Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021020975 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2021, - waarbij dit mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is dhr. Funck H., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot advocaat-generaal bij di - is de aanwijzing van dhr. Lemaire Ch., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraa(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling Bij koninklijk besluit van 15 april 2021, wordt mevrouw Annick PONCE, geboren op 23 december 1968 tijdelijk aangesteld als houder van de managementfunctie « Directeur-generaal gezondheidszorg » bij de Federale Overheidsdienst Volksg Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/05/2021 numac 2021041545 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot Helicobacter pylori serologie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041689 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, wordt de internationale vereniging zonder winstoogmerk « LIFE FOR BRUSSELS » met zete Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041726 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de werking van het centraal register van bescherming van de personen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041806 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit van 20 mei 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021201813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, wordt de heer Jean-Claude HEIRMAN, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 mei 2022, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021020979 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 18/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041691 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 19/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 25/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041862 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding ten gunste van bepaalde sectoren die onrechtstreeks worden getroffen door sluitingsbeslissingen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

decreet

type decreet prom. 02/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041519 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (1) type decreet prom. 14/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021202515 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Republiek, inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, ondertekend in Brussel op 19 november 2018

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021020978 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 3 mei 2021, werd de heer Kenis F., ereraadsheer in het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel aangewezen om, voor een termijn van één jaar va

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021031180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de statuten van de VZW "Pôle académique de Bruxelles"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22° bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen, met het oog op de invoeging van specifieke bepalingen voor microwoningen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021202516 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning aan de distributienetbeheerder AIESH van een verlenging van de termijn voor het in overeenstemming brengen met het verbod op het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van participaties in het kapitaal van de "S.C.R.L. ETHIASCO" type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021202525 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een sociale dienst voor de diensten van de Waalse Regering om het personeel van de Autonome Haven "du Centre et de l'Ouest" erbij te laten aansluiten

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041359 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202558 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG21108 Solliciteren kan tot 11/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0467.915.825 ALGEMENE AANNEMINGEN BROUWERS intrekking van de ambtshalve doorhaling(...) type lijst prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202597 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés dossierbeheer (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21114 Solliciteren kan tot 11/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202596 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten in nieuwe technologieën (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21157 Solliciteren kan tot 14/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021020927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 30 maart 2021, wordt de vergunning voor Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021020964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 31 maart 2021, wordt het besluit van 5 september 2017 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021020965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 17 oktober 2017 t Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021020963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 1 april 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 22 mei 2017 tot vergu Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 13 maart 2017 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...)

erratum

type erratum prom. 12/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 13/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 13/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 23/11/2006 pub. 28/05/2021 numac 2021202524 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de stationaire batterijen waarvan het product van de vermenigvuldiging van het in Ah uitgedrukte vermogen met de in V uitgedrukte spanning hoger is dan 10 000. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041496 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041701 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041763 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Sec(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een atte(...)

document

type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021030853 bron federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische geg Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Commissaris-generaal van de federale politie. Ter(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021030854 bron federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaar Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Commissaris-generaal van de federale politie. Ter(...) type document prom. 21/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041643 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 30 maart 2021 wordt goedgekeurd onder voorbehoud de beslissing van 8 februari 2021 waarbij de raad van de Stad Brussel de begroting 2021 goedkeurt. type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041733 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Adjunct-Leidend Ambtenaar bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Oproep tot kandidaatstelling (M/V/X) van de Nederlandse taalrol Overeenkomstig het b(...) Elke verwijzing in het kader van deze oproep naar een persoon van een bepaald geslacht moet eveneen(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041762 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - **** : ****21131 Solliciteren kan tot 14/06/2021 via ****.****.**** **** gedetailleerde ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021041787 bron brussels hoofdstedelijk gewest Globaal Veiligheids- en Preventieplan Projectoproep 1. Context Op 14 januari 2021 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) voor de periode 2021 tot 2024 goed. Net als zijn voorgan(...) Het Gewest rekent op al zijn stuwende krachten voor de uitvoering van het plan. De Brusselse gemeen(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 mei 2021, dat in we worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkpla(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202514 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 3 mei 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de "s.a.s.u. TRANSPORTS MAUFFREY NORD", gevestigd Route de la P Bij beslissing van 3 mei 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overhe(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Labotechnici (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG21017 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er geen g(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202587 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Regie der gebouwen: Administratief Assistent (m/v/x). - Selectienummer: BNG21233 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te (...) Solliciteren kan tot 09/06/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Regie der gebouwen: Administratief Deskundige (m/v/x). - Selectienummer: BNG21234 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te(...) Solliciteren kan tot 09/06/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 28/05/2021 numac 2021202613 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert ondersteuning overheidsopdrachten (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19368 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2021. Er zijn geen geslaagden. (...)
^