Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020044088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de taxi's, betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020044161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, houdende de interpretatie van artikel 12, § 1, lid 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken (1) type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020044216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2020 houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020044325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de maatregelen in de materie van het sectoraal pensioenplan in het kader van de crisis van het coronavirus type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de bijkomende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het recht op outplacement voor sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus en de bescherming van de koopkracht van de werknemers van het Paritair Comité voor de schoonmaak type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende een aantal maatregelen als gevolg van de coronavirus crisis type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020205493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en voor de dienstboden, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021020273 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2021, zijn benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van de eerste aanleg Oost-Vlaanderen: - de heer Colson K., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Dendermon - mevr. Dewulf N., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Oudenaarde; - mevr. Goe(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van bandagisten en orthopedisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021020279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2021, zijn benoemd in de graad van secretaris bij het federaal parket : - de heer Bogar R., assistent bij dit parket; - Mevr. De Boever H., assistent bij dit parket; Deze beslui Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, is benoemd in de graad van secretaris bij het parke(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020289 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021040050 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 3318 van 14 december 2020: **** Militair Ereteken van 1 **** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende **** MARINE kwartiermeester-chef van het reservekader **** ****. **** Militair Ereteken van 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021040216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt de heer Xavier GOISSE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021040463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021200382 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021040516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Schorsing Bij arrest van de Raad van State nr. 249.685 van 2 februari 2021, afdeling bestuursrechtspraak, IXde kamer, wordt de schorsing van de tenuitvoerl(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijz(...)

decreet

type decreet prom. 10/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2021200430 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 13 december 2018 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020044599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021200423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant Bij beschikking van 15 januari 2021 werd de heer URBAIN Philip, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtb

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2021020083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBB2AC-PR naar begrotingsartikel JB0-1JEB2HA-WTvan de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.2 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de collectieve zorg- en hulpinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.3 van het COVID-19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de ziekenhuisinstellingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/10/2020 pub. 09/02/2021 numac 2021040024 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/1642 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling van de stagecommissie binnen de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021040462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese programma voor scholen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021040481 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021040482 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021040483 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Luik type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021040484 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021200469 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgevende functie

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021040273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1004-1:2020 Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Mat(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021200446 bron waalse overheidsdienst Aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie " (Waalse onafhankelijke toezichthoudende luchthavenautoriteit). - Bericht Overeenkomstig artikel 7, &se(...) Gewone leden: - voor de Minister-President: de heer Cariat Denis, afgestudeerd in beheersingeni(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021200457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0435.351.143 CORRECT Op 25/01/2021 werd het ondernemingsnummer 0435.351.143 afgesl(...) type lijst prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021200571 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch tekenaars AutoCAD (niveau B) voor de Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21005 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

document

type document prom. 23/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2021200493 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot invoering van een premie voor opleidingsovereenkomsten ter uitvoering van artikel 5.5 van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021040135 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. GHARBI WALID, met ingang van 01.08.2020 M. GOEMANS ANNELIES A, met ingang van 01.08.2020 M(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021040335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021, wordt de heer Marc ANTOON, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021200518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, dat uitwerking heeft met ingang Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BERTELS Jan, benoemd tot Regeringscommissaris bij genoemd Comi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021040477 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-controleurs - niveau ****, richting boekhouden Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van **** adjunct-controleurs, richting boekhouden , en het ****(...) Bijkomende informatie Het examenreglement bevat gedetailleerde informatie over de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 09/02/2021 numac 2021200525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs arbeidshygiëne (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG20296 Deze selectie werd afgesloten op 03/02/2021. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^