Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021020251 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vergoeding van de regeringscommissaris bij naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type koninklijk besluit prom. 21/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021020255 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021020353 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Sint-Niklaas. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021020364 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Dendermonde. - Opheffing van de plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 november 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021020365 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Boom. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021, wordt de plaats van kerkb Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 december 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021020366 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te **** (****), zijn naam in die va(...) Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, is machtiging verleend aan meneer ****, ****, geboren(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021020383 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Boutersem. - Omvorming van zes plaatsen van kerkbedienaar in zes plaatsen van kapelaan en overdracht van een plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk be wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Michiel, te B(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021020390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, wordt met ingang van 1 september 2020, Mevrouw MELIS BRENDA, adviseur, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelin type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021020391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt met ingang van 1 februari 2019, Mevrouw DE SWAEF Ann, adviseur, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal, in het Nederlandstalig taalkader, bij de A type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021030377 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van " ****-**** Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, ge(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040436 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 131 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 10/12/2020 pub. 18/02/2021 numac 2021040201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheden en ondertekeningen aan de Directeur Generaal van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het **** type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200594 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2020 worden de besluiten van 27 oktober 2020 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen beslist over de overschrijvingen van reservekr PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 11 januari 2021 worden de besluiten van 17(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 25 januari 2021 werd mevrouw PLANCQ Myriam, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrou

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021020417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft een wijziging van de subsidieberekening en -voorwaarde voor de organisatoren van buitenschoolse opvang

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de adjunct-directeur-generaal van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 18/02/2021 numac 2021040084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 18/02/2021 numac 2021040102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van het Departement Omgeving naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021040143 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2020 werd mijnheer Peter ROSELETH aangesteld om vanaf 1 ste december 2020 het mandaat v Een beroep tot nietigverklaring van het besluit kan voor de afdeling bestuursrechtbank van de Raad (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200630 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige chemische analisten (niveau C) voor de Brussel Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: AFB21007 Solliciteren kan tot 04/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200677 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** juridische **** (niveau ****4) voor de **** ****. - ****: ****19422 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2020. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200676 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor de **** ****. - ****: ****19390 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bes(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie: - mevr. DEVISSCHER Step(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de h Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw VERDOOT Caroline tot lid van hetzelfde comité benoemd als verte(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021030355 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid `arts' van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Gelet op het ontslag van een lid dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, overeenkomstig de beslissing va Gelet op artikel 24, § 7, vierde lid, van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeni(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021030366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van assistent niveau C voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Assistent(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een atte(...)

document

type document prom. 04/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021200634 bron waalse overheidsdienst Milieuovereenkomst inzake de terugnameplicht betreffende afgedankte voertuigen type document prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200678 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau C) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20028 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2020. Er zijn 26 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200679 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior Java Developers (niveau A2) voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV). - Selectienummer: AFG20214 Deze selectie werd afgesloten op 03/02/2021. Er zijn geen laur(...) type document prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Enterprise architecten (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). - Selectienummer: AFG21002 Deze selectie werd afgesloten op 08/02/2021. Er is geen laureaat. (...) type document prom. -- pub. 18/02/2021 numac 2021200691 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor alle federale departementen. - Selectie-nummer : ANG20348 Deze selectie werd afgesloten op 12/02/2021. Er zijn 624 laureaten. De lijst is 1 ja(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 3 gesl(...)
^