Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021020330 bron federaal agentschap voor nucleaire controle 5 FEBRUARI 2021. - Technisch reglement tot vaststelling van de criteria voor permanente vormingsactiviteiten alsook de modaliteiten voor het opstellen van het activiteitenverslag, noodzakelijk voor de verlenging of de hernieuwing van de erkenning v Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021020444 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021030443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 09/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021030444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040694 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200829 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieu Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaa(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021030430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en van tekenbevoegdheid aan de leidende ambtenaren van Brussel openbaar ambt type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040524 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 6 en 12 en bijlage 2 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040702 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Liantis

decreet

type decreet prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021020453 bron waalse overheidsdienst 4 FEBRUARI 2021. - Milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgedankte fotovoltaïsche panelen Gelet op Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 04 juli 2012 betreffende de afgedankte elektrische en elektronisc Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijzigd; Gelet op het(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 8 februari 2021 werd de heer SIMON Stanly, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorz type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 8 februari 2021 werd de heer BROEDERS Francis, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Vo Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 6 mei 2021 tot en met 5 mei 2022. type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen Bij beschikking van 9 februari 2021 werd de heer HANSEVAL Philippe, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement N type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 8 februari 2021 werd de heer HELLEPUTTE Vincent, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 2 april 2021 tot en met 1 april 2022.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021020431 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021020432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de productie-assistentie in de creatieve sector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021020492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Sociaal Waterfonds, houdende tijdelijke afwijkingsmaatregelen in het kader van de COVID-19 crisis en houdende wijziging van sommige bepalingen van het Waterwetboek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021030349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het recht op gezinsbijslag voor een categorie van kinderen die ingeschreven waren in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 03/03/2021 numac 2021040087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid door de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040703 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2019 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur, van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de commissaris van de Waalse Regering van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040701 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene en bijzondere uitbatingsvoorwaarden van toepassing op parkings

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200904 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior Service Managers (niveau A3) voor FOD Financïen. - Selectienummer : AFG19373 Deze selectie werd afgesloten op 23/02/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021020072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de « Koning Boudewijnstichting » te Brussel om van 1 januari 2021 tot en met 31 decembe

erratum

type erratum prom. 09/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021020470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200894 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken communicatie (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG20354 Deze selectie werd afgesloten op 17/02/2021. Er zijn 2 laureaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021020463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021, wordt mevrouw Roxanna Deleersnyder benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Oberheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalka Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingendiend binnen de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021020476 bron federale overheidsdienst justitie Personee. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 2021, wordt de heer Jonathan La Fuente-Gravy benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200928 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 24 februari 2021, wordt Mevrouw AKKERMANS Inne, met in Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een technisch deskundige , via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 24 februa(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 24 februari 2021, wordt de heer LEJEUNE Maxime, met in Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021200973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoendattaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 24 februari 2021, wordt mevrouw BRAET, Anja, Marcella, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021040669 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten gerechtelijke stagiairs voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context Het wetenschappelijk comité is een org De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021020343 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Vervoerders erkend voor het vervoer van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Toestand op 1 januari 2021. BENAMING ADRES(...) type document prom. -- pub. 03/03/2021 numac 2021040707 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior service managers (niveau A3) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19413 Deze selectie werd afgesloten op 23/02/2021. Er is geen laureaat. (...)
^