Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043608 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020042872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een toeslag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020042936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid "CORONAVIRUS" type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de tewerkstelling van studenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de gelijkstelling voor de berekening van extralegale voordelen van dagen van tijdelijke werkloosheid en tot het overdragen van sommige extralegale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017 betreffende de financiering van het sectoraal aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020016023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen te vervullen aan mevr. Thauvoye E., assistent bij de griffie van deze rechtbank, Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij ministerieel besluit van (...)

arrest

type arrest prom. 17/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 tot 6 uur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 14/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020031633 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering om te reageren op de tweede golf van de "COVID-19"-gezondheidscrisis

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020015994 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op artikel 68, § 1, 1°, 5° en 6° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor het toezicht, de follow-up en het vangen van de populatie van eikelmuizen die zich (...) INLEIDING : Overwegende de aanvraag van 2 september 2020 waarbij Natuurpunt Studie vzw, waarvan (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016013 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Flone Alun type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016014 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Saint-Nicolas type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft het moederschapsverlof type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 95, eerste lid, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020204719 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043649 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Omzendbrief betreffende de erkenning van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand als Brusselse verzekeringsinstelling

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020016024 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de Openbare Diensten De wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, bepaalt in haar art. 6 dat van inkomstenbelastingen z(...) ? de vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend vo(...)

erratum

type erratum prom. 04/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020031662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 november 2020 wordt Mevr. Sandra CALA met ingang van 1 october 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2019. Een beroep tot nieti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 november 2020 wordt Mevr. Caroline BOULOUFFE met ingang van 15 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 15 september 2019. Een ber

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043677 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het Toelichting : Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043675 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : Referendaris Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Bergen : 3 ; Referendaris in het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043676 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffiers en secretarissen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bij **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het hof van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG20240 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2020. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19316 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2020. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204780 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19317 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2020. Er zijn 0 laureaten. (...)
^