Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/03/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021031104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU. - Euratom - Addendum (1) type wet prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021031056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ONTWERP van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030 Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen vo Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021020789 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021030321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021031106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitster Bij koninklijk besluit van 19 april 2021, wordt het mandaat van Mevr. AVONTROODT Yolande, hernieuwd vanaf 1 april type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021031112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021040259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021041017 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021200394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021200397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het kortverzuim type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2020 type koninklijk besluit prom. 08/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021201963 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021201994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt Mevrouw Nathalie LOWETTE, attaché klasse A2, met ingang van 1 oktober 2020 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tege

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021020848 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering ArcelorMittal Energy S.C.A. - A330-53bis Bij ministerieel besluit van 16 april 2021 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan ArcelorMittal Energy S.C.A., overeenkomstig de type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021031111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering RWE Supply & Trading GmbH. - A330-48ter Bij ministerieel besluit van 16 april 2021 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan RWE Supply & Trading GmbH, overeenkomst type ministerieel besluit prom. 25/11/2020 pub. 22/04/2021 numac 2021201686 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08, 12 en 15 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 24/11/2020 pub. 22/04/2021 numac 2021201685 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 07 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 22/04/2021 numac 2021201683 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 24/11/2020 pub. 22/04/2021 numac 2021201684 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04, 07 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 25/11/2020 pub. 22/04/2021 numac 2021201687 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021201877 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 8 maart 2021 worden de beraadslagingen van 4 februari 2021 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen vaststelt: Enerzijds de jaarlijkse gemeentelijke verdeelbelas(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021201878 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 14 januari 2021 worden de resoluties van 17 november 2020 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen de budgetten van het boekjaar 2021 van 12 pro - Provinciebedrijf "Hainaut Concept Impression"; - Provinciebedrijf "Regie des fo(...)

beschikking

type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021020821 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021020755 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021020842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2021 wordt mevrouw Sarah Lagrillière aangesteld om vanaf 1 mei 2021 het mandaat van adjunct-directrice-generaal bij Brussel Stedenbouw en Erfg(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021031081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen aan het Fonds voor Scheepsjongeren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021031024 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van bepaalde delen van de voormalige gebouwen van Echo de la Bourse, gelegen in de - de gevel aan de straatkant, met inbegrip van de volledige twee volumes die boven de gevel uittore(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021031121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021020814 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2021, wordt de heer Sahin YAZICI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021030956 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2021, wordt de heer Neel VLEUGELS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021201934 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Deskundigen HVAC (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20304 Deze selectie werd afgesloten op 18/03/2021. Er zijn 10 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 22/04/2021 numac 2021202000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie: administratief Deskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BNG21222 (...) Solliciteren kan tot en met 7 mei 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen kunnen de kandidaten z(...)
^