Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021020974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, wordt mevrouw Sonia BOGAERTS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A 3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verl Mevrouw Sonia BOGAERTS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021031533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 wordt mevrouw Domenika GASHI, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021031552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij de proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021031566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021031532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt mevrouw Kim OOSTERLYNCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021040981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041634 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "**** ****" te **** **** koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021, wordt mevrouw Valerie DEMEDTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041805 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitzonderlijke bepalingen betreffende de toepassing van de derdebetalersregeling voor het voorschrijven of de toediening van griepvaccins type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die in een zwaar beroep werken (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens overmacht omwille van het coronavirus (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202630 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Bevordering van een adviseur arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021, dat in werking treedt op 1 juni 2021, wordt Mevr. Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021031555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021031571 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris die de Minister van Financiën vertegenwoordigt bij de naamloze vennootschap "Relaunch for the Future" type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041416 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 3 mei 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2021, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Didier LADRY. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene type ministerieel besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041714 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041786 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 18/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041850 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2019 tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid

decreet

type decreet prom. 07/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021020951 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type decreet prom. 07/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021020952 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

beschikking

type beschikking prom. 11/03/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021030637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende diensten inzake begroting, financiën, boekhouding en controle

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202591 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1969 houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Champalle et Poilvache" te Yvoir type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202592 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel beluit van 1 juni 1999 houdende oprichting van het natuurreservaat "Château Thierry" te Hastière en Dinant type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202593 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 1997 houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Fagne de Coirelet" te Manhay type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat "Colébi" te Dinant type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202595 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Au Rond Chêne" te Erezée type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021202615 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, met het oog op de aanpassing van de zwemseizoensperiode aan de klimaatverandering

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041608 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Elyane FRANCOIS, Geert NOPPE en Jeroen BAERT, die allen w Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2021. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041609 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marc VAN ASCH, Johan VAN ASCH, Maria VAN ASCH en Agnes VA Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2021. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202668 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés sociaal inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BFG21009 Er zijn 2 laureaten. Deze (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202669 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés Sociaal inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BNG21168 Er is 1 laureaat. Dez(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202673 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten ICT (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21135 Solliciteren kan tot 16/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021020813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan type vergunning prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021031060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 juli 2021 to type vergunning prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021031061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is de vzw Make-A-Wish Belgium South te Brussel om van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 in het gehele land een type vergunning prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021031059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is de vzw Amigo Negro José te Petit-Thier om van 15 mei 2021 tot en met 14 mei 2022 in het gehele land een tombolaoperati

erratum

type erratum prom. 05/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041685 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum type erratum prom. 20/05/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021041823 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk beslui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041783 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2021, wordt de heer Jean-Pierre DE METS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 april 2021. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041782 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt mevrouw Sofie NECKEBROECK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 september Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041785 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2021, wordt mevrouw Safia MAHLOUS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 maart 2021. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041784 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2021, wordt mevrouw Audrey VANBEVER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 februari 2021. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021031528 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technical Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG21134 Solliciteren kan t.e.m. 15/06/2021 via www.selor.be/nl/ vacatures/job/ANG21134 De gedetailleerde fu(...) Deze functiespecifieke screening voor Technical officer staat open voor alle laureaten van de Voora(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202653 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG21130 Solliciteren kan t.e.m. 15/06/2021 via www.selor.be/nl/ vacatures/job/ANG21130 De gedetailleerde functi(...) Deze functiespecifieke screening voor Data officer staat open voor alle laureaten van de Voorafgaan(...)

document

type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041658 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vernieuwing van het mandaat van directrice-diensthoofd van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse bij het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021,(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021041858 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B - Technisch deskundigen - Bewaking (m/v/x) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: BNG21232 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 15/06/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau II v(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau II v(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau I vo(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau I vo(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau I vo(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau II v(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants HR Services (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21106 Deze selectie werd afgesloten op 18/05/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 01/06/2021 numac 2021202651 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Professionals (niveau A1) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Selectienummer: ANB21005 Deze selectie werd afgeslote(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.
^