Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 november 2020

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020055652 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Hadri, Abdallah De heer Hadri, Abdallah, geboren te Chiadmas Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020015978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020016043 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen Yabuuchi et al.) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de heer Maxim DECHAMPS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn a Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020, wordt Mevr. Els VANDERSCHOMMEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016166 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt mijnheer Godefroid DRUGMAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Onderste Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016167 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt Mevr. Caroline HITTELET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuni Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016169 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt mijnheer Michaël STOKARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van General Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en On Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016179 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt de mevrouw Marie-France EVRARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Onderst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020031670 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de Mevr. Astride MIANKENDA-LOUBOULA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043703 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 november 2020, in werking tredend op 30 juni 2021 `s avonds, is Mevr. Degeest K, griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aan Bij koninklijk besluit van 13 november 2020, in werking tredend op 30 april 2021 `s avonds, is (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043709 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt de heer Jean-Pierre NOEZ, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juni 2020, wordt de heer Patrick MARCHAND, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A4 met de titel van auditor, eervol ontsla De heer Patrick MARCHAND mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 september 2020, wordt mevrouw Jeanne MUTAMBA, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit haar a Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 september 2020, wordt de heer Bruno VAN CAMPENHOUT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zake Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020 wordt Mevr. Daniella PIERREUX, attaché klasse A2, met ingang van 1 december 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring t Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020. wordt de heer Stefan LEUCKX, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2020 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring te type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2020, wordt Mevrouw Sophie DU BLED, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 april 2021, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020 wordt Mevrouw Dominique DUMONT, adviseur- generaal klasse A4, met ingang van 1 mei 2021, eervol ontslag verleend uit haar functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020031667 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht

arrest

type arrest prom. 13/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020016159 bron leefmilieu brussel Besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel houdende delegatie van bevoegdheden inzake personeelsbeheer

decreet

type decreet prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016101 bron brussels hoofdstedelijk gewest, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten De minister bevoegd voor de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten schrijft een oproep tot kandidaatstelling uit voor de functie van lid of plaatsvervangend lid Overeenkomstig artikel 26 van voornoemd gezamenlijk decreet en ordonnantie moeten de kandidaten de (...) type decreet prom. 30/10/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020016178 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

beschikking

type beschikking prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot toekenning van volmachten aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19 type beschikking prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020015987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en over overgangsbepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van 22 personeelsleden van het agentschap Wegen en Verkeer aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043577 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de aanvullende erkenningsvoorwaarden en de subsidiëringsvoorwaarden van cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp, vermeld in artikel 45/1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020031666 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot vaststelling van de modaliteiten voor het opstellen van het dosisverslag en de overdracht aan het Agentschap van de resultaten van het individueel dosimetrisch toezicht, alsook van de modaliteiten voor het raadplegen van de doses in het blootstellingsregister en het verkrijgen van een stralingspaspoort type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 25/11/2020 numac 2020043610 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020016183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043702 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 17 november 2020 hebben H.E. de heer Serge Thierry Mickoto Chavagne, de heer Sutiawan Gunessee en de heer Nabil Ammar de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die H H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016021 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3234 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoemi In de graad van fregatkapitein stafbrevethouder, de korvetkapiteins stafbrevethouders G. Laenen, J.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016022 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3235 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "technieken van het marinematerieel" de volgende benoeming plaats In de graad van fregatkapitein stafbrevethouder, korvetkapitein stafbrevethouder L. Portier. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016026 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3240 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van majoor, de kapitein-commandanten S. Francq, V. Chefneux, E. Jouck, C. Houchard, T. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016025 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3239 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op In de graad van majoor, de kapitein-commandanten G. Nollet, A. Rouquart, A. Dabe, S. De Vocht, O. J(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016030 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3241 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats In de graad van majoor, de kapitein-commandanten S. Lemey, K. Van Gendt, K. Vanhees, P. Moinet, M. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016033 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3243 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoemingen plaats op 26 septem In de graad van majoor, de kapitein-commandanten F. Bonnez, M. Cosse. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016035 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3244 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van luchtwapensystemen" de volgende beno In de graad van majoor vlieger, de kapitein-commandanten vliegers M. Artiges, B. Buysschaert, P-Y. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016042 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3247 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie-en informatiesystemen" de volg In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen M. Van Steen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016040 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3246 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen D. Laloyaux,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016092 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3250 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen L. Claes, S.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016090 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3249 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende beno In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen R. Detaille,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016099 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3252 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats o In de graad van apotheker-majoor, apotheker-kapitein-commandant Q. Ledure In de graad van dieren(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016115 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3253 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming plaats op 26 sep In de graad van majoor, kapitein-commandant K. Van de Weyer Heeft in de vakrichting "specia(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020031655 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3251 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoemingen plaats op 26 septe In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen K. Groenwegh(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043598 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3232 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats o In de graad van geneesheer-luitenant-kolonel, geneesheer-major S. Delrue In de graad van apothek(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043652 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3236 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "inwerkstelling van grondwapensystemen" de volgende benoemin In de graad van majoor, de kapitein-commandanten J. Geurts, B. Heyvaert, D. Lauwers, K. Gabriëls, J(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043654 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3238 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie-en informatiesystemen" de volge In de graad van majoor, de kapitein-commandanten E. Orye, R. Brandi, B. De Houwer, S. Poppe, N. Van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043653 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3237 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoemingen plaats op 26 s In de graad van majoor, de kapitein-commandanten P. Thomas, D. Brach, F. Van Belle, F. Cornélis, J-(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043659 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3242 van 30 september 2020, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 s In de graad van majoor, de kapitein-commandanten N. Ketelslegers, M. Van Waeyenberghe, S. Boonen, G(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020043665 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3245 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "luchtcontrole" de volgende benoeming plaats op 26 september 2 In de graad van majoor van het vliegwezen, kapitein-commandant van het vliegwezen S. Vanderstraeten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt de heer Pieter-Jan VANDROMME met ingang van 1 oktober 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt mevrouw Esther MULKERS met ingang van 1 oktober 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A4, met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverklaring tegen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt de heer Wim DE BOOSER met ingang van 1 oktober 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 20 wordt Mevr. Marthe LUCAS met ingang van 15 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 15 september 2019. Een beroep tot Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) bij het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) in de beide taalrollen Het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) is onderworpen a(...) - Directeur/directrice-generaal (A5) bij perspective.brussels Overeenkomstig artikel 447 van voo(...)

document

type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) Op zaterdag 16 januari 2021 in PLOT - Limburg (Horizonlaan 42 - 3600 Genk - testen in het Nederland(...) type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de(...) - Op 6 maart 2021, in PLOT - Limburg (Locatie : Oefenhal PLOT - Zwarte Goudlaan 1 - 3600 Genk - tes(...) type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) -Op 25 februari 2021, in PLOT - Limburg (Locatie : Oefenhal PLOT - Zwarte Goudlaan 1 - 3600 Genk - (...) type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020016174 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van QBE UK Limited naar QBE Europe NV De High Court of Justice van Engeland en Wales heeft op 21 oktober 2020 de overdracht goedgekeurd van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de portefeuille van verzekerings Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 29 september 20(...) type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204752 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 16 oktober 2020 wordt de heer Florent SPOTE, rue Noël 1944 14 te 6900 Marche-en-Famenne, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 83034/0005/1 Bij beslissing van 16 oktober 2020 wordt de heer Raymond SOUDAN, Chaussée de Nivelles 113 te 71(...) type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204916 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Energieadviseurs (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB20014 Deze selectie werd afgesloten op 17/11/2020. Er zijn 6 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204920 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juridische attachés (niveau A1) voor Perspective.brussels. - Selectienummer: AFB20020 Deze selectie werd afgesloten op 17/11/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 25/11/2020 numac 2020204929 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Procesbeheerders A Brussel (niveau A2), voor de RVA. - Selectienummer: AFG20225 Deze selectie werd afgesloten op 19/11/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^