Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020015864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij Deelnemingsregels van Vikinglotto Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 200 Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van Vikinglotto, openba(...) type wet prom. 13/10/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020015995 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de beslissing 16645- van de Raad van Beheer van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de Nieuwe Leningsovereenkomsten (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020016028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt de heer Lieven DEJAGER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt De heer Lieven DEJAGER mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020016029 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt mevrouw Lisa GLORIEUX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in e Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt de heer Brecht DELIE, bevorderd door verhoging na(...) type koninklijk besluit prom. 17/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020043644 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt mevrouw Maria CARIJN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt ve Mevrouw Maria CARIJN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Attac(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020204733 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheid inzake het administratief beroep factor "k"

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020202637 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2020 van 4 juni 2020 Rolnummer 6681 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 122 en 123 van de programmawet van 25 december 2016 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020202805 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2020 van 18 juni 2020 Rolnummer 7090 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2018 « met het oog op de wijziging van artikel 57 van het decreet van 15 m Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020203248 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2020 van 4 juni 2020 Rolnummers 7383, 7384 en 7385 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 « houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en ui Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter F. Daoût en de rechters-vers(...) type arrest prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020203364 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2020 van 18 juni 2020 Rolnummer 7045 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 632bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Nam Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204138 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 130/2020 van 1 oktober 2020 Rolnummer 7386 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 14bis, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingesteld door Annick Meurant en a Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit emeritus voorzitter A. Alen, overeenkomstig artikel 60b(...) type arrest prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204312 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2020 van 15 oktober 2020 Rolnummer 7255 In zake: het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 23 maart 2019 « tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020015948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de samenstelling, de opdrachten en de subsidiëring van een cliëntenforum als vermeld in artikel 45/2 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020015976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020015989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020016088 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020031659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020031660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de COVID-19-crisis en tot afwijking van de regeling over de Winwinlening type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020016126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, wat betreft de termijn en de praktische modaliteiten voor aanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043548 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van bv Homy Rentals als een organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043556 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het algemeen reglement van de leningen van de VMSW, tot bepaling van de voorwaarden waaronder leningen kunnen worden verstrekt aan sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen voor de tijdelijke opvang van liquiditeitstekorten en tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 november 2020, dat uitwerking heeft met worden aan de mandaten van gewoon lid van de heren Wim GILGEMYN, te Kortrijk, Herman BONGAERTS, te (...) type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 november 2020, dat uitwerki wordt de heer Werner VAN HEETVELDE, te Gent, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, t(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020043647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief. - Inhoud en modaliteiten van het bevorderingsexamen van een procedure tot de graad van luitenant Deze omzendbrief is bestemd voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp De directieraad van de DBDMH heeft op 21 april 2020 beslist om een bevorderingsprocedure te lancere(...) type omzendbrief prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020043646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief. - Inhoud en modaliteiten van de bevorderingsexamen van een procedure tot de graad van majoor Deze omzendbrief is bestemd voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp De directieraad van de DBDMH heeft op 21 april 2020 beslist om een bevorderingsprocedure te lancere(...) type omzendbrief prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020043645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief. - Inhoud en modaliteiten van de bevorderingsexamen van een procedure tot de graad van sergeant Deze omzendbrief is bestemd voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp De directieraad van de DBDMH heeft op 02 juni 2020 beslist om een bevorderingsprocedure te lanceren(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204796 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Selectieconsulententen (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB20020 Solliciteren kan tot 03/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204797 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Selectieconsulententen (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels Openbaar Ambt. - Selectienummer: AFB20026 Solliciteren kan tot 03/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020015950 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie. - Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Federale Regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 30 oktober 2020 tot aanduiding van vier effectieve e(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020016057 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt Mevrouw Delphine YANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020043643 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt de heer Robby BEEKWEE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020043668 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt de heer Stefaan A.G.M. SLAGHMUYLDER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020043667 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij Koninklijk besluit van 12 november 2020, wordt mevrouw Lisa ASSELMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Socia Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020016037 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2020, bladzijde 80011, akte nr. 2020/15974, regels 8 en 9 lezen : « Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling An

document

type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204729 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bouwkundig Ingenieurs - AMAY (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20201 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2020. Er zijn 3 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204732 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Milieucoordinator "Bodems en asbest" (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20127 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2020. Er zijn 2 (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204731 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerker Public Relation (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19398 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2020. Er zijn 6 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204744 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Secretarissen voor het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde (m/v/x). - Selectienummer : BNG20131 De medewerkers worden door de (...) Solliciteren kan tot 3/12/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés P&O-teamchefs-juristen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20244 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2020. Er zijn 3 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204785 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Gedelegeerd Bestuurder (niveau I) voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap. - Selectienummer : ADD20001 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2020. Er zijn 2 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204787 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project managers gerechtsgebouwen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20266 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2020. Er is 1 laureaat. De lijst (...) type document prom. -- pub. 19/11/2020 numac 2020204795 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur-generaal liaison officer (niveau A4) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MFG20051 Deze selectie werd afgesloten op 16/11/2020. Er(...)
^