Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020044378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een loonsverhoging in uitvoering van het sectorakkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de Vlaamse socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende werkbaar werk en instroom type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de ouplacement type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanvullende werkloosheidsuitkering toegekend door het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" - Tijdelijke uitbreiding tot motief "overmachtcoronavirus" en tijdelijke verhoging bedrag, ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectorakkoord voor 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door de Gemeenschappelijke en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd worden type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2020205489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de organisatie van het recht op outplacement en opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 7 oktober 2009, van 24 maart 2014 en van 15 juni 2015 type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021010023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2021 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de oprichting van de economische unie België -Luxemburg en de 500ste verjaardag van de uitgifte van de muntstukken tweede ordonnantie emissieperiode door Keizer Karel V type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021020290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021 wordt mevrouw Sylvie LASSOIE, herplaatst in de functie van commissaris van politie - auditor bij de gedeconcentreerde type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021030204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021030035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt Mevr. Nathalie VANDEPERRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021030047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt Mevr. Sophie BALACE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021030246 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 januari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,om haar naam in die van «*****» te ****(...) Bij koninklijk besluit van 17 januari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur economische zaken van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021040093 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt de mevrouw Hilke ARIJS rijksambtenaar bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse A1 met de titel van Attaché ontslag uit haar ambt verleend met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040105 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2021 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040243 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening voor het jaar 2022 type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200378 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2020 wordt de beraadslaging van 12 november 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen voor het belastingjaar 2021 een gemeentebelasting vaststelt op de ophali type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200380 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 27 november 2020 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het begrotingsjaar 2020 van de stad Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2020, her MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 26 november 2020 worden de begrotingswijzigingen nr. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2020205709 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 163/2020 van 17 december 2020 Rolnummer 7157 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 76, 1°, van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2018 « houdende verschillende maatregelen inzake tewer Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 17/12/2020 pub. 03/02/2021 numac 2021200344 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 12 januari 2021 werd de heer KAMP Bernard, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzi type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 12 januari 2021 werd de heer DE WOUTERS D'OPLINTER Baudouin, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 24 maart 2021 tot en met 23 maart 2022.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 15 januari 2021 werd de heer AUBRY Raymond, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangeweze Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 4 maart 2021 tot en met 3 maart 2022.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021020221 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 28 maart 2014 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verlenging van de doctoraatsbeurzen toegekend door het F.R.S.-FNRS en zijn geassocieerde fondsen en door de Franstalige universiteiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement de Oriëntatieraad van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021040319 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021, akte nr. 2021/30099, pagina 6878, 5de lid, moet worden gelezen: De

document

type document prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021020283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021 wordt mevrouw Elsje CLAUS, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met uitwerking op 26 mei 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021020284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021 wordt de heer Bruno VANDERVELDEN, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met uitwerking op 1 juli 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021040171 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2021, wordt de heer Fabio T.S. DE AMICIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021020280 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel : 1. Toeli Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021020295 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Attaché A2 Managementondersteuning bij het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en Toelichting : Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via bevordering, kan men zic(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021020296 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Ant Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het federaal parket : 1. Toelichting: Voor bo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021040315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2021, bladzijde 2660, akte nr. 2021/20132, Regel 16, lezen : « De kennis van het Frans is vereist van de kandidaten, overeenkomstig de bepalingen van

document

type document prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200439 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés managementondersteuning (niveau A1) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer: BNG20127 Deze selectie werd afg(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/02/2021 numac 2021200440 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve Deskundigen/Dossierbeheerders (niveau B) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer: BNG20128 Deze selec(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is onbeperkt geldig.
^