Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/11/2020 numac 2020043603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020015836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Your Global Future " type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020015895 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt Mevrouw Nadine WEVERBERGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., M Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 26/11/2020 numac 2020016054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels en de bijzondere kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de mogelijkheid geven geneesmiddelen voor te schrijven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020031675 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3258 van 19 oktober 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 26/11/2020 numac 2020043601 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 26/11/2020 numac 2020043602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043711 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CertiOne srl, rue Rempache 13, G-001 "Autocontrolegids Dierenvoeders"; G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043710 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Vinçotte NV - Jan Olieslagersla G-001 "Autocontrolegids dierenvoeders" G-002 "Gids autocontrolesysteem zuivelindu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043727 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, is aan Mevr. Arkhipova T., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 s Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, is aan Mevr. Mahieu F., stagiaire in de graad van (...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 77.000 euro aan het fonds « Jo Vanhecke » in de schoot van de Koning Boudewijnstichting type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043753 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 9 november 2020 wordt de heer ROLAND, Jean E., adviseur bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit zijn hoedanigh type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan de heer MAGERMANS Guy op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan de heer FLAMAND André op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan mevrouw TRICOT Anne op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan mevrouw BRAECKMANS Yolande op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan de heer MORDAN Jean op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan de heer FOUARGE Vincent op het einde van de maand november 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan de heer ROTTE Michel op het einde van de maand december 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan de heer MARTIN Philippe op het einde van de maand november 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt aan de heer HANNOTEAU Jean-Michel op het einde van de maand december 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 22/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020204905 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020204908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020015981 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 13/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020016171 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043752 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Compagnons dépanneurs VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 12/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020204754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1) type ministerieel besluit prom. 12/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020204805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederentransport en goederenbehandeling voor rekening van derden (1) type ministerieel besluit prom. 12/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020204804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (1) type ministerieel besluit prom. 23/10/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020204819 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van het gemeentelijk plan van aanleg nr. 2 bekend als "Quartier Dendre Sud" in Lessen dat het gewestplan Aat-Lessen-Edingen herziet

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020202807 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2020 van 18 juni 2020 Rolnummer 7322 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 132 en 133 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 26 april 2019 « houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-versl(...)

decreet

type decreet prom. 12/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020031687 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 september 2020 werd de heer MAGERMANS Guy, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pla type beschikking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 september 2020 werd de heer MORDAN Jean, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 30 september 2020 werd de heer ROTTE Michel, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020016187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020016188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020016192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 56 houdende een tweede golf van ondersteuningsprogramma's voor operatoren in de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043686 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 wordt Mevr. KOKA-KONDJI Achy Landrette met ingang van 1 oktober 2020 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Brussel Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Amb(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van één inrichting voor gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043733 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de twee examencommissies voor de certificeringsproef aan het einde van de beroepsintegratietraining die wordt gegeven aan de zonedirecteuren en de gedelegeerden voor de doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043736 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels inzake de organisatie van het werk bij sluiting van scholen, opvang vrije tijd en centra voor opvang van personen met een handicap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043737 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de classificatie van de georganiseerde sportbeweging en tot vaststelling van subsidies voor de ontwikkeling van sport op hoog niveau en kaderopleiding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043774 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van eerste attaché-deskundige - sector Verzekeringsinstellingen bij de dienst R-MOB & Restbevoegdheden van het departement Beleid Zorginstellingen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020204818 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van het Waarnemingscentrum voor de Handel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/10/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 94bis betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 en inzake de politionele monitoring. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 03/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 93bis ter vervanging van de omzendbrief GPI 93 van 20 maart 2020 betreffende de overdracht van verloven van 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043730 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2021 - in uitvoering van artikel 414, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Bericht De type bericht prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043749 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels heeft de schorsing en de nieti(...) type bericht prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043764 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-20/0034: Crelanco CV/Axa Bank Belgium NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 20 november 2020, ontving de auditeu Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van financiële activiteiten en (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204814 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs van niveau I of II (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : AFG20204. Solliciteren kan tot 16/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204838 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs Saniport (niveau B) voor Defensie. - Selectienummer : ANG20285 Solliciteren kan tot 04/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204839 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rechterlijke Orde. - Secretarissen bij het federaal parket (m/v/x). - Selectienummer : (BNG20099) Er zijn 3 laureaten. Dez(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020016177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020, pagina 164612 [C-2020/40580], Nederlandse tekst, gelieve de titel als volgt te lezen: "ministerieel besluit", in plaats van "koninklijk besluit" Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020092411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2020    Indexcijfer november 2020 Vo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020016121 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3254 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoemi In de graad van korvetkapitein, de luitenant-ter-zee eerste klasse C. Rutten, K. Michel, B. Taburea(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020016127 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3255 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "technieken van het marinematerieel" de volgende benoeming plaats In de graad van korvetkapitein ingenieur van het militair materieel, luitenant-ter-zee eerste klass(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020031668 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3256 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats op In de graad van korvetkapitein, de luitenant-ter-zee eerste klasse I. Van Hespen, M. Sampermans, M.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020031673 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3257 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats In de graad van kolonel, de luitenant-kolonels F. Martel, L. Mees In de graad van kolonel stafbr(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043685 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van secretarissen (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: (...) Kabinetssecretaris bij het federaal parket (Nederlandstalig): 1 Voor bovenvermelde plaatsen kan (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043763 bron raad van state Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 22 september 2020 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemmen, een dr Tijdens haar plenaire vergadering van 12 november 2020 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Yolande BRAECKMANS type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Guy MAGERMA De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer André FL De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Anne TRICOT De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Vincent FOUARGE type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Je De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Michel ROTTE De be De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Jean-Michel HANNOTEAU De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Philippe MARTIN De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043687 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst **** **** Ambt van 16 november 2020 wordt Mevr. **** **** **** voor één jaar vanaf 1 november 2020 toegelaten tot de stage in de Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke **** **** **** ****(...) type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020043718 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekkingen van Leidend en Adjunct-Leidend Ambtenaar (A4+) bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Oproep tot kandidaatstelling Overeenkomstig het besluit van het Ve(...) In toepassing van artikel 104 van het voornoemde besluit worden deze betrekkingen vacant verklaard (...) type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204859 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige technici voor het mechanische testlaboratorium (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20020 Deze selectie werd afgesloten op 17/11/2020. Er zijn 3 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204907 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Programmeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20194 Deze selectie werd afgesloten op 17/11/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204970 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Gebouwbeheerder (niveau B) voor Brussel Veiligheid en Preventie. - Selectienummer : AFB20015 Deze selectie werd afgesloten op 03/11/2020. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 2 (...) type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204971 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten mobiliteitsgegevens (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20237 Deze selectie werd afgesloten op 26/10/2020. Er zijn 7 laureaten. type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20207 Deze selectie werd afgesloten op 29/10/2020. Er zijn 9 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken beheer gebouwen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20246 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2020. Er zijn 2 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204991 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectie-nummer : ANG20090 Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2020. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 26/11/2020 numac 2020204990 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget Analisten (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG20067 Deze selectie werd afgesloten op 20/08/2020. Er zijn geen laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...)
^