politierechtbank Henegouwen, afdeling Doornik : 1 Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...)

document

type document prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021041957 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** assistenten (niveau ****) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****21050 Deze selectie werd afgesloten(...) Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202805 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A1 voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Sociaal inspecteurs - Directiehoofden (m/v/x). - BNG21169 Er zijn 8 laureaten. Deze se(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/06/2021 numac 2021202819 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken voor de cel toezicht op de markt (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21079 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2021. (...) De lijst is 1 jaar geldig.
^