Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030841 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgings-inrichtingen, wat de toepassing van de voorafgaande controle op concentraties van de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft type wet prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021030961 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven - Gewone zittijd van april 2021 De Federale Over De aanvragen tot inschrijving moeten binnen een termijn van dertig dagen vanaf bekendmaking in het (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2020044444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de functieclassificatie en de barema's in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021020792 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt mevrouw Emilie SCREVE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanvulling bij de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid "coronavirus" en de ziekenfondsvergoedingen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030895 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021030946 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, wordt de heer Pascal GOOVAERTS, attaché bij het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021030945 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 februari 2021, wordt de heer Thierry GOGAN, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, via Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030971 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 23 november 2020 houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030972 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 23 november 2020 houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030985 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030986 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021030995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 januari 2021, wordt de heer Michaël DE WINNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021031006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031008 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Lamot L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Niel. Het is hem vergu Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, wordt mevrouw Françoise SOHY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt mevrouw Geneviève GEENENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 maart 2021 wordt mevrouw Wivine HACHE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021 wordt de heer Thomas GOUGNARD bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021 wordt de heer Matthieu HARDY bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 25 februari 2021 wordt de heer Christophe FORNAROLI, rijksambtenaar in de klasse A2 bij het Nationaal Geografisch Instituut, via federale mobiliteit, overgeplaatst in een betrekking van de klass Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021200173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021200641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021201740 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid van België in 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021020725 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021020780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2009 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake toegang tot het grondgebied en kort verblijf type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 8 april 2021, dat in werking treedt sinds 1 februari 2021, Artikel 1, A, 1° en 2° a) en b) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie va A. FRANSTALIGE AFDELING 1° Voorzitter : De heer Schils J., emeritus raadsheer in het hof v(...) type ministerieel besluit prom. 13/11/2020 pub. 16/04/2021 numac 2021201601 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 13/11/2020 pub. 16/04/2021 numac 2021201603 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 16/04/2021 numac 2021201604 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 13/11/2020 pub. 16/04/2021 numac 2021201602 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 12 van de organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 16/04/2021 numac 2021201605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 08 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 1 april 2021 werd de heer Lenoir J. door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen aangewezen om, vanaf 5 april 2021, het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 18 maart 2021, heeft de (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021020788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, tot invoeging van artikel 9/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie en tot wijziging van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 over de corona compensatiepremie, van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 over de corona ondersteuningspremie, van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme en van artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021020802 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting van 13 april 2021 houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de Ordonnantie van Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 2019 tot aanstelling van d(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 2021, worden beschermd als monument de voorgevel, met inbegrip van het torentje en zijn dak, het dak, de inkomhal-inrijpoort met inbegrip van de koe Het goed is gekend ten kadaster van Schaarbeek, afdeling 1, sectie E, perceel nr. 117A3. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2021, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, de totaliteit van de privéwoning en het atelier van beeldhouwer Olivier Strebelle, m De goederen zijn gekend ten kadaster van Ukkel, sectie F, percelen: 414F2 (voor nr. 586), 40(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2021, wordt beschermd als monument de totaliteit van het voormalig hospitaal van dokter Verhoogen gelegen in de Maria-Theresiastraat 98-102 in Sint- Het goed is gekend ten kadaster van Sint-Joost-ten-Node, 2de afdeling, sectie B, perceel 292t. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2021, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voormalige Villa Waucquez en haar tuin gelegen Tervurenlaan 361-363 te Conform artikel 222, § 6, van het BWRO, wordt volgende voorwaarden opgelegd voor de afgifte va(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021201782 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 26 juni 2020 als een algemene natuurramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201756 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201757 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden geschrapt uit een centraal, handels- of vennootschapsregister. Die informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van richtlijn Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201755 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0427.620.540 BOSCHVELD intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 25(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201773 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten collectiebeheer draagbare vuurwapens (niveau B) voor het War Heritage Insitute. - Selectienummer: ANG21075 Solliciteren kan tot 07/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201774 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten collectiebeheer harnassen en blanke wapens (niveau B) voor het War Heritage Insitute. - Selectienummer: ANG210076 Solliciteren kan tot 30/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201783 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten techniekers atelier mechanica (niveau C) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Selectienummer: ANG21109 Solliciteren kan tot en met 03/05/2021 via www.selor.be Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201801 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische medewerkers (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Selectienummer: ANE21004 Solliciteren kan tot 03/05/2021 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201814 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Selectiedeskundigen (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG21058 Solliciteren kan tot 03/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201815 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectie-nummer : ANG21048 Solliciteren kan tot 03/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201819 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten beheer economische analysetools (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG20083 Deze selectie werd afgesloten op 01/02/(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201842 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kwaliteitsverantwoordelijken (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG21053 Solliciteren kan tot 05/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201841 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders IT (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21113 Solliciteren kan tot 30/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031043 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 12/04/2021, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan LEEFMILIEU BRUSSEL toegekend. De registratie draag(...) Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 10/04/2021, werd de registratie als vervoerder van(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041203 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Erratum In het Belgisch **** ****. 92 van 30 maart 2021, bladzijde 30537, dient men "3413" te vervangen door " 3414". type erratum prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201844 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Electriciteit (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : ANG21083. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25/03/2021. De uite(...) Solliciteren kan tot 22/4/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021020797 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2021, wordt de heer Stève COLIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021, wordt de heer Julien SIBILLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt de heer Mohamed HAJO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, is mevrouw VAN DE VOORDE Karen benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter verv type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201816 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, dat uitwerking hee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031014 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Waregem: 1 - Visé : 1 (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schri(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031041 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** contractueel adviseur voor de ****. - **** **** van lange duur bij het Algemeen Secretariaat **** de loop van de maand april-mei 2021 zal de **** **** **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021041123 bron ministerie van landsverdediging **** van een taalleraar **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een taalleraar (****/****) **** voor het **** van de **** Militaire School(...) 2. Taakomschrijving: ****. Hoofdtaken: (1) **** **** als eerste taal organiseren en geven ****(...)

document

type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021031000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Op 31 maart 2021 heeft de Dienst Regulering Beslissing D-2021-01-C genomen in het kader van de controleopdracht betreffende het « referentiedocument. - Toegang tot de reizigersstations » van de NMBS De Dienst Regulering heeft besloten dat het « - er dient op gewezen te worden dat de toegang tot het station facultatief is voor spoorwegondernem(...) type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201836 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren analisten chemisch analyse (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectie-nummer : ANB21003 Deze selectie werd afgesloten op 08/04/2021. type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201840 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg en de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Luxemburg (m(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201839 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B met schaarste) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG21012 Solliciteren kan tot 05/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201855 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Teammanagers attachees (niveau A1) voor Leefmilieu Brussel. - Selectienummer : AFB20031 Deze selectie werd afgesloten op 02/04/2021. Er zijn 18 laureaten. De lijst is 2 jaar(...) type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201854 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs teammanagers (niveau A1) voor Leefmilieu Brussel. - Selectienummer : AFB20030 Deze selectie werd afgesloten op 02/04/2021. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 2 jaar(...) type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201861 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmedewerkers - Economisch beleid (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB21001 Deze selectie werd afgesloten op 08/04/2021. Er zij(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/04/2021 numac 2021201863 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige chemische analisten (niveau C) voor het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : AFB21007 Deze selectie werd afgesloten op 09/04/2021. Er zijn 0 laureaten. (...)
^