Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020204284 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 februari 2015 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020055651 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Francisca Maria Baeyens Mevr. Francisca Maria Baeyens, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020010451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt Mevr. Virginie DE BLAERE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 03/11/2020 numac 2020015852 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015897 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, ****, geboren te Sint-**** op 14 **** **** koninklijk besluit van 30 september 2020 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015901 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Sint-****-****, om zijn naam in die Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, ****,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015904 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020031460 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om zijn naam in die van «*****» te veranderen. Bij Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015910 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, wordt de heer Cyriel STROO, rijksambtenaar bij Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse SW3 met de titel van Eerstaanwezend Werkleider, eervol ontslag De heer Cyriel STROO mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Weten(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015914 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de heer Yves HOUSSONLOGE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020031598 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zeventiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 15/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020031599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september 2020 houdende zeventiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 03/11/2020 numac 2020043402 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020043447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Georges Gosset, via herplaatsing, aangewezen in de functie van hoofdcommissaris van politie - directeu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020015932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 11/02/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204343 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 11/02/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204344 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/02/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204345 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 11/02/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204342 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 14, 22, 23 en 31 van de organisatieafdelingen 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020204388 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2020 wordt het Bureau ICA, gelegen Rue Docteur Fleming 22, te 4340 AWANS, vanaf 6 oktober 2020 voor vijf jaar erkend inzake geluidshinder voor de categorieën 1°, 2° en 3°.

arrest

type arrest prom. 03/11/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020031629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

decreet

type decreet prom. 29/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043484 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis door COVID-19 type decreet prom. 29/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043485 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020031574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, wat betreft de toewijzing van de exploitatie van de personenmobiliteit over water

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020031617 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een steun in 2020 aan de producenten van bewaaraardappelen die eigenaar zijn van een voorraad vrij verkrijgbare aardappelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020204411 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 24 september 2020 wordt op 30 september 2020 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobilitei type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204468 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens de spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020204422 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technical Manager IT (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20155 Solliciteren kan tot 16/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020031628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Rechtzetting

document

type document prom. 01/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204281 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van verscheidene bepalingen voor de psychiatrische sector type document prom. 10/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2020 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep vermeld in artikel 171bis van het Wetboek van duurzaam wonen type document prom. 10/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad voor Huisvesting en Energie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015896 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3197 van 30 september 2020, de heer Robrecht Boone, militair aalmoezenier van eerste klasse van de katholieke eredienst, wordt tot militair hoofdaalmoezenier van de katholieke eredienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015909 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3200 van 30 september 2020: In de vakrichting "medische steun" heeft de volgende benoeming plaats in de cat In de graad van reserve-kolonel militair administrateur, reserve-luitenant-kolonel militair adminis(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020031590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2020, wordt de heer Jean-Benoît GERARD, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015922 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : **** type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020031595 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020031601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket Bergen, afdelingen Bergen en Doornik : 2. Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020015888 bron ministerie van landsverdediging Werving beperkte duur. - **** van kandidaat-**** niveau **** technisch in 2021. - Erratum In het Belgisch **** ****. 297 van 23 oktober 2020, bladzijde 77042, dient men te vervangen de titel door de hierna vermelde "Werving beperkte duur - **** van kandidaat-**** **** **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020204386 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 1 oktober 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de "s.p.r.l. TRANSPORTS BAGUETTE", gevestigd rue Bruyères Bij beslissing van 1 oktober 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Ov(...) type document prom. -- pub. 03/11/2020 numac 2020204387 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 11 juni 2020, wordt de vennootschap "EURASOL S.A." vanaf 11 juni 2020 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en) : - Boring(...) - Geologische erkenning en prospectie; - installatie van piëzometers. Deze erkenning heeft he(...)
^