Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010439 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020015743 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, Mevr. Leemans C.; Dit besluit treedt Bij koninklijke besluiten van 10 september 2020, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de(...) type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020031437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de melding aan de administratie van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020031452 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden 1) Bij Koninklijk besluit van 4 februari 2020 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde: - De heer Pelckmans Paul , gewoon hoogleraar aan de Uni(...) Ranginneming: 15.11.2017 - De heer WILLAERT Frank (Veurne, 24.05.1952), gewoon hoogleraar aan de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020031530 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 3182 van 30 september 2020, wordt de **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 augustus 2021. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020031535 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3183 van 30 september 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020031538 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020031541 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2020 is machtiging verleend aan juffrouw **** **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, om Bij koninklijk besluit van 29 september 2020 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020042827 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 08 juli 2020 wordt de heer Laurent LEPOT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten voor de uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 15/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020091310 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2020 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor van de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend rechtskundig assessor van de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor bij de Franstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020043303 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontslagen Bij Ministerieel besluit van 17 augustus 2020 wordt de heer Frédéric Kisters ontslagen wegens beroepsongeschiktheid van zin functies van attaché met ingang van 20 augustus 2020. type ministerieel besluit prom. 12/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043322 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat type ministerieel besluit prom. 12/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043324 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing als leidinggevende van het Technisch en Administratief Secretariaat

arrest

type arrest prom. 05/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020031486 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden/waterlopeninspecteurs bij Leefmilieu Brussel type arrest prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020201942 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2020 van 12 maart 2020 Rolnummer 7138 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 18, § 4, van de wet van 26 mei 2002 « betreffende het recht op maatschappelijke integratie », gesteld door de Arbeidsrechtban Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020202266 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2020 van 16 januari 2020 Rolnummer 7149 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 112 van het decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 « tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020202601 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2020 van 26 maart 2020 Rolnummer 7017 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, eerste lid, 7°, van de wet van 11 april 1995 « tot invoering van het ' handvest ' van de sociaal verzekerde », gesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020203083 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7128 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 19bis-11, § 2, en 29bis van de wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010442 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspectiediensten en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op grond van een gegevensbank bij Sciensano (1) type decreet prom. 02/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010441 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (1) type decreet prom. 12/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015765 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano type decreet prom. 01/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020204124 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 16/1 van het "Klimaatdecreet" van 20 februari 2014

beschikking

type beschikking prom. 01/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010443 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspectiediensten en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op grond van een gegevensbank bij Sciensano (1)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 30 september 2020 werd de heer MONNIER Guy, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrou

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015744 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2020 houdende tijdelijke maatregelen ter afwijking, in het kader van de COVID-19 crisis- van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 betreffende de steun voor internationalisering van ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015748 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 4, tweede lid van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015 met hetzelfde doel type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020015752 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2020 wordt eervol ontslag uit haar ambt van Kabinetschef van de Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren verleend aan mevrouw Laurence Capel Bij besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2020 wordt de heer Alain Jeunehomme op 12 okto(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en wijzigingen met betrekking tot de REG-premies

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043320 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204159 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20260 Solliciteren kan tot 29/10/2020 via www.selor.be De(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano type samenwerkingsakkoord prom. 13/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010440 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie, overeenkomstig artikel 92bis, § 1, derde lid, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

erratum

type erratum prom. 25/04/2019 pub. 15/10/2020 numac 2020015769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de investeringssteun in de sectoren van de aquacultuurproductie en van de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020031488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 september 2020, wordt mevrouw Anne MAGER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020043305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020 wordt de heer Nicolas Fouyn, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 januari 2019.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020031491 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2021 1. In 2021 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 september 2020 en gebeurt bij voorkeur(...)

document

type document prom. 17/08/2018 pub. 15/10/2020 numac 2020015722 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde type document prom. 28/11/2018 pub. 15/10/2020 numac 2020015724 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 17/08/2018 pub. 15/10/2020 numac 2020031414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 31/07/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020031472 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 31 JULI 2020 - Nationale Orden type document prom. 13/04/2019 pub. 15/10/2020 numac 2020031495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020031505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 27 maart 2021, in PIVO - Vlaams-Brabant (Poverstraat 75, 1731 Asse - testen in het Nederlands)(...) type document prom. 02/09/2018 pub. 15/10/2020 numac 2020043283 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde type document prom. 28/04/2016 pub. 15/10/2020 numac 2020043282 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204169 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adjuncten Medisch Directeur (niveau A4) voor Empreva. - Selectienummer: AFG20047 Deze selectie werd afgesloten op 09/09/2020. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204171 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Medewerkers (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels). - Selectienummer: ANB20011 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2020(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204170 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directie assistenten (niveau B) voor Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB20009 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 j(...) type document prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204172 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20288 De uiterste inschrijvingsdatum is 1 april 2021. De gedetailleer(...) Solliciteren kan doorlopend via www.selor.be vanaf donderdag 15 oktober 2020. De laureaten van d(...) type document prom. -- pub. 15/10/2020 numac 2020204175 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert Boekhouding en Financiën (niveau B), voor de Régie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG20185 Deze selectie werd afgesloten op 8/10/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijs(...)
^