Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021030078 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020043802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de opvoeders in de internaten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bestaanszekerheid (1) type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de mobiliteit type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de opleidingsplannen en het sectoraal opleidingsengagement type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021020201 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen. type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 26/01/2021 numac 2021200247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het derde en vierde kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 17/01/2021 pub. 26/01/2021 numac 2021200266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de toekenning van een minimum dagbedrag tijdens de eerste zes maanden van primaire ongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2021 pub. 26/01/2021 numac 2021040221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 14/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2021200222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking met betrekking tot het verkeer van vaartuigen op waterlopen aan het Koninklijk Belgisch Kano Verbond

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2020205092 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2020 van 19 november 2020 Rolnummer 7304 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 118 van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2020205265 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2020 van 26 november 2020 Rolnummer 6917 In zake: het beroep tot vernietiging van artikel 233, § 2, van de Brusselse Huisvestingscode, ingevoegd bij artikel 15 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstede Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2020205266 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2020 van 26 november 2020 Rolnummers 7240 et 7249 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 3, 2°, van de wet van 7 april 2019 « tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor wat d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2020205708 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2020 van 17 december 2020 Rolnummer 7147 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 2018 « tot wijziging van de ordonnantie van 19 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020031713 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020031714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2021020098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke buitenwerkingstelling van artikel 50 en tot wijziging van artikel 63 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2021200221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021

document

type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de NEDERLANDSTALIGE ADJUNCT-COMMISSARIS voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Selectienummer: ANE20701 Solliciteren kan tot en met 25/02/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021030223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering. - Erratum De volgende tekst annuleert en vervangt de publicatie 2020/44584, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021, pagina 593 Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, w Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021, wordt de heer MARCHETTI Frédéric, door functiewijziging, benoemd al Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie voor de preventie van arbeidsongevallen, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter, hernieuwing van de mandaten en benoeming van de leden Bij k - Wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 15 oktober 2020, de heer POTS Pierre, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming in een betrekking van financieel deskundige Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021, wordt de heer DEPAEPE Florian, met ingang van 15 januari Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

document

type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021020029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Koekelberg. - Goedkeuring Bij besluit van 24 december 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van de gemeenteraad van Koekelberg van 18 december 2020 met als onderwerp de goedkeuring van de begrotingswijziging n 3 van de begroting van de g type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021030034 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 24 december 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 14 december 2020 waarbij de raad van de Stad Brussel de begrotingswijziging 02 voor het dienstjaar 2020 goedkeurt. type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021030033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ukkel. - Goedkeuring Bij besluit van 23 december 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 december 2020 waarbij de raad van de Gemeente Ukkel de begrotingswijziging 05 voor het dienstjaar 2020 goedkeurt. type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200290 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders (niveau A1) voor Talent.brussels. - Selectienummer: AFB20023 Deze selectie werd afgesloten op 08/01/2021. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200293 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Functioneel analisten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG20235 Deze selectie werd afgesloten op 6/01/2021. Er is 1 laureaat. D(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200316 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : BFG20152 Administratieve assistenten (m/v/x). Er is geen laureaat. Deze select(...) type document prom. -- pub. 26/01/2021 numac 2021200317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundige ontvangsten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20218 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2020. Er zijn 7 laureaten. De lijst (...)
^