Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020016237 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons op 31 december 2018 type koninklijk besluit prom. 17/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020016238 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons op 31 december 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020016469 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3305 van 14 december 2020, worden de kandidaat-hulpofficieren, van wie de namen volgen, op 27 september 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant : **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020016483 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 3306 van 14 december 2020 : **** **** militair administrateur ****. De Donder aangewezen voor het ambt van **** militair docent in het niet-**** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044658 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 3309 van 14 december 2020, wordt mevrouw Louise Noël, houder van het diploma van Master Vertalen in de toegepaste taalkunde: Engels-Spaans, als repetitor aan type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044667 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3312 van 14 december 2020, wordt aan mijnheer Hubert Bastin, op 1 januari 2021 eervol ambtshalve ontslag uit zijn ambt van afdelingscommissaris verleend, met aanspraak op een rustpensi Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt het mandaat van mevrouw Adelheid PAPEN als voorzitter van de Nederlandstalige Kamer va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 december 2020. type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanvullende modaliteiten bij de opmaak van diensten type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanvullende vergoeding voor werkloosheid type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van ecocheques in 2020 type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 betreffende de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van ecocheques - waardevervoer rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas" genaamd en tot vaststelling van de statuten ervan (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020204810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020205488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020205485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020205535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020205606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitbreiding en verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2021020007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de NV A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 30/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2021020005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2021200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020031719 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 14 december 2020, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel te vervullen aan: - de heer Avci I., deskundige op arbeidsovereen - mevr. Blampain J., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - mevr(...) type ministerieel besluit prom. 18/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020044564 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de comptabiliteit van de aan de staat toebehorende material resources type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044705 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 22 december 2020 wordt, het ministerieel besluit van 6 mei 2020 waarbij de heer DELAERE, Christiaan, A.D., wordt aangeduid als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -1 "Administrat Bij ministerieel besluit van 22 december 2020 wordt, met ingang van 1 januari 2021, de heer JAN(...) type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020044725 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020044724 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot benoeming van de Voorzitter van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen voor 2021 type ministerieel besluit prom. 19/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2021020021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2018 betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020205740 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 december 2020, heeft het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, « Schenden de artikelen 24 en 30 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen van 28 april 2003(...)

arrest

type arrest prom. 07/01/2021 pub. 11/01/2021 numac 2021020065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020044597 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/844

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 11/01/2021 numac 2021020067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044735 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hilde COPPENS die woonplaats kiest bij Mr. Bram Vandromme Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 232.446/X-17.855. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044739 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op 11 december 2020 werd de nietigverklaring gevorderd va Deze besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020 en 29 november 202(...) type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044737 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De STAD NIEUWPOORT die woonplaats kiest bij Mrs. Dirk Pee Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2020. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044736 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luk WINDELS die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahousse, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2020. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044738 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Alexandra JASPAR die woonplaats kiest bij Mrs. Stéphanie Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2020. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020205739 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 december 2020, heeft de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling A « Schenden de artikelen 2, lid 1 en 18, § 1, 2° van het Wetboek BTW, samen gelezen met artikel(...) type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020205741 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 december 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 december 2020, zijn een beroe Die zaak is ingeschreven onder nummer 7481 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020205742 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 december 2020, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, « 1) Schendt art. 51bis, § 4 W.BTW de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet en het hierin ve(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2021200001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0427.467.617 IMMOBILIERE DES VALLEES intrekking van de ambtshalve doorhaling inga(...) type lijst prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2021200002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2021200053 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Strategisch analisten vastgoed (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21004 Solliciteren kan tot 25/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020031469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om van 1 maart 2021 tot en type vergunning prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020031470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen » type vergunning prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020031497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene om van 1 juni 2 type vergunning prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020042312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van type vergunning prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020042347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044655 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3308 van 14 december 2020, wordt de heer Carl Ceulemans, doctor in de politieke wetenschappen, op 1 juli 2019, tot gewoon hoogleraar in het organiek kader van het onderwij Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044438 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2020, wordt de heer Hannes DEMARE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044576 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 december 2020 wordt de heer Nico DE WINTER met ingang van 1 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de ti Bij koninklijk besluit van 16 december 2020 wordt de heer Johan ROGGEMAN met ingang van 15 sept(...)

document

type document prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020044723 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Voorzitter van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen voor 2021 De heer VAN DAMME Patrick. Leden van de Bestuurscommissie voor 2021 De heer BOGAERT Jan; De heer CAMEL De heer CAUWE Nicolas; De heer HENDRICKX Stan; De heer MEERTS Pierre; De heer MUCHEZ Phili(...) type document prom. -- pub. 11/01/2021 numac 2020205546 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmeurs (niveau B) voor Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA). - Selectienummer: ANG20139 Solliciteren kan tot 01/02/2021 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^